Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki

Bu çalışmanın amacı lider-üye etkileşimi ile sınıf öğretmenlerinin performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın verileri Bolu ilindeki ilköğretim okullarında çalışan 253 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Bu çalışmanın verileri Graen ve Uhl-bien 1995 tarafından geliştirilen etkin lider-üye etkileşim ölçeği ve Podsakoff and MacKenzie 1989 tarafından geliştirilen performans ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları lider-üye etkileşimi ile sınıf öğretmenlerinin performansları arasında anlamlı ve olumlu ilişki olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları ise lider-üye etkileşiminin sınıf öğretmenlerinin performanslarının önemli bir açıklayıcısı olduğunu göstermiştir

The Relationship Between Leader-Member Exchange And Classroom Teachers’ Performance

The purpose of the present study was to examine the relationship between leadermember exchange and classroom teachers’ performance. Data in this study was obtained from 253 classroom teachers working at primary schools in Bolu province. Data in this study were collected using Leader-Member Exchange Scale developed by Graen ve Uhl-bien 1995 and Performance scale by Podsakoff and MacKenzie 1989 . Mean, correlation and stepwise regression test were used in data analysis. The results of Pearson correlation analyses indicated that leadermember exchange was related to classroom teachers’ performance. The regression analyses revealed that leader-member exchange was significantly predictor of classroom teachers’ performance

___

 • Bhal,K.T., Gulati, N. & Ansari,M.A. (2009). Leader-Member Exchange and Subordi?nate Outcomes: Test of a Mediation Model. Leadership & Organization Deve?lopment Journal, 30 (2), 106-125
 • Burton, J.P. Sablynski, C.J. & Sekiguchi, T. (2008). Linking Justice, Performance, and Citizenship via Leader-Member Exchange. Journal of Business Psycholgy, 23, 51-61.
 • Cevrioğlu, E. (2007). Lider-Üye Etkileşimi ile Bireysel ve Örgütsel Sonuçlar Arasın?daki İlişki: Ampirik Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyonkarahisar Üniv. Sosyal Bil. Ens.
 • Chan, S. & Mak, W: (2012). Benevolent Leadership and Follower Performance: The Mediating Role Of Leader-Member Exchange (LMX). Asia Pacific Journal of Management, 29(2), 285-301.
 • Cheung, M.F. & Wu, W. (2012). Leader-member Exchange and employee work out?comes in Chinese Firms: The Mediating Role of Job Satisfaction. Asia Pacific Business Review, 18(1), 65-81.
 • Dunegan, K. J., Uhl-Bien, M. & Duchon, D. (2002). Lmx And Subordinate Perfor?mance: The Moderating Effects of Task Characteristics. Journal of Business and Psychology, 17 (2), 275-285.
 • Erdogan, B., & Enders, J. (2007). Support from the Top: Supervisors' Perceived Organi?zational Support as a Moderator of The Leader-Member Exchange to Satisfaction and Performance Relationships. Journal of Applied Psychology, 92, 321-330.
 • Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-Based Approach to Leadership: Development of Leader-member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective. Leadership Quar?terly, 6, 219-247.
 • Janssen, O. & Van Yperen, N.V. (2004). Employees' Goal Orientations, The Quality of Leader-Member Exchange, and The Outcomes of Job Performance and Job Sa?tisfaction. Academy of Management Journal, Vol. 47, No. 3, 368-384.
 • Jawahar, I.M. & Carr, D. (2007). Conscientiousness And Contextual Performance The Compensatory Effects of Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange. Journal of Managerial Psychology, 22 (4), 330-349.
 • Klein, H. J. & Kim, J. S. (1998). A Field Study Of The Influence Of Situational Cons?traints, Leader-Member Exchange, and Goal Commitment on Performance. Aca?demy Of Management Journal, 41 (1), 88-95.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin İş Doyumu Algıları İle Performans Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
 • Liden, R.C. & Maslyn, J.M. (1998). Multidimensionality of Leader-Member Exc?hange: An Empirical Assessment Through Scale Development. Journal of Ma?nagement, 24, 43-72.
 • Micheal, D. (2012). Supportive Supervisor communication as an Intervening INfluence in the Relationship Between LMX and Employee Job Satisfaction, Turnover In?tentions, and Performance. Journal of Behavioral Studies in Business, 5, 1-28.
 • Moss, S.E., Juan I. Sanchez, J.I., Brumbaugh, A.M. & Borkowski, N. (2009). The Me?diating Role of Feedback Avoidance Behavior in the LMX-Performance Relati?onship. Group & Organization Management, 34(6) 645- 664.
 • Munoz-Doyague, M. & Nieto, M. (2012). Individual Creativity Performance and The Quality of Interpersonal Relationships. Industrial Management & Data Systems, 112 (1), 125-145.
 • Özutku, H., Ağca, V. ve Cevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşim Teorisi Çerçeve?sinde, Yönetici-Ast Etkileşim ile Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (2), 193-210.
 • Ping, F.S. & Yue, H.K. (2010). The Mediating Effects of Leader-Member Exchange (LMX) and Team-Member Exchange (TMX) on the Relationship between Emo?tional Intelligence, Job Satisfaction and Job Performance of Employees. libpro?ject.hkbu.edu.hk/.../hp/07009755.pd
 • Podsakoff, P. M., & Mackenzie, S. B. 1989. A Second Generation Measure of Organiza?tional Citizenship Behavior. Working paper, Indiana University, Bloomington.
 • Schyns, B., Paul, T., Mohr, G. & Blank, H. (2005). Comparing antecedents and con?sequences of leader - member exchange in a German working context to fin?dings in the US. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14 (1), 1-22.
 • Shiva, M. & Suar, D. (2010). Leadershıp, LMX, Commitment and Ngo Effectiveness: Transformational Leadership, Leader-Member Exchange, Organizational Commit?ment, Organizational Effectiveness and Programme Outcomes in Non-Governmental Organizations. International Journal of Rural Management, 6(1), 117-150.
 • Sığrı, Ü. ve Oğuzhan, T. (2012). İzlenim Yönetimi Taktiklerini Oluşturmada Lider- Üye Etkileşimi, Kendilik Kavramı ve Etiksel İklimin Etkisi. 11. Ulusal İşletme?cilik Kongresi 10-12 Mayıs, Konya.
 • Sue-Chan, C., Chen, Z. & Lam, W. (2011). LMX, Coaching Attributions, and Emplo?yee Performance. Group & Organization Management, 36(4), 466- 498
 • Şekerci, M. ve Aypay, A. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim Beceri?leri ile Grup Etkililiği Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(57), 133-160.
 • Varma, A., Pichler, S., Srinivas, E.S. & Albarillo, M. (2007). Leader Member Exc?hange Revisited: An Investigation of the Moderating and Mediating Effects of LMX in Two Samples - USA and India. Management and Labour Studies, 32 (2), 203-220.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde İş Tatmini ve İşgören Performansı İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Karşılaştırması. Bilig, 55, 243-264.
 • Yukl, G., O'Donnell, M. & Taber, T. (2009). Influence of Leader Behaviors on The Leader- Member Exchange Relationship. Journal of Managerial Psychology, 24 (4), 289-299.

___

APA CERİT Y (2012). Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(28), 33 - 46.
Chicago CERİT YUSUF Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no.28 (2012): 33 - 46.
MLA CERİT YUSUF Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.28, 2012, ss.33 - 46.
AMA CERİT Y Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 15(28): 33 - 46.
Vancouver CERİT Y Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 15(28): 33 - 46.
IEEE CERİT Y "Lider Üye Etkileşimi İle Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss.33 - 46, 2012.