KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ GÖREN TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER BANDIRMA VE ERDEK ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı; Şehir ve kıyı otellerini birbirleriyle kıyaslamak suretiyle, konaklama işletmelerinde iş gören tatminini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla; şehir oteli örneği olarak Bandırma ve kıyı oteli örneği olarak Erdek'te birer konaklama işletmesi ele alınmış ve bu konaklama işletmelerinde, iş gören tatminini etkileyebilecek faktörlerin neler olabileceğine dair bir ön araştırma yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler ışığında, her iki otelde, bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket sonucunda elde edilen veriler, SPSS 11.5 istatistik programında analiz edilmiş ve bu analiz sonucunda iş gören tatminini etkileyen faktörlerden ailevi ilişkiler ve mesleki bağlılık faktörlerinin her iki otelde etkili olduğu ancak, ödüllendirme faktörünün şehir oteli örneğini oluşturan Bandırma'da etkili olduğu görülürken, kıyı oteli örneğini oluşturan Erdek'teki otelde etkili olmadığı, aynı şekilde fiziki koşullar ve mesleki eğitim faktörlerinin kıyı oteli örneğini oluşturan Erdek'teki otelde etkili olduğu ancak şehir oteli örneğini oluşturan Bandırma'daki otelde etkili olmadığı görülmüştür.

THE FACTORS WHICH EFFECT JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN ACCOMADATION ORGANIZATION THE EXAMPLE OF BANDIRMA AND ERDEK

The main aim of this study is to investigate the factors that affect the job satisfaction of employees who are working in hotels. For this purpose, it is made a preinvestigation to determine the factors which affect the job satisfaction of employees work in hotels that are in Erdek and Bandirma. in the light of the results from the preinvestigtion a questinory form vvas developed. As a conclusion, it is been detected that, as factors affecting the employee satisfaction;family relations and professional commitment are effective at both of the hotels, however awarding gratification factor is only effective at the Hotel in Bandırma but not at the hotel in Erdek, similarly, factors as physical conditions and on the job training are effective at the Erdek while they are not effective at the hotel in Bandırma. İn this study it is emphasised that the obligation of the elimination of these negative factors and some suggetions are made about this.

___

Atar Hüseyin İlker, ( 05.04.2006), Motivasyon ve İş ilişkisi, http://www.insankavnaklari.com/CN/ContentBodv.asp?BodvlD=3311

Küçükaltan, Derman, (19-21 Ekim 2002). Otel İşletmelerinde Verimliliğin İşgücü Kalitesine Etkileri: İstanbul'daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Araştırma, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi Niğde Üniversitesi, NİĞDE

___

APA Örücü, E. & Esenkal, F. (2005). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ GÖREN TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER BANDIRMA VE ERDEK ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (14) , 141-166 .