ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Problem Durumu: Çalışanların örgütsel bağlılık seviyesinin düşük olması işten ayrılma, iş tatminsizliği ve motivasyon eksikliği gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum işletmelerin verimliliklerinin yanı sıra hizmetin kalitesini ve müşterileri de olumsuz etkilemektedir. Çalışanların demografik özellikleri örgütsel bağlılığı etkileyen önemli faktörler arasındadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada Edremit Körfezindeki konaklama işletmelerinde çalışan personelin örgütsel bağlılıklarının demografik özellikler tarafından etkilenip etkilenmediği tespit edilmeye çalışılmıştır Yöntem:ÇalışmadaEdremitKörfezi’nde yer alan 24 konaklama işletmesinde daimi çalışan 120 personele anket yapılmış ve bunların değerlendirilmesinde istatiksel analiz aracı olarak tek yönlü varyans analizi ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Yapılan araştırmada duygusal bağlılık en yüksek bağlılık çıkarken, en düşük bağlılık devam bağlılığı olarak tespit edilmiştir. Çalışanların örgütsel bağlılıklarının cinsiyetlerine, medeni durumlarına, otellerin yıldızlarına, işletmedeki ve meslekteki çalışma sürelerine bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Öneriler: Örgütsel bağlılığı güçlendirmek için alınabilecek birçok önlem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Çalışanların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, çalışanlara eğitim yoluyla işletme amaç ve değerlerinin benimsetilmesi, örgüt içi iletişimin ve bilginin şeffaf olması, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesidir.

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: AN EMPIRICAL STUDY

Problem Statement: Low organizational commitment of staff may cause undesirable results such as employee withdrawal, job dissatisfaction and lack of motivation. This situation can negatively affect service quality and customers as well as establishments’ productivities. Demographic characteristics of staff are included in the important factors which affect organizational commitment. Research Aims: In the study, it was aimed to determine whether demographic characteristics affect the organizational commitment of staff working at accommodation establishments in Edremit Bay. Method: Questionnaires were applied to 120 permanent employees in 24 establishments existing in Edremit Bay and a statistical mean one-way analysis of variance and independent t-test were used to analyze them. Findings and Results: Affective commitment was found to be the highest result while continuance commitment was the lowest in the study. It was found that organizational commitment varied depending on employees’ gender, marital status, hotels’ star rating, working time in establishment and working time as a professional. Proposals: There are many actions to be taken for enhancing organizational commitment. Some of these are: rewarding and appreciating of employees, making employees adopt establishments’ goals and values via education, making information and communication transparent inside organization and improving work conditions and wages of employees

___

Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, (4), 1-25.

Aksu, A.A., Tarcan, E. and Atılgan, E. (2001). İşgören Devrinin Otel İşletmelerine Olan Maliyetinin Hesaplanması: Antalya Yöresinde Bir Araştırma, Erciyeş Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Semineri VII, 24-26 Kasım 2000, 175-190.

Allen, N.J.and Meyer, J.P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Ayyıldız, T., Yüksel, A. and Hançer, M. (2007). Kurumsal Yönetişim: Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Üzerine Etkisi, Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar, 50-69.

Balay, R. (1999). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 237-246.

Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, 59, 125-139.

Baysal, A.C. and Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer- Allen Modeli, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1), 7-15.

Boylu, Y., Pelit, E. and Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(511), 55-74.

Brown, B.B. (2003). Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors. Unpublished Doctoral Dissertation, the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.

Chalkiti, K. and Sigala, M. (2010). Staff Turnover in the Greek Tourism Industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management (22), 3, 335-359.

Chen, YJ. (2007). Relationships Among Service Orientation, Job Satisfaction, and Organizational Commitment in the International Tourist Hotel Industry, Journal of American Academy of Business, (11), 2, 71-82.

Chow, I. HS. (1994). Organizational Commitment and Career Development of Chinese Managers in Hong Kong and Taiwan, International Journal of Career Management, 6 (4), 3-9.

Cohen, A. (2009). A Value Based Perspective on Commitment in the Workplace: An Examination of Schwartz’s Basic Human Values Theory Among Bank Employees in Israel. International Journal Of Intercultural Relations, 33, 332-345.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. and Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik (SPSS ve LISREL uygulamaları), 1. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

DiPietro, R.B. (2008). Retaining Hourly Employees: Nebraska’s Quick Service Restaurant Industry Dilemma, University of Nebraska-Lincoln Extensions, Institiution of Agriculture and Natural Resources, 1-3, http://www.ianrpubs.unl.edu/ epublic/live/g1829/build/g1829.pdf, Access Date:09.03.2011.

