SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal bilgiler dersi içeriği ve yapılan etkinliklerin bilimsel davranışları kazandırabilir özellikte olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, betimsel nitelikte bir araştırmadır. 1999-2000 öğretim yılının II. yarısında Balıkesir İli ve ilçelerinde görev yapan 3570 sınıf öğretmeni ve 155 sosyal bilgiler öğretmeni çalışmanın evreni olarak belirlenmiştir. Geliştirilen anket, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamına, sınıf öğretmenlerinin ise 357'sine uygulanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan verilerin analizinde frekans, yüzde, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, uygun şekilde tablolaştırılmış ve yorumları yapılmıştır. Bulgulardan hareketle çözüm önerileri sunulmuştur

EVALUATION OF SOCIAL STUDIES FROM TEACHERS' POINTS OF VIEW IN TERMS OF GETTING SCIENTIFIC BEHAVIOURS GAINED

In this study it was aimed to identify whether the content of social studies and the activities carried out have the characteristics which make students gain scientific behaviours or not. There were a total number of 3570 class teachers and 155 teacher subjects of social studies in Balıkesir and vicinity during the second term of 1999-2000. The questionnaire prepared was administered to all of the teachers of social studies and to 357 classroom teachers For the analysis of data, percentages, frequencies, t-test and vairance analysis were used. Data analyzed were tabulated, pedagogical implications of the findings and implications for further study were also given.

___

Anıl, Handan. (1999), İlköğretim Kurumlarında Uygulanan Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, Niyazi. (1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 5. Basım. Ankara.

Yıldırım, Cemal. (199), Bilimin Öncüleri. 13. Basım. İstanbul: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.

___

APA Sahan, H. H. (2001). SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (6) , 14-28 .