MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ VE BİLGİSAYARLARA YÖNELİK TUTUMLARI

Günümüzde, toplumun ilerlemesine ve gelişmesine olanak sağlayan eğitim sistemini teknolojiden ayrı düşünmek mümkün gözükmemektedir. Teknolojideki gelişmelerden dolayı, bireylerin eğitimden beklentileri de değişim göstermektedir. Eğitim sürecinde bilgisayarların katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bilgisayar, gelişen teknolojilerden biri olmakla birlikte, hem birey günlük yaşamında kullanmakta hem de eğitim ortamında öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma becerilerinin kazandırılması, eğitim-öğretim ortamında bilgisayar ve teknolojiden verimli bir biçimde faydalanmaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutumlarının cinsiyete, sınıf düzeyine ve kendilerine ait bilgisayara sahip olup/olmama durumlarına göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, 80 müzik öğretmeni adayı üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Yeşilyurt ve Gül 2007 ’ün hazırlamış olduğu, geçerlilik ve güvenilirliğini yaptığı “Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayarlara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, t-testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında, müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutumları zayıf düzey çıkmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutumları ile değişkenler cinsiyet ve sınıf düzeyi aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamakla birlikte, kendilerine ait bilgisayarı olan öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının sınıf düzeyleri ve kendilerine ait bilgisayara sahip olup/olmama durumları açısından, bütün faktörlerde ve toplam puanda istatistiksel olarak fark görülmüştür. Müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin bilgisayarlara yönelik olumlu tutum içerisinde olmalarını sağlayacak programlara müfredatta daha fazla yer verilerek, bilgisayarlarla daha etkileşim içerisinde olabilecekleri ortamlar yaratılabilir. Ayrıca, bilgisayarla ilgili alt yapının kazanılmasına olanak sağlamak amacı ile eğitimin ilk yıllarından lisans eğitimi boyunca bilgisayar derslerine gereken ağırlığın verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Computer Usage Skills of Pre-service Music Teachers and Their Attitudes Towards Computers

Today, the advancement of society and the development of technology that allows you to isolate the education system does not seem to be possible. Due to developments in technology, education, expectations of individuals varies. An undeniable fact that the contribution of computers in the educational process. Computer, one of the emerging technologies, but using both the individual in everyday life as well as the educational environment is used as a teaching tool. In this study, teachers’ computer use skills, computer and technology education environment is important in terms of its benefits. The aim of this study is to examine attitudes of pre-service music teachers towards computers and their computer usage capabilities based on their possession of a computer, level and gender. This research was conducted with 80 pre-service music teachers. “Computer Usage Skills and Attitude Scale for Computers” which was prepared and checked for consistency and reliability by Yeşilyurt and Gül 2007 was used as the data collection tool. Data was analyzed through t-test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis test. Findings of the survey suggest that computer usage skills and attitudes of pre-service music teachers are in a relatively low. Though, there is not a significant correlation between variables gender, level and the computer usage skills and attitudes of music teachers, there is a statistical and meaningful connection in favor of the students who own computers. As a result of the analysis in terms of pre-service music teachers’ computer possession states and their current grades and a statististical difference is seen in total points including all the factors. Music education departments of the students will be in positive attitudes towards computers, programs, curriculum, giving more space, they can interact with computers more environments can be created. In addition, in order to allow for the acquisition of computer-related infrastructure, education, computer classes during the first years of the bachelor’s degree is recommended to be given due weight

___

Ajzen, I. ve Fisbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 68.

Akpınar Y. (2005). Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar. Ankara: Anı Ya- yınevi.

Alport, G. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.) A Handbook of Psychology Mass: Clark University Press, 793.

Altınok, H. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Strateji Kullanımı ve Tutum, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Asan, A. (2002). Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (1).

Bindak, R. ve Çelik, H. C. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğret- menlerin Bilgisayar Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İnce- lenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10).

Birgin, O., Kutluca, T. ve Çatlıoğlu, H. (2008). Sayısal ve sözel ağırlıklı bölüm- lerde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının karşılaştırılması: KTU Örneği. Proceedings of 8th International Educati- onal Technology Conference, Eskişehir: Nobel Yayın Dağıtım, 874-878.

Dalton, D. W. ve Hannafin, M. J. (1986). The effects of video-only, CAI only, and interactive video instructional systems on learner performance and atti- tude: An exploratory study. Paper presented at the Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Las Vegas, NV.

Demirli, C. ve Dikici, A. (2003). Öğretimde Web Tabanlı Uygulamaların Öğ- renci Başarısına Etkisi, Third International Education Technologies Sym- posium: 28-30 May 2003), Turkish Republic of Northhern Cyprus, 2,822.

