KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, konaklama işletmelerinin tedarikçi seçim kriterleri kullanım eğilimi düzeylerinin belirlenmesi, bu eğilimlerde hangi kriterlerin ön plana çıktığının saptanması ve bu kriterlerin ürünler itibariyle değişiklik arz edip etmediğinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, Antalya ilinde faaliyet gösteren 199 beş yıldızlı otel işletmesinden 17’si ile yapılmıştır. Çalışmada tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler Dickson’ın Tedarikçi Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada konaklama işletmelerinin tedarikçi seçiminde kriterlere kullanım eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada tedarikçi seçiminde kullanılan kritere eğilim düzeyleri açısından ürünsel çeşitlilikte anlamlı farklılıklar ve benzerliklere ulaşılmıştır. Bu araştırma, konaklama işletmelerinde hizmet üretimi için tedarik edilen ürünler sınıflandırmaya dayanıksız ürünler, yarı-dayanıklı ürünleri, dayanıklı ürünler, demirbaşlar göre ayrıştırarak tedarikçi seçim kriterleri açısından seçim kriterlerinin birbirleriyle benzerliklerini veya farklılıklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan ilk çalışma olması nedeniyle literatüre katkı sağlayabilecektir

An Empirical Research About Supply Chain Management Within Supplier Selection Criteria in Accommodation Enterprices

Aim of the Search: This research is made because to determine the tendency level of suppliers criterias at accommodation enterprices , at this tendency s wich crieterias are at the foreground and this criterias on products if its important or not. Method: This research is made in 17 hotel enterprices from 199 5 star hotels in Antalya which are active. At this research Dickson s supplier evaluation criteria s has been used. Symptoms and Results: At this research we can see that the use of criteria s are very high for suppliers. And also the differences of products are important for supplier selections. The supplier selection is also made to decompose the products expendable products , durable products and perdurable products . To see the similarity or differences between products. This research would help the literature cause it is the first research about suppliers tendency and selection

___

Avcıkurt, C., Sarıoğlan, M., Çaylı, B ve Saylan U., (2010). Fast-Food Yiyecek-İçecek İşletmeleri ile Slow-Food Yiyecek-İçecek İşletmeleri Arasındaki Tedarikçi Seçim Kriterleri Kullanım Eğilimleri Açısından Benzerliklerinin ve Farklılıklarının Araş- tırılması (İzmir Yöresinde Bir Araştırma). 11. Ulusal Turizm Kongresi (2-5 Aralık 2010) Bildiriler Kitabı. Kuşadası. ss. 334-345.

Ballou, R., Gilbert S.M. and Mukherjee a., (2000). New Managerial Challenges From Supply Chain Opportunities, Industrial Marketing Management. Volume: 29. Issue: 1. pp. 7-18.

Boer, D.L., Wegen, V.D., (2003). Practice And Promise Of Formal Supplier Selection: A Study Of Four Emprical Cases, Journal of Purchasing & Supply Management. Volume: 9. Issue: 3. pp. 109-118.

Civaroğlu, G., (2006). Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları ve Performans Üzerine Etkilerinin Analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne.

Dickson, G.W., (1966). An Analysis of Vendor Selection: System and Decision. Journal of Purchasing. Volume:1. Issue: 2. pp. 5-12.

Goh, M. Garg, M, (2008). Change An Automotive Co-Making Supply Chain Work. Asian Journal of Management Cases. Volume: 5. Issue: 2. pp. 56-71.

Folkerts, H. and Koehorst, (1997). Challenges In International Food Supply Chain: Verti- cal Co-ordination In The European Agribusiness and Food Business. Supply Chain Management, Volume: 2. Issue: 1. pp. 11-14.

Kannabiran, G. and Bhaumik S. (2005). Corporate Turaround Through Effective Supply Chain Management: The Case of a Leading Jewellery Manufacturer in India, Supply Chain Management: An International Journal. Emerald Group Publishing. Volume: 10. Issue: 5. pp. 340-348.

Lambert D.M. and Cooper C.M., (2000). Issues In Supply Chain Management. Industrial Marketing Management. Volume: 29. Issue: 1. pp. 65-83.

Laskowska R.A. (2008). The Architecture Of Super-Responsive Supply Chain. VI. Inter- national Logistic & Supply Chain Congress. 6-7 November 2008. pp. 189-194.

Mentzer, J.T., Dewitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D. and Zacharia Z.G., (2001). What Is Supply Chain Management?. Sage Publication.California.

New, S.J., (1997). The Scope Of Supply Chain Management Research. Supply Chain Management. Volume: 2. Issue: 1.pp. 15-22.

Nix, W. N., (2001). Supply Chain Management In Global Enviroment. Supply Chain Management. Ed. John T. Mentzer. California: Sage Publication.

Paksoy, T., (2005). Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimi- zasyonu: Malzeme İhtiyaç Kısıtı Altındaki Stratejik Bir Üretim-Dağıtım Modeli. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 14. ss. 435-454.

Paulraj, A. and Chen I., (2007). Strategic Supply Management And Dyadic Performance: A Path Analytical Model. The Journal Of Supply Chain Management. Volume: 41. Issue: 3. pp. 4-18.

Puigjaner, L. and Lainez J.M., (2007). Capturing Dynamics in Integrated Supply Cha- in Management. Computers and Chemical Engineering. Volume:32. Issue:11. pp. 2582-2605.

Sarıoğlan, M., Avcıkurt, C., Doğdubay, M., Vatansever, B. (2010). Supplier Selection In Supply Chain Management of Accomodation Enterprises (A Research In The Hotel Of Turkey). 24th European Conference on Operational Research (11-14 July 2010). Lisbon-Portugal.

Sarıoğlan, M., Avcıkurt, C., (2010). Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi Çerçevesinde Ko- naklama İşletmelerine Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Te- orik Örneği. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (27-30 Mayıs 2010). Nevşehir.

Swaminathan, J.M., Smith, S.F. and Sadeh N.M., (1998). Modeling Supply Chain Dyna- mics: A Multiagent Approach. Journal of Decision Science. Volume: 29. Issue: 3. pp. 607-632.

Şen, E., (2006). Kobi’lerin Uluslararası Rekabet Güçlerini Arttırmada Tedarik Zincir Yönetiminin Önemi. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.

Wei, C.C., Liang, G.S. and Wang M.J., (2007). A Comprehensive Supply Chain Manage- ment Project Selection Framework Under Fuzzy Enviroment. International Journal of Project Management. Volume: 25.Issue: 6. pp. 627-636.

Xia, W. Wu, Z., (2007). Supplier Selection With Multiple Criteria In Volume Discount Enviroments. The International Journal Of Management Science. Volume: 35. Is- sue: 5. pp. 494-504.

Yıldızöz, H., (2006). Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Youssef, M.A., Zairi, M., Mohanty B., (1996). Supplier Selection in An Advanced Ma- nufacturing Technology Environment: An Optimization Model. Benchmarking for Quality Management & Technology. Volume: 3. Issue: 4. pp. 60-72.

___

APA Sarıoğlan, M. (2011). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 239-253 .