ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Problem Durumu: Devlet ve vakıf üniversitelerinde yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının bilgisayara ve bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi.Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı özel ve devlet üniversitelerinde İngilizce dersi veren öğretim elemanlarının genel ve yabancı dil öğretiminde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesine ve kıyaslanmasına yöneliktir.Yöntem: Bu araştırma, devlet ve özel üniversitelerin yabancı diller yüksek okulunda çalışan öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumları arasındaki farklılıkları incelediğinden tarama modeliyle hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep’te bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise Gaziantep Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi oluşturmaktadır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi ve T-Testinden yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmadan elde edilen bulgularda, Yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının bilgisayarı en fazla e-posta amaçlı, öğrenci kayıtlarını tutmak ve öğrenci notlarını düzenlemek amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir.Özel üniversitede çalışan öğretim elemanlarının devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına göre daha fazla e-mail kullandıkları ve ders planı hazırlamada bilgisayarı daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir.Öneriler: Geleceğin öğretmenlerinin daha iyi yetiştirilmesinde aralarında dil öğretimin de bulunduğu tüm alanlarda bilgisayar destekli öğretimin gerektiği şekilde yer alması, halen çalışmakta olan eğitimcilerin bu alandaki açıklarını kapatacak önlemlerin alınması, bilgisayar destekli eğitimde kullanılacak materyalin ticari değerinin düşürülerek yaygınlaştırılması gerekmektedir

Attitudes of Instructors at State and Private Universities Towards Computer Usage in General and Teaching Foreign Language

Problem Durumu: Devlet ve vakıf üniversitelerinde yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının bilgisayara ve bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı özel ve devlet üniversitelerinde İngilizce dersi veren öğretim elemanlarının genel ve yabancı dil öğretiminde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesine ve kıyaslanmasına yöneliktir. Yöntem: Bu araştırma, devlet ve özel üniversitelerin yabancı diller yüksek okulunda çalışan öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumları arasındaki farklılıkları incelediğinden tarama modeliyle hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep’te bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise Gaziantep Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi oluşturmaktadır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi ve T-Testinden yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmadan elde edilen bulgularda, Yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının bilgisayarı en fazla e-posta amaçlı, öğrenci kayıtlarını tutmak ve öğrenci notlarını düzenlemek amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir.Özel üniversitede çalışan öğretim elemanlarının devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına göre daha fazla e-mail kullandıkları ve ders planı hazırlamada bilgisayarı daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Öneriler: Geleceğin öğretmenlerinin daha iyi yetiştirilmesinde aralarında dil öğretimin de bulunduğu tüm alanlarda bilgisayar destekli öğretimin gerektiği şekilde yer alması, halen çalışmakta olan eğitimcilerin bu alandaki açıklarını kapatacak önlemlerin alınması, bilgisayar destekli eğitimde kullanılacak materyalin ticari değerinin düşürülerek yaygınlaştırılması gerekmektedir.

___

Aksoy, M.A. (1989). Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara İlişkin Öğretmen Tutumları, Ya- yımlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Arkın, E.İ. (2003). Teachers’ Attitudes Towards Computer Technology Use in Vocabulary Instruction in The Foreign Languages Department at Bilkent University, Unpublis- hed Master’s Thesis, Bilkent University, Ankara, Turkey.

Bonk, C.J. & Graham, C.R. (2006). The Handbook of Blended Learning, Pfieffer, San Francisco,USA

Büyüköztürk, S.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabi, Ankara:Pegema Yay.

Cavas, B., Cavas, P., Karaoğlan, B. &Kısla, T (2009). A Study On Scıence Teachers’ At- tıtudes Toward Informatıon And Communıcatıon Technologıes In Educatıon, The Turkish Online Journal of Educational Technology, April 2009 1303-6521

Chapelle, C.A. (2009).The spread of computer-assisted language learning, Language Teaching , 43:1, 66–74.

Goertler, S. (2009). Using Computer-Mediated Communication (CMC) in Language Te- aching, Teaching German, 42 (1), 74-84 (11)

Graff, M. (2003). Cognitive style and attitudes towards using online learning and assess- ment methods, Electronic Journal of e-Learning, 1, 21 - 28.

Haunsel, P.B.& Hill, R.S. (1989). The Microcomputer And Achievement And Attitudes İn High School Biology, Journal of Research in Science Teaching, 26: 543–549.

ICT@Europe.edu: Information and Communication Technology in European Education Systems, 2001, 186 pp. (EURYDICE Survey 4).

Jones, J. F. (2001). CALL and the responsibilities of teachers and administrators, ELT Journal, 55, 360-367.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yay.

Kalaycı, Ş. (2006) SPSS Uygulamaları, Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yay

Kessler, G., (2009). Student-initiated attention to form in wiki-based collaborative wri- ting. Language Learning & Technology 13 (1) 79-95

Kessler, G., (2007) ‘Formal and informal CALL preparation and teacher attitude toward technology’, Computer Assisted Language Learning, 20: 2, 173-188

Liu, P.L., Ku, H.Y., Falvo, D., Charsky, D., Cheng, Y.C., Yeh, H.T. & Van Buskirk, E. (2004). The Current State of Attitude Toward Computer Use for Pre-service Teac- hers. In R. Ferdig et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2004 (pp. 3469-3471). Chesapeake, VA: AACE.

National Center for Educational Statistics. (2001). The Digest of Education Statistics. Washington DC: U. S. Department of Education.

Plomp, T., Anderson, R. E., ve Polydorides, K. G. (1996). Cross National Policies and Practices on Computers in Education. London: Kluwer Academic Publishers.

Sha, G. (2009). ‘AI-based chatterbots and spoken English teaching: a critical analysis’, Computer Assisted Language Learning, 22: 3, 269-281

Tekarslan, E., Baysal, A.C., Şencan, H., &Kılınç, T.(1989). Sosyal Psikoloji, İstanbul: Filiz Kitapevi

Teo, T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey

Australasian Journal of Educational Technology 24(4) 413-424.

Timuçin, (2006). Implementing CALL In An Efl Context, ELT Journal Volume, 60/3

Warschauer, M. (1996) “Computer Assisted Language Learning: An Introduction, In Fotos S.(ed.) Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International: 3-20.

Williams, J. (2003). Computers and project-based learning. www.media-methods.com

Wheeler S., Waite S. J., & Bromfield C. (2002). Promoting creative thinking through the use of ICT. Journal of Computer Assisted Learning, 18, 367 - 378.

___

APA Bağçeci, B. & Döş, B. (2011). ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 83-96 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.7b35.9b