ÖRGÜTLERDE İŞ ET iĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİNDE "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK TARZI"NIN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bir liderlik tarzı olarak dönüşümcü liderlik, yönetim ve örgüt yazınında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Öte yandan iş etiği de, örgütsel uygulamalarda her geçen gün kendisine daha fazla gereksinim duyulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İş etiği, liderlik ve dönüşümcü liderlik kavramları bir arada değerlendirildiğinde, aralarında yakın bir ilişki olduğu görülebilir. Özellikle örgütlerde iş etiğinin yerleştirilmesinde, çağdaş bir liderlik tarzı olan dönüşümcü liderlikten önemli ölçüde yararlanılabilir. Bu çalışmada, liderlik, dönüşümcü liderlik ve iş etiği kavramlarından hareketle, söz konusu etkileşimin nasıl gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir

AN EVALUATION ON THE EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE ESTABLISHMENT OF BUSINESS ETHICS IN ORGANIZATIONS

Transformational leadership, as a leadership style, has started to take place in the management and organization literature more frequently. On the other hand, we meet the concept of business ethics in the organizational applications as one needed furthermore day by day. When the concepts of business ethics, leadership and transformational leadership have been evaluated together, it can be seen that there is a close relationship among them. Especially in organizations during the establishment of business ethics, it can highly be taken the advantages of the transformational leadership as a contemporary style of leadership. In this study, starting with the concept of leadership, transformational leadership and business ethics, it has been evaluated how to be able to realize the mentioned above

___

Ahlak ve İş Etiği, http://www.insankaynaklari.com/bireyler/ trends/ globalbakis/ ahlak_isetigi.asp, 02.11.2002'de alınmıştır.

Ataman, Göksel. (2001), İşletme Yönetimi Temel Kavramlar&Yeni Yaklaşımlar, İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Aydın, İnayet Pehlivan. (2001), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, 2.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Baransel, Atilla. (1979), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi 1. Cilt, 2.b., İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını No: 163.

Connock, Stephen, Ted Johns. (1995), Ethical Leadership, London: Institute of Personnel and Development.

Davis, Keith. (1988), İşletmede İnsan Davranışı, 5.Baskıdan Çeviri, (Çev. Kemal Tosun, Tomris Somay, Fulya Aykar, Can Baysal, Ömer Sadullah ve Semra Yalçın), 3.Baskı, İstanbul: Yön Ajans.

Eren, Erol. (2001), Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Gen. 5. Bası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş

Hammer, Michael ve James Champy. (1996), Değişim Mühendisliği, (Çev. Sinem Gül), İstanbul: Sabah Kitapları Çağdaş Bakışlar Dizisi.

Hodgetts, Richards M. (1997), Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama, (Çev. Canan Çetin ve Esin Can Mutlu), 5. Basımdan Çeviri, İstanbul: Der Yayınları.

Keçecioğlu, Tamer. (1998), Liderlik ve Liderler, Istanbul: KalDer Yayınları No:24.

Koçel, Tamer. (2001), İşletme Yöneticiliği, 8.b., Istanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Mullins, Laurie J. (1995), Hospitality Management A Human Resources Approach, 2nd Ed., London: Pitman Publishing.

Seymen, Oya Aytemiz. (2000), İşletmelerde Yeniden Yapdanma, İstanbuhBeta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Tekarslan, Erdal, Tanıl Kılınç, Hüner Şencan ve A.Can Baysal. (2000), Davranışın Sosyal Psikolojisi, İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi.

TÜSİAD-KalDer. (1996), TÜSİAD-KalDer Öz Değerlendirme El Kitabı, İstanbul.

Zel, Uğur. (2001), Kişilik ve Liderlik, Ankara: Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş.

___

APA Bolat, T. & Seymen, O. A. (2003). ÖRGÜTLERDE İŞ ET iĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİNDE "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK TARZI"NIN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (9) , 59-85 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.3b35.7b