"OKUL DENEYİMİ" DERSİ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN AMACINA UYGUN OLARAK YAPILD? YAPILAMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi kapsamı içerisinde Eğitim Fakültelerine "Okul Deneyimi" dersi getirilmiştir. Bu araştırmada, "Okul Deneyimi" uygulaması içersindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından amacına uygun olarak yapılıp, yapılmadığı değerlendirilmiştir. Çalışma evrenini Necatibey Eğitim Fakültesi'ndeki Okul Deneyimi uygulamalarına katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik veriler, öğrenciler tarafından hazırlanan okul deneyimi uygulama dosyalarından her birinin incelenmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler, doğrudan çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiş olup, bulgulara dayalı olarak da sonuç ve öneriler geliştirilmiştir

EVALUATING VVHETHER SCHOOL EXPERIENCE COURSE ACTIVITIES ARE DONE BY STUDENTS İN ACCORDANCE VVİTH THE COURSE OBJECTIVES

"School Experience" courses are brought to Education Faculties in the context of Higher Education Council/World Bank National Education Improvement Project, In-service Teacher Education. This study was conducted to evaluate vvhether or not the "School Experience" activities are completed in accordance with the stated goals and objectives of the course. The population of the study consists of the students attending the School Experience courses in Necatibey Faculty of Education. The data related to the purpose of the study was obtained by evaluating the School Experience activity folders prepared by the students. The data obtained vvere analyzed using direct analysis techniques and some conclusions and suggestions \vere developed according to the fındings

___

öğretmen Eğitimi- Okullardaki Çalışmalar.(1996). YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi: Ankara.

___

APA Ergüneş, Y. (2005). "OKUL DENEYİMİ" DERSİ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN AMACINA UYGUN OLARAK YAPILD? YAPILAMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (13) , 106-128 .