SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ülkemizde, 1997–1998 öğretim yılında uygulamaya konulan Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim gereğince, ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıfl arına haftada 2 saat zorunlu yabancı dil dersi konulmuştur. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin ilköğretimin ilk beş yıllık döneminde bütün derslere girmesine dayalı sistem 2006 yılından itibaren kalkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 4. ve 5. sınıfl arda verilen branş derslerine sınıf öğretmeni yerine, branş öğretmenlerinin girmesini kararlaştırmıştır. Ancak, ülkemizde hala ikinci kademesi olmayan dolayısıyla yabancı dil öğretmeni olmayan veya birinci kademedeki İngilizce dersleri için de yeterli İngilizce öğretmeni olmayan okullar mevcuttur. Bu durumda sınıf öğretmenleri hala yabancı dil derslerine girmek zorundadır. Bu çalışmanın amacı, gelecekte yabancı dil derslerine girmek zorunda kalabilecek sınıf öğretmeni adaylarının, üniversitede yabancı dil olarak okutulan İngilizce derslerine yönelik tutumlarını ve bu ders için akademik başarı düzeylerini saptamak ve duruma ilişkin öneriler geliştirmektir. Bu amaçla, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın, öğretmen olmaya en yakın dönemde olan 151 dördüncü sınıf öğrencisine “İngilizce Dersi Tutum Ölçeği” ile “Yabancı Dil Akademik Başarı Testi” uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 15.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin İngilizce akademik başarı düzeylerinin, ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfl arındaki İngilizce derslerini öğretecek düzeyde olmadığı ve öğrencilerin tutumları ile akademik başarı düzeylerinin birebir ilişkili olduğu ve başarı düzeyi arttıkça tutumun da olumlu yönde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarında yaş, cinsiyet gibi kişisel değişkenlerle daha önce İngilizce hazırlık eğitimi alıp almadıkları değişkenlerinin etkili faktörler oldukları görülmüştür. Araştırma, Eğitim Fakültelerinin İngilizce dersleri için bazı öneriler sunmaktadır

The Relationship Between Foreign Language Achievement and Attitudes Towards English Courses of Prospective Primary School Teachers

The purpose of this study is to determine the attitudes towards English courses and achievement level of prospective primary school teachers who may have to teach English in the future and develop recommendations regarding the situation. For this purpose, “The Scale of Attitude towards English” and “Foreign Language Achievement Test” were applied to145 4th grade students of Faculty of Education, Department of Primary Teacher Education to gather the data. The data were analyzed through SPSS 11.5 for windows Statistical Package for Social Sciences . In conclusion, this study indicates that there is a significant relation between student academic achievement and student attitude towards foreign language and the relation between gender, age, previous preparatory school education and attitude was statistically significant.The paper concludes by highlighting some key factors to consider about English lessons of Faculty of Education

___

Alptekin, C., (1989). Yabancı dil öğrenmek Türkçe’yi unutturmaz. Anadilinde Çocuk Olmak. Yabancı Dilde Eğitim. Hazırlayan: Ayşe Kilimci (1989). Papirüs Yayınları. İstanbul

Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme. Uğurel Matbaası. Malatya

Brown, D. D. (1994). Principles of Language and teaching. Englewood Cliffs .NJ: Prentice Hall.

Burstall, C. (1975). Primary French in the balance. Educational Research 17, June:193-198.

Çakıcı,D.(2007) The Attitudes of University Students towards English within the scope of Common Compulsory Courses. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 27, 3(21-35)

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford. Oxford University pres. Gardner, R.C., Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, Newbury House.

Genç, Ş. (1990) “ Dil Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi” Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yayını No: 26, ss.67, Ankara,.

Gömleksiz, M.N. (2002), Üniversitelerde yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 1(143-158).

Güven, Z. Z., (2007). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin Öğrencilerin Dinleme becerisi erişileri, İngilizce dersine yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Konya.

