ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZ EDİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Problem Durumu: Küreselleşme çağına girerken, örgütsel öğrenme, çalışan güçlendirme ve takım performansı arasındaki ilişkiler stratejik etkinliği belirleyen kritik etkenler olarak yaygın bir ilgi çekmektedir. Örgütsel öğrenme kültürü, güçlendirme ve takım performansı arasındaki ilişkilerin algılanması, hem kişisel hem de örgütsel performansla sonuçlanan kişisel motivasyonu etkileyebilir. Tıp profesyonelleri bilgi çalışanıdır, onların anahtar ürünü de bilgidir. Örgütün yenilik yapma ve finansal performansını iyileştirmek için örgüt üyelerinin öğrenme faaliyetlerinin süreklilik kapsamında sürdürülmesi gerekir. Az sayıda araştırma, örgütsel öğrenme ve onun çalışan güçlendirme ile takım performansına ilişkin teorik ve operasyonel modellerini araştırdı. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar sağlık sektöründeki örgütsel öğrenme, güçlendirme ve takım performansı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Yöntem: Üniversite Hastanesinde çalışan 101 yönetici ve çalışana anket uygulandı. Elde edilen veri, mevcut ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla SPSS 16.0 programı kullanılarak frekans dağılımı ve korelasyon uygulanarak değerlendirildi. Bulgular ve Sonuç: Hastanelerde örgütsel öğrenmenin, güçlendirme ve takım performansına yardımcı olduğu ve örgütsel öğrenme, güçlendirme ve takım performansı arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlendi. Örgütsel öğrenmenin, güçlendirme ve takım performansını arttırdığı sonucu elde edildi. Öneriler: Günümüze kadar, örgütsel öğrenmenin etkisi ve onun güçlendirme ile takım performansı arasındaki ilişkilere çok az sayıda araştırma odaklanmıştır. Yüksek performanslı ve kendi kendini yöneten takımlar, çalışanların projeleri etkili şekilde yönetebilmesi için örgütsel öğrenmeye odaklanma gereğini duymaktadır. Tıp profesyonellerinin karakteristiği otonomi ve yüksek düzeyde kendiliğinden motivasyona sahip olmalarıdır. Etkili öğrenme çerçevesi, güçlendirme süreci ve yüksek performanslı takım çalışması tıp çalışanları arasında kritik bir unsurdur. Dolayısıyla bu araştırmanın sonuçları ve çerçevesi, örgütsel öğrenme, güçlendirme ve takım performansı bağlamında başka sektörleri de etkileyebilir

Analysis of Relations Between Organizational Learning, Personal Empowerment and Team Performance: A Study in the Medical Sector

Problem Statement: As we move into the age of globalization, relations between organizational learning, employee empowerment and team performance are attracting widespread attention as a critical imperative for global strategic effectiveness. The perception of a relation between organizational learning culture, empowerment and team performance can affect one’s motivation and efforts that result in individual and organizational performance. As medical professionals are knowledge workers, their key product is knowledge. In order to improve an organization’s innovation and financial performance, they must ensure that organizational members continuously extend their learning activities. A few studies have investigated theoretical and operational models of organizational learning culture and its relationship to employee empowerment and team performance. Resarch Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational learning, employee empowerment and team performance in the medical sector in Afyonkarahisar.performance. High-performing and self-directing teams are needed in organizational learning focus so employees can effectively manage projects. The characteristics of medical professionals are autonomy and a high level of intrinsic motivation. The effective organizational learning framework, empowerment process and high performance team working critical in amongs medical worker. Thus, the framework and results of this study may well have implications for other sectors, thus broadening the theory and applications within an organizational learning, empowerment and team performance context

___

Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme, Karadeniz Araştırmaları Dergisi. Bahar 2010. Sayı 25: 145-174.

Altman, D. (1997). Review Of The Book Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self-Assessment and Accountability. Community Psychologist. Vol. 30, No. 4, 16-17.

Argyris, C. & Schon, D. (1996). Organisational Learning II: Theory, Method And Practi- ce, Reading: Addison Wesley.

Ashness, D., &. Lashley, C. (1995). Empowering Service Workers At Harvester Restau- rants, Personnel Review. Vol.24. No.8, 17-32.

Bakan, İ. (2004). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar). İs- tanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Başol, Ö. (2005). Havacılık Sektöründe Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel Öğrenme Gelişimine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.