Deniz, L. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Ça- lışması ve Örnek Bir Uygulama, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Deniz, L. (2000). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yaşantıları ve Bilgisayar Tutumları. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 135–166.

Deniz, L. ve Köse, H. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yaşantıları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkiler, M. Ü. Atatürk Eğitim Fa- kültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 18, 39-64.

Gagne, R. M., Briggs, L. J. ve Wager, W. W. (1992). Principles of İnstructional Design, 4th Edition. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich Col- lege Publishers.

Gay, L. R., ve Airasian, P. (2000). Educational Research. New Jersey: Upper Saddle River.

Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. ve Soran, H. (2006). Öğretmen Aday- larının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değiş- kenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.

Günhan, B. C., Yavuz, G. ve Başer, N. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve De- mografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması, I. Uluslar Arası Bilgisa- yar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyum Bildirisi, 16-18 Mayıs, 1370–1383.

Harmandar, M. ve Samancı, O. (2000). Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bö- lümü Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları, IV. Ulusal Fen Bi- limleri Kongresi, 10-12 Eylül 1997, H. Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara.

Hashim, H. R. ve Mustapha, W. N. (2004). Attitudes toward learning about and working with computers of student at Uitm. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (2).

Hızal, A. (1989). Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğ- retmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eskişehir: Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 338

Hunt, N. P. ve Bohlin, R. M. (1993). Teacher Education Student’ Attitudes toward Using Computers, Journal Research on Computing in Education, 25 (4), 487–497.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 86.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağı- tım, 77.

Khine, M. S. (2001). Attitudes Toward Computers Among Teacher Educati- on Students in Brunei Darussalam. International Journal of Instructional Media, 00921815, 28(2).

Krech, D. ve Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal Psikoloji, Çev: Erol Güngör, İstanbul: Ötüken Yayınları, 178.

Levin, T. ve Gordon, C. (1989). Effects of gender and computer experience on attitudes towards computers, Journal of Educational Computing Re- search, 5 (1), 69–88.

Loyd, B. H. ve Gressard, C. P. (1986). Gender and amount of computer ex- perience of teachers in staff development programs: Effect oncompu- ter attitudes and perceptions of the usefulness of computers. Associa- tion for Educational Data Systems Journal, 18 (4), 302–311.

Namlu, A. G. (1999). Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 57.

Nash, J. B. ve Moroz, P. (1997). Computer Attitudes Among Professiona- lEducators: The role of Gender and Experience. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest educational Research Association, Austin, TX, January 23–25.

Rosenberg, M. J. ve Hovland, C. I. (1960). Cognitive, Affective, and Beha- vioral Components of Attitudes” in Hovland, C. I. ve Rosenberg, M. J. 0 (Ed.), Attitude Organisation and Change: An Analysis of Consistency among Attitude Componets pp: 1–14, CT: Yale University Press, New Haven, pp.1–14.

Schumacher, P. ve Morahan-Martin, J. (2001). Internet and computer expe- riences related? Gender differences, Computers and Human Behavior, 17, 92–110.

Selwyn, N. (1997). Students’attitudes toward computers:Validation of a computer attitude scale for 16–19 education. Computers ve Education, 28 (1), 35–41.

Shapka, J. D. ve Ferrari, M. (2003). Computer Realted Attitudes and Actions of Teacher Candidates. Computers in Human Behaviour, 19 (3), 319–334.

Tekarslan, E., Baysal, C., Şencan, H. ve Kılınç, T. (1989). Sosyal Psikoloji, İs- tanbul: Filiz Kitapevi, 85–92.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Ankara: Türk Psi- kologlar Derneği Yayını.

Turgut, M. F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Ankara: Yar- gıcı Matbaası, 154.

Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yavuz, G., Günhan, B. C. ve Başer, N. (2007). İlköğretim Matematik Öğret- men Adaylarının Bilgisayarlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, I. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyum Bildiri Kitabı, 16-18 Ma- yıs, 764-774.

Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2007). Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayar- lara Yönelik Tutum Ölçeği (BKBBYTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Ça- lışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 79-88.

Yılmaz, İ. (2007). Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenler Açısından Bil- gisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 4. Uluslarara- sı Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9–11 Kasım, Antalya, Akdeniz Üni- versitesi.

Yılmaz, M. ve Ekici, G. (2008). Farklı Düzeylerde Bilgisayar Dersi Alan Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenme- si, I. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyum Bildiri Kitabı, 16-18 Mayıs, 593-612.

Yuen, A. K. ve Ma, W. K. (2002). Gender Differences in Teacher Computer Acceptance. Journal of Technology and Teacher Education. 10 (3), 365– 382.

___

APA Çevik Kılıç, D. B. (2015). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ VE BİLGİSAYARLARA YÖNELİK TUTUMLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (33) , 15-32 . DOI: 10.31795/baunsobed.645456