Durna, U. and Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.

Ertan, H. (2008). Örgütsel bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Feinstein, A.H. and Vondrasek, D. (2001). A Study Of Relationships Between Job Satisfaction And Organizational Commitment Among Restaurant Employees, Journal of Hospitality, Tourism, and Leisure Science, 1-26. http://hotel.unlv.edu/ research/htl/pdf/articles/jobSatisfaction.pdf, Erişim tarihi:03.15.2011.

Gallardo, E., Sanchez-Canizares, S.M., Lopez-Guzman, T. and Jesus, M.M. (2010). Employee Satisfaction in the Iberian hotel industry: The case of Andalusia (Spain) and the Algarve (Portugal), International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(3), 321-334.

Gunlu, E., Aksarayli, M. and Perçin, N.Ş. (2010). Job satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Managers İn Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 693-717.

Gümüş, M. and Hamarat, B. (2006). Business Excellence and Organizational Commitment in Seasonal Hotels, Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 1-12.

Hinkin, T.R. and Tracey, J.B. (2000). The Cost of Turnover-Putting a Price on the Learning Curve, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 14-21.

Iun, J. and Huang, X. (2007). How To Motivate Your Older Employees To Excel? The Impact Of Commitment On Older Employees’ Performance In The Hospitality Industry. Hospitality Management, 26, 793–806.

Iverson, R.D. and Deery, M. (1997). Turnover Culture In The Hospitality Industry, Human Resource Management Journal, 7 (4), 71-82.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 3.Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara.

Kazlauskaite, R., Buciuniene, I. and Turauskas, L. (2006), Building Employee Commitment in the Hospitality, Baltic Journal of Management, 1 (3), 300-314.

Lee-Ross, D. (1999). Seasonal Hotel Jobs: an Occupation and a Way of Life, The International Journal of Tourism Research, 1(4), 239-253.

Meyer, J.P. and Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Manegement Review, 1(1), 61-89.

Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. and Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and A Meta-Anaylsis of Antecedents, Correlates, and Vocational Behavior, 61, 20-52.

Meyer, J.P. and Parfyonova, N.P. (2010). Normative Commitment in the Workplace: A Theoretical Resources Management Review, 20, 283-294.

Milman, A. (2003). Hourly Employee Retention in Small and Medium Attractions: the central Florida Example, Hospitality Management, 22, 17-35.

Mowday, R.T., Steers, R.M. and Porter, L.W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14, 224–247.

Özkaya, O.M., Kocakoç, D.İ. and Karaa, E. (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Yönelik Bir Alan Çalışması, Celal Bayar

Pool, S. and Pool, B. (2007). A Management Development Model: Measuring Organizational Commitment and Its Impact on Job Satisfaction Among Executives in a Learning Organization, Journal of Management Development, 26(4), 353-369.

Republic of Turkey Prime Ministry - Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), 2010, Turkish Tourism Industry Report,1-18, http:// www.invest.gov.tr/enUS/infocenter/publications/Documents/TOURISM. INDUSTRY.pdf, Access Date:15.01.2010.

Sinclair, R. R., Martin, J. E. and Michael, R. P. (1999). Full-Time and Part- Time Subgroup Differences in Job Attitudes and Demographic Characteristics, Journal of Vocational Behavior, 55, 337-357.

UNWTO, (2010), Tourism Highlights, 2010 Edition, http://www. unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights10_en_HR.pdf, Access Date:15.01.2010.

Uyguç, N. and Çımrın, D. (2004). DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesin Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 19(1), 91-99.

Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 71-85.

Üngüren, E. and Doğan, H. (2010). Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin Chaid Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 39-52.

Varona, F. (1996). Relationship Between Communication Satisfaction And Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations, The Journal of Business Communication, 33 (2): 111-140.

Wasti, S.A. (2005). Commitment Profiles: Combinations of Organizational Commitment Forms and Job Outcomes, Journal of Vocational Behavior, 67, 290- 308.

WeiBo, Z., Kaur, S. and Jun, W. (2010). New Development of Organizational Commitment: A Critical Management, 4 (1), 12-20. Review (1960-2009), African Journal of Business

Yalçın, A. and İplik, F.N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 395-412.

Yalçın, A. and İplik, F.N. (2007). A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Enstitüsü Dergisi, 18, 483-500.

Yenipınar, U. (2005). Otel İşletmelerinde Ücretlendirme: İzmir İli 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 148-176.

___

APA Kaya, İ. (2012). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (27) , 319-338 .