Birdi, K., C., C., Patterson, M., R., Stride, C. B., Wall, T. D. and Wood, S. J. (2006). Con- temporary Manufacturing Practices And Company Performance: A Longitudinal Study. Academy of Management Journal. May.

Cohen, M. D. & Sproul, L. E. (1991). Editors’ Introduction. Organization Science. Vol. 2, No.1, 1-3

Conger, J.A & Kanungo, R.N. (1988). “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”, Academy of Management Review, Vol. 13, 471-482.

Cousins, J. B. (2005). Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up? A Criti- cal friend Perspective. In D. M. Fetterman & A. Wandersman (Eds.). Empowerment Evaluation Principles In Practice. 183-208.

Çavuş, Mustafa Fedai (2008). Personel Güçlendirme: İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal Of Yasar University. Vol. 3. No.10, 1287-1300.

Çekmecelioğlu, H. G. ve Keleş, Ö. (2008). Örgüt İklimi, Güçlendirme ve Bireysel İş Per- formansı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Muhan Soysal İşletmecilik Kon- feransı. ODTÜ.Ankara.

Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi. C. 9. S.1. 35-46.

Dierkes, M., Hofmann, J. Ve Marz, L. (1998). Technological Development and Orga- nizational Change: Differing Patterns of Innovation. 21st Century Technologies. Vol.1. 104.

Digenti, D. (1998). Toward an Understanding of the Learning Community. Organizatio- nal Development Journal. Vol.16. No. 91-96.

Doğan, S. Demiral, Ö. (2009). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme Ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İkti- sadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran, 47-80.

Doğan, S. (2006). Personel Güçlendirme Rekabette Başarının Anahtarı. İstanbul: Kare Yayınları.

Eisenhardt, K. M. and B. N. Tabrizi (1995). Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation In The Global Computer İndustry. Administrative Science Quarterly. Vol. 40. 84-110.

Fetterman, D. M. Kaftarian, S. J. Wandersman, A. (1996). Empowerment Evaluation Knowledge and Tools for Self-Assessment and Accountability. SAGE Publications.

Fetterman, D. M. (2001). Empowerment Evaluation: The Pursuit Of Quality, in Saville Kushner, Robert Stake (ed.) Vision of Quality: How Evaluators Define, Understand and Represent Program Quality (Advances in Program Evaluation). Emerald Gro- up Publishing Limited, Volume 7. 73-106

Fetterman, D. M. (2005). In Response to Drs. Patton and Scriven. American Journal of Evaluation September. Vol. 26: 418-420.

Ginnoda, B. (1997). The Who, What, When, Where, Why and How of Empowerment. The Power of Empowerment: What the Experts Say and 16 Actionable Case Studies. Arlington: Pride Publications.

Hu, S.L. Y., Leung, L. (2003). Effects Of Expectancy-Value, Attitudes, And Use Of The Internet On Psychological Empowerment Experienced By Chinese Women At The Workplace, Telematics and Informatic., Vol.20. No.4. 365-382.

Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes And The Lite- ratures. Organization Science. Vol. 2. No. 1. 88-115.

Kalkan, V. D. (2006). Örgütsel Öğrenme Ve Bilgi Yönetimi, Kesişim Ve Ayrışma Nokta- ları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C.5, No.16, 22-36.

Keleş, Ö. (2008). Örgüt İklimi Boyutlarının Çalışanların Güçlendirme Algılarıyla İliş- kilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Kocaeli.

Kilvington, M. Allen, W. (2001). Appendix II: A Checklist For Evaluating Team Perfor- mance. In: A Participatory Evaluation Process to Strengthen the Effectiveness of Industry Teams in Achieving Resource Use Efficiency: The Target Zero Programme of Christchurch City Council. Landcare Research Contract Report, (http://www. landcareresearch. co.nz/research/social/teams_evaluation.asp, Erişim Tarihi, 05.08.2010).

Koç, U. (2009). Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ay- rımlar Ve Davranışsal Yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi. C.XI, S:1.151-153.

Lee, M. Koh, J.( 2001). Is Empowerment Really A New Concept?International Journal of Human Resource Management. Vol.12.No.4. 684-695.

Mazhar, G. ve Khan, A. (2008). Impact Of Team Empowerment On Team Performance Case Of The Telecommunications Industry In Islamabad, International Review of Business Research Papers, Vol. 4. No. 5.138-146

Molhotra, Y. (2010). Organizational Learning and Learning Organizations, (11 Ağustos 2010).

