ORTAÖĞRETİM ÜLKELER COĞRAFYASI DERS KİTAPLARININ NİTELİKLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

Ülkemizde lise ülkeler coğrafyası ders kitapları; sınıf içindeki eğitim-öğretim sürecinde en yaygın kullanılan materyal olup, öğretim sürecinin içeriğine önemli ölçüde yön vermektedir. Bu çalışmanın amacı, orta öğretim ülkeler coğrafyası ders kitaplarının hazırlanmasında niteliği arttırmaya yönelik öneriler sunmaktır. Bu öneriler, öğretmen yada öğretmen adaylarının Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış lise ülkeler coğrafyası ders kitaplarını eleştirisel gözle incelemesine ve ders kitaplarının zayıf ya da üstün yanlarını görmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çalışmada sunulan niteliği artırmaya yönelik öneriler doğrultusunda ülkemizde okutulan orta öğretim ülkeler coğrafyası ders kitapları örnekler verilerek tenkit edilmiştir

SOME SUGGESTIONS TO INCREASE ATTRIBUTES OF HIGH SCHOOL WORLD REGIONAL GEOGRAPHY TEXTBOOKS

World regional geography textbooks of high school are the most common educational tools for the teachers and students. Thus, they affect education heavely. The purpose of this article is to provide some inputs and suggestions for those vvho prepare these books so that vve can have better prepared textbooks. These suggestions will provide teachers or prospectus teachers to look critically to the books approved by Talim Terbiye Kurulu, in this way, they will see positive and negative sides of the textbooks. Furthermore, in order to support the recommendations about to increase the quality of education, which is provided in this article, Regional Geography textbooks in Turkish high schools are examined and critisized vvith some examples.

___

Atalay İbrahim. (2000), Ülkeler Coğrafyası (Lise). İstanbul:İnkılâp Yay.

Atalay İbrahim. (2002), Dünya Coğrafyası. Istanbukİnkılâp Yay.

Ataman Ayşegül, Melike Şapolya Erol, Münire Gevrekçi, Melek Çakmak, Leyla Ercan, Sedat Yüksel, Şaban Çetin. (2001), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Yabancı Dil). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No:280.

Ceyhan Erdal, Birol Yiğit. (2003), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çelik Hakan, Ali Mercan, Kâmil Ünel, Yusuf Yürük. (2003), Ülkeler Coğrafyası (Liseler İçin). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yaymları:3490, Ders Kitapları Dizisi:691.

Doğanay Hayati. (2002), Coğrafya Öğretim Yöntemleri. Erzurum: Aktif Yayınevi, 5.Baskı.

Duman Tayyip, Necmettin Karakaya, Melek Çakmak, Müren Eray, Mahmut Özkan.

(2001), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Matematik). Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No:282.

Erdoğdu Yusuf. (1997), Ülkeler Coğrafyası Ders Kitabı. Ankara: BEM-KOZA Eğt. Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.

Gözenç Selami, Celal Aydın. (1997), Liseler İçin Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Doğan Yayıncılık.

Kılıç Abdurrahman., Serdal Seven. (2002), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Pegem Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.

Şahin Cemalettin, Nuri Yavuz, Servet Karabağ, Neşe Tertemiz, Leyla Ercan, Yücel Kayabaşı, Şenay Şen, Dilek Oğuzoğlu. (2001), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No:285.

Şahin Cemalettin. (2003), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Sosyal Bilgiler). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.

Tosun Cemal, Recai Doğan, Ayşe Korkmaz. (2001), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Yayın No.284.

___

APA Kızılçaoğlu, A. (2005). ORTAÖĞRETİM ÜLKELER COĞRAFYASI DERS KİTAPLARININ NİTELİKLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (13) , 129-144 .