ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA BULUNAN ÖĞRETMENLİK NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma ile Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim elemanlannın meslek bilgisi, alan bilgisi, genel kültür, toplumsal ve bireysel özellikler boyutlarında yer alan öğretmen niteliklerinin düzeyini öğrencilerin görüşlerine göre belirlemek ve uygulama değeri olan öneriler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmayı gerçekleştirmek için beş boyutta yer alan 70 soruyu içeren bir anket hazırlanmıştır. Çalışma, Necatibey Eğitim Fakültesinin yedi bölümünde okuyan 175 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel teknikler olarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama, varyans analizi ve t testi'nden yararlanılmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlara göre uygulama değeri olan öneriler sunulmuştur

DETERMİNATİON OF NECATİBEY SCHOOL OF EDUCATİON'S TEACHİNG STAFF'S PROFESSİONAL QUALIFICATIONS ACCORDİNG TO STUDENTS' OPİNİONS

This study aims to ascertain teaching staffs of Necatibey Education Faculty's level of teachers qualifications that are found in the dimensions of the professional knowledge, subjest-matter, general culture, social and individual peculiarities according to the students opinions and to make some practical suggestions. To verify the study a questionnaire that included 70 behaviors in five dimensions was prepared. The study was earned out on 175 students who were studying at seven departments in Necatibey Education Faculty. Frequency, percentage, X, variance analysis and test t were made use of as statistical techniques. Some practical suggestions were offered according to the results of the data.

___

Alıcıgüzel, İzzettin. İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, İstanbul: 1973. Başaran, İbrahim Ethem. Eğitime Giriş. Ankara: 1994.

Bınbaşıoğlu, Cavit. Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: 1983.

Ertürk, Selahattin. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları, 1993.

Hammond, Linda Darling, Arthur E. Wise, and Stephen P. Klein. A License to Teach, Building a Profession for 21 st Century Schools. San Francisco: Westwiew Press,1995.

Küçükahmet, Leyla. Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları. Program Geliştirme Açısından Bir Yorum. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi, 1976. .

Lemlech, Johanna K. Beçomming a Professional Leader. Ed. New York: Scholastic Inc., 1995.

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. Milli Eğitim Şurası: Raporlar Görüşmeler Kararlar. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1989.

Varış, Fatma. Eğitimde Program Geliştirme. A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No: 157, Ankara: 1988.

Wragg, EC. Classroom Teaching Skills: The Research Findings of the Teacher

___

APA Saylan, N. & Uyangör, N. (1998). ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA BULUNAN ÖĞRETMENLİK NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 35-67 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.1b35.8b