Haznedar, B, “Neden erken yasta yabancı dil eğitimi”, Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitimi, Özyurt Matbaacılık İstanbul, Mayıs 2003.

İnal, S., Evin İ., Saracaloğlu A. S., (2008). The relationship between students’ attitudes towards foreign langugae and foreign langugae achievement. Erişim Tarihi: 06.02.20010 http://www.tomer.ankara.edu.tr/dildergileri/130/38–53.pdf

İnceoğlu, M.(2000), Tutum-Algı-İletişim, İmaj Yayınevi, Ankara.

Lanara Sandra (1999), Attitudes and Motivation of Japanese Students Studying English at Asia University CELE Journal 10th Anniversary Anthology, 55-64.

MEB Tebliğler Dergisi, sayı 2481, Ekim 1997.

Parlak, N. (1991), “Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Açıköğretim Sistemine İlişkin Tutumları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Sayın, Şara. “Çağdaş Eğitimde Tek Bir Yabancı Dil Yeterli Olabilir mi?”, Ankara Üniversitesi Türk Dili Dil Dergisi, Sayı 13, ss.10–11, 1993.

Shah, P. (1999) Low achievement among Malaysian English Language Students: Perceptions of Experience. Paper presented at the 4th CULI International Conference, Bangkok.

Şevik, M. (2007). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Derslerindeki Farklılıkları ve Başarı Düzeylerinin Saptanması: Burdur eğitim fakültesi örneği. Milli Eğitim Dergisi, 35 (173), 193–209.

Şevik, M (2008) Comparison of the Teaching Compulsory Modern Foreign Languages in Primary Schools in European Countries. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, . vol:41, No:1 (135-162).

Şevik, M. (2009). The teaching of modern foreign languages in primary schools and generalist class teachers. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42, vol: 1, (377–401).

Thadphoothoon, J. (1999). Effects of Attitude towards Studying English, English Experience from Media, and Study Habits on English Achievement: Selected Psychological and Behavioral Determinants of EFL Students’Achievement: Perspectives and Analyses. From http://www.thinkblade. com/memletics/105/ englishexperience-learning.html - 15k.

Thurstone, L. L. ,(1946), Comment, American Journal of Sociology, 52, 39-50

Ülgen, G. (1995), Eğitim Psikolojisi, Bilim Yayınları, Ankara.

Ünal, M., (2005), Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anakara.

Yalın, H.İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.

Yaşar Ş (1989). “Uzaktan Öğretim Sürecindeki Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Tutumları”. AÜ Eğitim Fakültesi

___

APA Genç, G. & Kaya, A. (2011). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 19-30 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.6b35.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİLİK ALGILARI VE KOPYA ÇEKMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kemal Oğuz ER, Uğur GÜRGAN

BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GELİŞİMLERİNDE SINIF REHBERLİĞİ PROGRAMININ ETKİSİ: VAN-ALABAYIR KÖYÜ ÖRNEĞİ

Gülgün BÜYÜKIŞIK, Serap NAZLI

ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Birsen BAĞÇECİ, Bülent DÖŞ

LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

Yavuz Selim AĞAOĞLU

Bölgesel Entegrasyon Anlaşmaları ve Üçüncü Ülkelere Etkileri

Zeynep KAPLAN

ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Birsen BAĞÇECİ, Bülent DÖŞ

LİSANS DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gülay Özdemir YILMAZ

PİYANO DERSİNDE KULLANILAN ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Kemal Oğuz ER, Zeynep Kuş ÖZER

REKABETÇİ STRATEJİLERİN BAŞARISINDA, BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL ATİKLİĞİN ETKİSİ

Gönül BUDAK, Didem GÜLERYÜZ, İşıl TÜRKYILMAZ, Semiha KILIÇASLAN

FREUD PSİKANALİZİNDEKİ NEVROZ AÇILIMINA TEPKİLER

Bedri KATİPOĞLU