MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PROFESSIONAL ETHICS AND EFFECTS OF PROFESSIONAL ETHICS ON BUSİNESS LIFE

Code of professional ethics is adopted and accepted by professionsin general. Professions, who obey the rules of professional ethics, acquire confidence and respect of theirselves business environment in the view of their honesty and justness of their services. Professions unburden their own conscienses and take into confidence their own information and capability.Professions are resposible for public interest. Public interest means common benefit of society and enterprises. If professions lose confidence of theirselves business environment, they can be marginalized in the view of economic, social and commercial contacts. Activities which are suitable for particular rules and standards are of high quality. Deceiving others is the cause of wasting resources and time. The aim of this study is to search effects of concept and conduct of professional ethics over business life. So with this purpose the questionaire has been given to those accountants. In this study the received data has been collected with questionary. The questions about demographic characteristics and code of professional ethics have been asked those accountants. The results have been interpreted with statistical analysis methods

___

Akay, Hüseyin (2002). “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Hakemli Dergisi Öneri, C: 5, 8 (17), 77-92. Akdoğan, Habib (2003). Muhasebe Meslek Etiğinin Kamunun Ayd nlat lmas ndaki Önemine Meslek Mensuplarının Yaklaşımları, ı ı Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınlar , No: 783. ı

Baltaş, Zuhal (2003). “Birlikte Var Olmak ve İş Etiği”, Kaynak Dergisi, 16, http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi.asp?PRI=276&SAYI=16 (04.09.2006).

Civelek, Mehmet ve Banu Durukan (1997). “Günümüz Koşullarında Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı”, III. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Bildiri Kitabı (30 Nisan-4 May s, Alanya), İSMMMO ı Yay nlar , No: 20, 130-139. ı

Çiftçi, Yavuz ve Birgül Çiftçi (2003). “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği (Türkiye’deki Düzenlemeler ve Uluslar aras ı Düzenlemelerle

Karşılaştırılması)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,10, 79-96.

Dönmez, Adnan, Başak Berberoğlu ve Ayten Ersoy (2005). “Ülkemiz Bağımsız Dış denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları- AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararas Denetim Standartlar yla ı ı Karşılaştırılması”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9, 52-78.

Ergün, Halil ve Kudret Gül (2005). “Muhasebe Mesleği Etik Kuralları ve Bu Kuralların Meslek Mensuplarınca Algılanışı”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25, 143-154.

Gül, Kudret ve Halil Ergün (2004). “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 4 (11), 53-77.

K rel, Çiğdem (2000). Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama ı Çalışması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1211, İ.İ.B.F. Yayınlar No: 168.

Kırlıoğlu, Hilmi ve Nermin Akyel (2003). “Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 17, 59-67.

Mocan, M. Reşat (2002). “Etik ve Meslek Etikleri”, YDK Yüksek Denetim Dergisi, 1 (1), http://www.ydk.gov.tr/dergi/dergi1.htm#_ETİK_VE_MESLEK (05.09.2006).

Neu, Dean, Constance Friesen ve Jeffery Everett (2003). “The Changing Internal Market for Ethical Discourse in the Canadian CA Profession”, Accounting, Auditing, and Accountability Journal, 16(1), 70-103.

Orhan, Kamil (2006). “İş Ahlakı”, http://www.insanbilim.com.tr/insanca3.htm, (04.09.2006).

Önder, Türkan (2001). Batan Bankalar,Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı, Beta Yayınları, Yayın No: 1163, İşletme-Ekonomi Dizisi: 132, 1. Baskı.

Pekdemir, Recep (1999). “Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 4,18-26.

Saban, Metin ve Banu Atalay (2005). “Yönetim Muhasebecileri Aç s ndan Etik ve ı ı Etik Davranışın Önemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 5 (16), 49-60.

Selimoğlu, Seval Kardeş (1997). “Muhasebe Meslek Ahlakı (Etik) Yaklaşımı”, III. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Bildiri Kitabı (30 Nisan-4 May s, Alanya), İSMMMO Yayınları, No: 20, 146-159. ı

Uras, Güngör (2003). “Çalışanlara Göre İşyerlerinin Sadece % 24,8’i İş Etiğine Özen Gösteriyor”, Milliyet Gazetesi, 11.11.2003, http://www.milliyet.com.tr/2003/11/11/business/bus09.html (05.09.2006). Y ld z

ı ı , Hüseyin (2005). “İş Ahlakı ve Yönetim”, Akşam Gazetesi, 19.10.2005

http://www.turmob.org.tr/turmob/basin/19-10-2005(1).htm (04.09.2006).

___

APA Çabuk, A. & İşgüden, B. (2006). MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (16) , 59-86 .