LİSANS DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, turist rehberliği bölümü öğrencilerinin mesleğe karşı tutumlarını ortaya koyabilmek ve öğrencilerin profilini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket soruları oluşturulurken Erdem 2010 tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Animasyon Bölümüne Yönelik Tutumları” ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turist Rehberliği bölümü öğrencilerinden n=155 elde edilmiştir. Ölçeğin alfa güvenirlik katsayısı, en küçük alt sınır olarak kabul edilen 0.70’in üzerinde çıkmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, faktör analizi, çapraz tablolama, Ki-kare ve t-Testi tekniklerinden yararlanılmıştır.Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmadan elde edilen bulgularda, Turist Rehberliği bölümü öğrencilerinin çoğunun bu bölümü isteyerek seçtikleri ve bölümde okumaktan mutlu oldukları tespit edilmiştir. Turist rehberliği mesleğine yönelik tutumlarına bakıldığında ise, sektör ile ilgili birtakım olumsuz düşüncelere sahip olsalar dahi genel olarak olumlu tavır içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin turist rehberliği bölümüne yönelik tutumlarının altı boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Öğrencilerin turist rehberliği bölümüne yönelik tutumlarını etkileyen en önemli unsurun işin doğası ve sosyal statü olduğu saptanmıştır

A research for determining the perspectives of the students studying tourist guiding at undergraduate level on the profession

The aim of the Research: This study was conducted to reveal the attitudes of the students of the department of tourist guiding towards the profession and determine the profiles of them. Method: A survey was used as a data collection tool. On creating survey questions, the scale developed by Erdem 2010 “The Attitudes of Students towards the Department of Animation” was utilized. The data used in the research were obtained by the students at Balikesir University, School of Tourism and Hotel Management, the Department of Tourist Guiding. n=155 . Alpha reliability coefficient of the scale was over 0.70 which is considered as the least upper bound. The frequency analysis, factor analysis, Crosstabs, chi-square and t-test techniques were used in data analysis. Findings and Results: In the findings from the research, it was determined that most of the students of the department of tourist guiding willingly chose that department and are very happy to study in such a department. In terms of their attitudes towards the profession of tourist guides, it was also determined that even though they have some negative thoughts about the sector, they have a positive attitude in general. As a result of the study,it is defined that the attitudes of the students towards tourist guiding department is composed of six dimensions. It is defined that the most important factor, that effect the attitudes of the students towards tourist guiding department, is the nature of the work and social status.

___

Aksu, A. A. Ve Köksal, C. D. (2005): “Perceptions And Attitudes Of Tourism Students İn Turkey”, International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 17 (5): 436-447.

Altman, L.A. ve Brothers, L.R.(1995). Career Longevity of Hospitality Graduate. FIU Hospitality Review, 13(2),ss.77-83.

Atay, L. ve Yıldırım, H.M.(2008).Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuni- yetlerine Yönelik Bir Araştırma. SOİD Dergisi. , Temmuz-Ağustos-Eylül,3(5),ss:6-14.

Bayrak Kök,S .(2006).İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.Ata- türk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,1(20),ss.291-317.

Büyüköztürk, Ş.(2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık

Çimen,H.(2008), Turizm Lisans Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri: Akçakoca Turizm İşletmeci- liği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(19), Güz,ss. 194-202.

Ehtiyar, R. Ve Üngören, E. (2008).Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Kaygı Sevi- yeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki ilişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araş- tırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), ss. 159-181.

Erdem, B.(2010).Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Animas- yon Bölümüne Yönelik Tutumları: Ampirik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış,10 (3) ss. 1085–1113.

Getz, Donald.(1994).Students’ work experiences, perceptions and attitudes towards careers in hos- pitality and tourism: a longitudinal case study in Spey Valley, Scotland.International Journal of HospitalityManagement,13(1),ss.25-37.

Gürdal, M. (2002). Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitiminin Yapısal Analizi, Okullaşma- Eğitimin Kalitesi-Staj-İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Kon- feransı, 391-400.

Kuşluvan, S. Ve Kuşluvan, Z. (2000): “Perceptions And Attitudes Of Undergraduate Tourism Stu- dents Towards Working ın The Tourism Industry ın Turkey”, Tourism Management, 21 (3): 251-269.

Rıchardson, S. (2009): “Undergraduates Perceptions Of Tourism And Hospitality As A Career Choice”, International Journal Of Hospitality Management, 28 (3), September: 382-388.

Sanalan, V. A., Telli, E., .Selim,Y.,Öz,R., KOÇ,A., ÇELİK, .E,(2010).Böte Öğrencilerinin Programa Bakış Açıları: Tercih Öncesi Ve Sonrası Durum. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 1( 1)

Sarıkaya, T.ve Khorshıd, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmen- lerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 2(7),ss.393–423.

Tangüler, A. (2002), Profesyonel Turist rehberliği ve Turist rehber rehberlerinin Seyahat Acen- tası ve rüşteri İlişkileri Kapadokya Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Tetik,N.(2006), Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği ve Müşterilerin Turist Rehberlerinden Beklentilerinin Analizi (Kuşadası Örneği). BAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi

Üzümcü, T. P., Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Osman Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 3. Ulusal Bil- gi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25–26 Kasım, Eskişehir, ss. 79–89.

Ünlüönen, K.(2004). Turizm işletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Al- gılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998–1999 ve 2003–2004 Öğretim Yılları) Ticaret Ve Turizm Eğitim Dergisi, Sayı:1, ss.108–130.

Yazıcıoğlu,İ., Tokmak ,C., Uzun,S. (2008). Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı.

Üniversite ve Toplum Dergisi (Elektronik Dergi)., 8(2),ss.1-19.

Yılmaz, B.F.(2008) GATA’da Çalışan Sivil Memurların Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Eğitim ve Gelir Durumuna Göre Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı ABD, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi.s.5

Yurdagül,Halil “Faktör Analizinde KMO ve Bartlett Testleri Neyi Ölçer?www. yunus.hacettepe. edu.tr/~yurdugul/3/indir/Kuresellik.pdf(03.07.2011)

___

APA Yılmaz, G. Ö. (2011). LİSANS DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 281-298 .