Mok, E. Au-Yeung, B. (2002). Relationship Between Organizatinol Climate and Empower- ment of Nurses in Hong Kong, Journal of Nursing Management, Vol.10,129-137.

Özaksu, Ö. (2006). İnsan Kaynakları Geliştirmede Personel Güçlendirme Yaklaşımı ve Bir Saha Araştırması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanma- mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Özler, D. E Ve Koparan, E. (2006). Takım Performansına Etki Eden Takım Çalışmasına İliş- kin Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Akademik Bakış. Sayı: 8. 1-29.

Pace, R. W. (2002). The Organizational Learning Audit, Management Communication Quarterly. Vol. 15.No. 3. 458-465.

Patterson, M.G. West, M.A. & Wall, T.D. (2004). Integrated Manufacturing, Empower- ment And Company Performance. Journal of Organizational Behavior. Vol. 25. 641-665.

Patton, M. (2005). Toward Distinguishing Empowerment Evaluation And Placing It In A Larger Context: Take Two. American Journal of Evaluation. Vol. 26. 408-414.

Paul, R. J. Brian N. William H. T. (2000). Empowerment, Expectations and the Psycho- logical Contract-Managing the Dilemmas and Gaining the Advantages. Journal of Socio-Economics, Vol. 29. No.5.471-485.

Randolph, W. A. (2000). Re-thinking Empowerment: Why Is It So Hard To Achieve? Organizational Dynamics. Vol. 29. No. 2. 94-107.

Robbins, T. L. Crino, M.D. Fredendal, L.D. (2002). An Integrative Model of The Empo- werment Process. Human Resource Management Review. Vol:12. 419-443.

Robey, D. Boudreau, M. and Rose, G. M. (2000). Information Technology And Organiza- tional Learning: A Review And Assessment Of Research. Accounting Management and Information Technologies. Vol. 10. No. 2. 125-155.

Romme, G. Dillen, R. (1997). Mapping The Landscape Of Organisational Learning. Eu- ropean Management Journal. Vol.15. No.1. 68-78.

Saeman, R. (1992). The Environment And The Need For New Technology: Empowernent And Ethical Values. The Columbia Journal Of World Business. Vol. XXVII. 186-193.

Savery L.K. Luks J.A. (2001). The Relationship Between Empowerment, Job Satisfacti- on And Reported Stress Levels: Some Australian Evidence. Leadership & Organi- zation Development Journal. Vol. 22. No.3. 97-104.

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art And Practice Of The Learning Organisa- tion, New York: Doubleday.

Sigler, T.H. Pearson, C. M. (2000). Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture And Perceptions Of Empowerment. Journal of Quality Management. Vol.5. 27-52.

Sinkula, J. M. (1994). Market Information Processing And Organizational Learning. Jo- urnal Of Marketing. Vol. 58. No. 1. 35-45.

Slater, S. F. Narver, J. C. (1995). Market Orientation And The Learning Organization. Journal of Marketing. Vol. 59. No. 3. 63-74.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment In The Workplace: Dimensions, Measurement, And Validation. Academy of Management Journal. Vol.38. No.5. 1442-1465.

Spreitzer, G.M. De Janasz, S.C. Quin, R.E. (1999). Empowered To Lead: The Role Of Psychological Empowerment In Leadership. Journal of Organizational Behavior. Vol. 20. 511-526.

Spreitzer, G. M. Kızılos, M. A. Nason, S. W. (1997). A Dimensional Analysis Of The Re- lationship Between Psychological Empowerment And Effectiveness, Satisfaction, And Strain. Journal of Management. Vol. 23. No.5. 679-704.

Stata, R. (1989). Organizational Learning: The Key To Management Innovation. Sloan Management Review. Vol. 30. No. 3. 63-74.

Tippins, M. J. Sohi, R. S. (2003). It Competency And Firm Performance: Is Organiza- tional Learning A Missing Link. Strategic Management Journal. Vol. 24. No. 8. 745-761.

Yazıcı, Selim (2001). Öğrenen Organizasyonlar. İstanbul: Alfa Basım Yayım.

___

APA Karahan, A. & Yılmaz, H. (2011). ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZ EDİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 136-156 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.7b35.9b