MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK DUYARLIKLARI

Bu araştırmada eğitim fakültelerinde öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim yılında Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları birinci ve son sınıfında öğrenim gören 241 müzik öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli, veri toplama aracı olarak ise “Uygun, Şahin ve Okur 2010 tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Bulguların istatiksel olarak ifade edilmesinde, frekans f , yüzde % , aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmış, elde edilen veriler t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucu müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik genel duyarlıklarının “iyi” =4.04 düzeyinde olduğu; mesleki duyarlıklarının cinsiyetlerine ve mezun oldukları lise türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı p>.05 , sınıf değişkenine göre ise öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlıklarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık p

The Sensitivity of Music Teacher Candidates Towards The Teaching Profession

The aim of this study is to determine the sensitivity of music teacher candidates towards the teaching profession. The participants consisted of 241 first and fourth-year music teacher candidates receiving their education during 2015-2016 academic year at the Music Teaching Department of the Fine Arts Education division of different Universities in Turkey. The study made use of a general screening model. The research data was collected through “Sensitivity scale for the teaching profession” which was developed by Uygun, Şahin ve Okur 2010 . The results were statistically expressed by using frequency f , percentage % , arithmetic mean, and standard deviation values.The data obtained were analyzed through t-test. As a result of the research it was determined that the sensitivity of music teacher candidates into the teaching profession are positive and in “good” =4.04 level. Findings show that the sensitivity of the teacher candidates does not show significant difference due to their gender and type of high school they graduated from p>.05 ; and statistically significant differences p

___

Acat, B., Balbağ, M.Z., Demir, B. ve Görgülü, A. (2005). Fen edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi ve tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci- lerin öğretmenlik meslek algıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 27–35.

Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mes- leğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 266-271.

Akbaba, B. (2013). The attitudes of pre-service social studies teachers’ towards teaching profession and their self-efficacy about using instruction mate- rials. Mevlana International Journal of Education, 3 (2), 157-169.

Aksoy, M.E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tu- tumları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). Sosyal Bilimler Araştırma- ları Dergisi, 2, 197-212.

Aslim, S. T. (2013). İlköğretim öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sa- natlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65-81.

Aydın, R. ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ör- neği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 257-294.

Babu, B. P. ve Raju, T. J. M. S. (2013). Attitude of student teachers towards their profession. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Rese- arch, 2 (1), 1-6.

Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N.T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tu- tumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 59, 345-366.

Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumla- rının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üni- versitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13–24.

Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce öğret- menliği lisans programı (iölp) ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmen- liği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesle- ki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (9), 27–42.

Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 459-476.

Çapraz, C. ve Samancı, O. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri ve okul deneyiminin ilk gününde hisset- tikleri duygular. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (1), 179-188.

Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması) Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fa- kültesi Dergisi, 18, 28–37.

Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y. G. ve Mülazımoğlu, İ. E. (2008). Kimya öğ- retmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa- kültesi Dergisi, 9 (2).

Doğan, T., ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin in- celenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.

Durmuşoğlu, M.C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.

Ekici, F.Y. (2014). Öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine yönelik tu- tumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahat- tin Zaim Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (35), 658-665.

Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencileri- nin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 427-438.

Erdem, A.R. ve Şimşek, S. (2000). PAÜ Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğret- menliği seçmelerinde etkili olan faktörler. II.Ulusal Öğretmen Yetiştir- me Sempozyumu. Çanakkale

Güdek, B. (2007). Eğitim Fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının öğ- renciye ait farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güneyli, A. ve Aslan, C. (2009). Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (Near East University Case). Pro- cedia Social and Behavioral Sciences,1, 313–319.

ler Dergisi. 13 (1), 235-250 http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/

cilt13/sayi1/235-250.pdf

Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayınları

Tanel, R., Şengören, S. K. ve Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğ- retmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 1-9.

Tedmem .(2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği, Ankara http://portal. ted.org.tr/yayinlar/ogretmen_gozuyle_ogretmenlik_meslegi.pdf

Tekneci, E. (2010). Zihin engelliler öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğrenci lerinin öğret- menlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üni versitesi, İstanbul.

Temizkan M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yö- nelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 461-486.

Terzi, A. R. ve Tezci E. (2007). Necatibey eğitim fakültesi öğrencilerinin öğret- menlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöne- timi, 52, 593-614.

Tufan, E. ve Güdek, B. (2008). Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 25-40.

Türker, N. ve Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 17–29.

Uğurlu, C. T. ve Polat, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (1), 68-74.

Uygun, S. (2008). Ortaöğretim sosyal alanlar bölümünde okuyan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik duyarlılıkları. Ulusal Sosyal Bilimler Eğiti- mi Sempozyumu (14-17 Mayıs), Çanakkale.

Uygun, S. (2016). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğ- retmenlik mesleğine yönelik duyarlıklarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (1), 313-330.

Uygun, S., Şahin, Ç. ve Okur, E. (2010). Study on development of sensitivity scale for teaching profession. Social Sciences. Sarajevo: International Burch University. eprints.ibu.edu.ba/408/

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ölçe- ği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Scien- ces, 11 (2), 332-345.

___

APA Koca, Ş. (2017). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK DUYARLIKLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (37) , 131-146 . DOI: 10.31795/baunsobed.645163