KRUVAZİYER GEMİ TURLARI SATIN ALAN TÜKETİCİLERİN GELECEĞE YÖNELİK DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletlerinde gemi turlarına katılan tüketicilerin tekrar aynı ürünü satın alma, ürünü tavsiye etme gibi geleceğe yönelik davranışsal eğilimlerini belirleyen faktörler incelenmiştir. Turun eğlenceli olması, fiyatı ve genel tüketici memnuniyeti geleceğe yönelik tüketici davranışını etkileyen temel faktörler olarak ele alınmış ve bu faktörlerle geleceğe yönelik tüketici davranışı arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda tatilin eğlenceli olarak değerlendirilmesinin gemi turlarına katılan turistlerin geleceğe yönelik davranışsal eğilimini hem doğrudan ve pozitif bir şekilde hem de dolaylı olarak genel memnuniyet üzerinden etkilediği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan fiyat algısı ile geleceğe yönelik davranışsal eğilimler ilişkisinin dolaylı olarak genel müşteri memnuniyeti üzerinden ortaya çıktığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarının gemi tatili pazarlamacıları için ortaya çıkardığı sonuçlar tartışılmıştır

ANALYZING THE KEY ANTECEDENTS OF CRUISE VACATIONERS' BEHAVIORAL INTENTIONS WITH STRUCTURAL EQUATION MODELLING TECHNIQUE

The purpose of this research was to analyze the key factors that influence American cruise vacationers' behavioral intentions. Perceived hedonics, price and customer satisfaction were selected as the three main factors that lead to future behavioral intentions and the direct and indirect relationships between hedonics, price, customer satisfaction and behavioral intentions were analyzed with structural equation technique. Research results seggest that there is a direct and indirect through customer satisfaction relationship between hedonics and behavioral intentions. On the other hand, results reveal that price and behavioral intentions are only indirectly related through customer satisfaction. The article concludes with suggestions to cruise vacation marketers

___

Agresti, A., ve B. Finlay (1997), Statistical Methods for the Social Sciences. (3rd ed.). NJ: Prentice-Hall.

Arbuckle, J. L., ve W. Wothke (1999), Amos 4.0 user's guide. Chicago: Smallwaters Corporation.

Baron, R. M., ve D. A. Kenny (1986), The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.

Cronin, J. J., M. K. Brady ve G. T. M. Hult (2000), Assessing the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2), 193-218.

Duman, T. (2002), A model of Perceived Value for Leisure Travel Products. Unpublished Doctoral Dissertation. Pennsylvania State University, State College, PA, USA.

Fornell, C, M. D. Johnson, E. W. Anderson, J. Cha ve B. E. Bryant (1996), The American customer satisfaction index: Nature, purpose and findings. Journal of Marketing, 60(October), 7-18.

Kenny, D.A., D. A. Kashy ve N. Bolger (1998), Data analysis in social psychology.

In D. Gilbert, S. T. Fiske, ve G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (4th Ed.) (pp. 233-265). New York: McGraw-Hill.

Kline, R.B. (1998), Principles and practice of structural equation modelling. New York: The Guilford Press.

Nunnally, J. C. (1978), Psychometric Theory (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill. Tabachnick, B. G., ve L. S. Fidell (1996), Using multivariate statistics (3rd Ed.). New York: Harper Collins College Publishers.

Sümer, N. (2000), Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazılan, 3(6), 49-74.

___

APA Duman, T. (2003). KRUVAZİYER GEMİ TURLARI SATIN ALAN TÜKETİCİLERİN GELECEĞE YÖNELİK DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (9) , 159-178 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.3b35.7b