MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA OKUMAKTA OLAN 3. ve 4. SINIF FLÜT EĞİTİMCİSİ ADAYLARIN FLÜT ÖĞRETİMİNDEKİ HEDEFLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA DURUMLARI

Problem Durumu: Araştırmada, “Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumları nedir?” sorusu problem durumu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumlarının belirlenmesine yöneliktir. Yöntem: Araştırmada, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla, yöntem olarak betimsel araştırma modeli benimsenmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedeflerin büyük bir kısmı hakkında “kısmen” bilgi sahibi oldukları, hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumu ile sınıf değişkeni, mezun olunan lise türü arasında anlamlı bir farkın olmadığı, yalnızca flüte başlama zamanının bilgi sahibi olma durumunu etkilediği belirlenmiştir. Öneriler: Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedefler hakkında şu an ki durumdan daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır ve bu durumun “Bireysel Çalgı” ders saatlerinin arttırılmasıyla daha mümkün hale gelebileceği önerilebilmektedir

The Situations of Being Knowledgeable About the Targets in Flute Teaching of the 3rd and 4th Class Flute Teacher Trainees Who Have Been Trained in Music Teacher Training Institutions

Status of the Problem: The question “What are the situations of being knowledgeable about the targets in flute teaching of the 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions” was determined as the problem status in the research. Purpose of the Study: This study is related with the situations of being knowledgeable about the targets in flute teaching process of the 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions. Method: In the study, descriptive researchment model was adopted as the method for the purpose of revealing the present status. Findings and Conclusions: In the study, it was found that the 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions have limited knowledge about most of the targets in flute teaching process, there is no meaningful difference in being knowledgeable about the targets and classroom variable and the type of school graduated, only the time of starting to flute education affects the situation of being knowledgeable. Recommendations: The 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions need to be much more informed about flute teaching process than the

___

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme (10. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11.baskı). Ankara: Bilim Yayınları

Otacıoğlu Gürşen, S. (2007). Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde program geliştirmenin önemi ve yeri: programlandırılmış öğretim (dizgeli eğitim) modeli. “Müzik ve Bilim” Uluslar arası Hakemli müzik ve Bilim Dergisi, (7). Son Erişim tarihi 20 05.2008, http://www.muzikbilim.com/7m_2007/otacioglu_sg.html

Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (13. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık

Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi temel kavramlar – ilkeler – yaklaşımlar (2. baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları

Uslu, M. (2006). Türkiye'de çalgı eğitiminin yaygınlaştırılmasında ve geliştirilmesinde çoksesli müzik eğitimi görüşü. “Müzik ve Bilim” Uluslar arası Hakemli müzik ve Bilim Dergisi, (2). Son Erişim Tarihi 07.04.2008, http://www.muzikbilim.com/5m_2006/uslu_m.html

Yayla Atak, A. (2000). Güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı flüt eğitiminde öğrencilerin psiko-motor alan hedef ve davranışlara ulaşma düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldız, N. (1986). Müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarında ana çalgı keman eğitiminin programlar yönünden incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

___

APA Ataman, Ö. G. (2010). MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA OKUMAKTA OLAN 3. ve 4. SINIF FLÜT EĞİTİMCİSİ ADAYLARIN FLÜT ÖĞRETİMİNDEKİ HEDEFLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA DURUMLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (23) , 51-62 .