LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN OKULLARIN MEZUN DERNEKLERİNİN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ

Mezun dernekleri, mezunların hem üniversiteyle, hem de birbirleriyle temas noktasını oluşturması, mezunların üniversite ile bağlarının güçlenmesi ve öğrenciler ile mezunları bir araya getirmesi açısından önem taşımaktadır. Buna göre turizm eğitimi veren okulların mezun derneklerinin incelenmesi ve mevcut durumlarının ortaya konması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacına yönelik bilgilere ulaşmak için konuyla ilgili alan yazın taraması yapılmış ve kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca sayısal verilere ulaşmak amacıyla ilgili derneklerin web siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin önerilerde bulunulmuştur

Investigation of The Alumni Associations Websites of Undergraduate Tourism Schools

Alumni associations are important in terms of creating a point of contact of graduates both university and with each other, strengthen ties of graduates with university and bringing together students and graduates. The purpose of this study is to examine the alumni associations of undergraduate tourism schools and establish the current situation of them. To get informations that will help respond to the objectives of the study, the literature has been reviewed and a conceptual framework has been established. Also, in order to achieve quantitative data, the website of the relevant associations was analyzed by content analysis. Proposals have been made regarding the findings of the research

___

Avcıkurt, C., ve Karaman S., (2002), Lisans Eğitimi Veren Turizm Okullarının Ders Programları Karşılaştırması, Turizm Eğitimi Konferans- Workshop. 11 – 13 Aralık 2002: (53-65). Ankara.

Avcıkurt, C., Alper, B., ve Geyik, S. (2009). Education and Training of Tourist Guides in Turkey, Management and Education 5(1), 57 – 63.

Akadal, E. (2013). Mezun Takip Sistemlerinin Gerekliliği Ve İstanbul Üniversitesi İçin Mezun Takip Sistemi Uygulaması: Eyoka, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bakioğlu, A., Yüksel, M., Akdağ, B., ve Canel A. (2011). Yükseköğretimde Me- zun İzleme Sistemi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 65 – 79.

Cimat, Ali., ve Bahar, O. (2003), Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçinde- ki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3(6), 1-18.

Erdinç, S., ve Yılmaz, G. (2012), Günümüzde Turizm Eğitiminin Yükseköğre- tim İçerisindeki Yeri, Turizm Eğitimi Konferansı – Tebliğler: 17 – 19 Ekim 2012: (17 – 31). Ankara:, Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme, (3. Basım), Ankara: Pegem Aka- demi Yayıncılık.

Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S., ve Tetik, N. (2008), Türkiye’de Turizm Eğitimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Hacıoğlu, Necdet (1990), Örgün Turizm Eğitimi ve Sorunları, I. Ulusal Turizm Kongresi. 16-18 Kasım 1990: (38). Kuşadası.

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Toplu, M. (2009), Mesleki Bir Örgüt Olarak Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Altmış Yıllık Gelişim Çizgisi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 23 (4), 678-741.

Yıldız, R., Kuşluvan, S., ve Şenyurt, Y., (1997), Turist Rehberliği Öğretiminde Yeni Bir Model: Nevşehir Turist Rehberliği Bölümü Programı ve De- ğerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hafta Sonu Semineri IV, 7-36.

Wimmer, D.D. ve Dominick, J.R. (2000), Mass Media Research: An Indroduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Şubat 2016 tarihinde http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,72942/turizm-ge- lir-gider-ve-ortalama-harcama.html adresinden erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015-osys-yuk- sekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-ki-.html adresinden erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://www.atioyomed.org/ adresinden erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://www.atmed.org.tr/ adresinden erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://www.btioyomd.com/ adresinden erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://www.catiod.org/catiod/ adresinden erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://www.metiod.org/ adresinde erişildi.

Ocak 2016 tarihinde http://yok.gov.tr/documents/10279/14571052/yukse- kogretim_kurulu_2015_2019_stratejik_plani.pdf/0eb5d6db-565b-495e- a470-8823f7e6f6b9 adresinden erişildi.

___

APA Avcıkurt, C. & Yıldırım, C. (2016). LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN OKULLARIN MEZUN DERNEKLERİNİN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (35) , 155-168 . DOI: 10.31795/baunsobed.645327