SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Problem: Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda gelişebilme ile ülke insanlarının sahip oldukları eğitimleri arasında büyük bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilere çok küçük yaşlardan itibaren bilgi-beceri yanında toplumsal ve örgütsel yaşamın gerekli kıldığı ilke, kural, davranış ve tutumlar sınıf ortamında kazandırılabilir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı; “Sınıf Yönetimi” dersini alan sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden, “Sınıf Yönetimi” dersini alan sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin tespit edilip karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 61sınıf öğretmen adayı, 61 branş öğretmen adayı olmak üzere toplam 122 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak amacıyla Kişi 2003 , tarafından “İlköğretim Birinci Kademede Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Kurallarını Oluşturmada ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezinde uygulanan anketten yola çıkılarak hazırlanan “Sınıf Ve Branş Öğretmen Adaylarının Sınıf Kurallarının Belirlenmesi Ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri” anketi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde yüzde, frekans dağılımlarından ve Kay-kare tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular: Sınıf ve branş öğretmen adayları sınıf kurallarının öğretim yılı başında birkaç hafta içinde oluşturulması gerektiğini belirtmektedirler. Yapılan çalışmada, öğrencilerin söz almadan konuşmama, sınıf ve çevre temizliğine dikkat etme, doğru söyleme ve sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konuşmama ile ilgili kural oluşturmayı “Önemli” olarak seçtikleri tespit edilmiştir. Sınıf ve branş öğretmen adaylarının kuralları yazılı olarak velilere gönderme görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer bir deyişle, branş öğretmen adayları sınıf öğretmen adaylarına göre kuralları yazılı olarak velilere gönderme görüşünü daha çok önemsedikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmada, sınıf öğretmen adayları ve branş öğretmen adayları doğru davranışın oluşmasında etkili olamıyorsa, öğrenciler kural cümlesini anlamıyorsa ve farklı kurallara ihtiyaç olduğunda değiştireceklerini belirtmişlerdir. Tartışma ve Sonuçlar: Sınıf ve branş öğretmen adayları sınıf kurallarının öğretim yılı başında birkaç hafta içinde oluşturulması gerektiğini belirtmektedirler. Kurallar ilk hafta her gün, ikinci haftada üç gün, daha sonraki haftalarda haftada bir gün gözden geçirilmelidir. Çalışmada, sınıf öğretmen adayları ve branş öğretmen adaylarının kuralları hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edecekleri belirlenmiştir. Sınıf öğretmen adayları ve branş öğretmen adayları öğrencilerin tümünün sınıfta oluşturulan kuralları bilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Başka bir ifadeyle, branş öğretmen adayları sınıf öğretmen adaylarına oranla daha çok sınıf kurallarını zümre öğretmenlerin belirlemesini ve diğer sınıflarda iyi işleyen kuralları kendi sınıfında uygulama görüşlerini daha çok benimserken, sınıf öğretmen adayları ise branş öğretmen adaylarına göre, velilerin istek ve beklentilerine uygun kurallar oluşturma görüşünü daha az tercih edeceklerini belirtmişlerdir

Comparing Elementary and Branch Pre-service Teachers’ Opinions About Determining and Performing Classroom Rules

Problem: There can be found some relations between education and social, cultural, economic and technological issues. Thus, everybody lives by rules. In classrooms, teachers need rules to provide the interaction. Research Aim: In this survey, it was aimed to determine and compare the elementary and branch pre-service teachers’ opinions about determining and performing classroom rules. Methods: This survey was conducted in the 2006–2007 academic year with the students who had taken the course of Classroom Management at the Department of Education at Uludag University. A total of 122 pre-service teachers among whom 61 were elementary pre-service teachers and 61 were branch pre-service teachers participated. The “Elementary and Branch Pre-Service Teachers’ Opinions about Determining and Performing Classroom Rules” questionnaire was used as the data gathering tool in the study. The questionnaire consists of 14 questions. In the analysis of data, the percentage, frequency and chi-square were used . Results: The results of the study showed that the elementary and the branch pre-service teachers would establish the classroom rules during the first few weeks of an academic year. The elementary and branch pre-service teachers would establish rules about obtaining permission before starting to talk, taking care of classroom and environment cleaning, not making noise and telling the truth. However, some differences were found between the elementary and branch pre-service teachers. The branch pre-service teachers are more inclined to write and send rules to students’ parents than the elementary pre-service teachers are. In addition, the branch pre-service teachers would prefer more often than the elementary pre-service teachers would that department teachers determine the classroom rules and they are more open to adopt and perform the rules which are already performed efficiently in other classes. Nevertheless, the elementary pre-service teachers seem more inclined to compose classroom rules in consideration of parents’ opinions, expectations and desires. Discussion: The results of this study suggest that the students displaying misbehavior, which is acquired in family and environment and exhibited in classrooms, and having students from different environments in the same classroom create the problems in maintaining rules. The elementary and branch pre-service teachers, who study in the Departments of Education, may do projects about classroom management in their school experience courses. Thanks to that, they would not encounter that many types of misbehavior. Some new studies can be made with the aim of improving the communication between schools and Departments of Education

___

Akyol, H. (2000). Olumlu ve Öğrenmeye Uygun Ortam Yaratma. Ed: L. Küçükahmet. Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Arslan, H. (2004). Sınıf Kurallarının Belirlenmesi ve Uygulanması. Ed: Şişman, M.- Turan S. Sınıf Yönetimi. 2. Baskı, Ankara: Öğreti Yayıncılık.

Atıcı, M. (1999). An Exploration of the relationships between classroom management strategies and teacher efficacy ın english and turkish primary school teachers. University of Leicester. http://www.yok.gov.tr/egitim /ogretmen/tez_ozetleri/meral.htm .05.09.2005.

Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Başar, H.(2006). Sınıf Yönetimi. 13. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Blankenship, M.L.(1985).Kindergarden Children’s Perceptions Of Classroom Rules. ERIC:ED265939.

Brophy, J. E. (1988). Educating Teachers About Managing Classrooms And Students. ERIC:ED285844.

Burç, D.E.(2006) İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlilikleri (hatay ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Burk, J.& LeBlanc, H.P. (1993). Implicit nonverbal rules ın the classroom: a study of gender and status differences. ERIC:ED416558.

Celep, C. (2004). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. 3.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dağdelen, Ö. (1999). İlköğretim öğrencilerinin sınıf-içi olumsuz davranışlarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Program Geliştirme Anabilim Dalı.

Erdoğan, İ. (2005). Sınıf Yönetimi. 9. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme.7. Basım, Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Günay, Y. (2005). İlköğretim birinci kademede görev yapan öğretmenlerin sınıf kurallarını oluşturmada ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Howard, N.A.& Norris, M.R. (1994). Source, Characteristics, And Percieved Effectiveness Of Classroom Rules. ERIC:ED396855.

Kişi, P. (2003). İlköğretimin birinci kademesinde sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Adana İl Merkezi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Ök, M. Göde, O. Alkan, V. (1998). İlköğretimde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimine Sınıf Yönetimi Kurallarının Etkisi. www.meb.gov.tr/yayinlar ,05.09.2005.

Özyürek, M. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları.

Sarıtaş M.(2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama. Ed. L. Küçükahmet. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c.19. sy.1 Bursa. 167–187.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya.12. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.

Türnüklü, A.(2001). İlkokullarda Sınıf Yönetimi. University of Leicester. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ tez/ aturnuklu.htlm, 05.09.2005.

Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

___

APA Güleç, S. , Onur Sezer, G. & Bağçeli Karaman, P. (2009). SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (22) , 58-81 .