KISA VADELİ YABANCI SERMAYE AKIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çalışmada, 2004-2014 döneminde dışa açıklık seviyesi düşük ve dışa açıklık seviyesi yüksek olarak gruplandırılan toplam 26 yükselen piyasa ekonomisi için kısa vadeli sermaye hareketleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmiştir. Bu ilişkinin incelenmesinde, otoregresif panel veri tahmincilerinden Arellano ve Bover / Blundell ve Bond tarafından geliştirilen Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılmıştır. 2004-2014 dönemi incelendiğinde, bu dönemde her iki ülke grubunda kısa vadeli sermaye akımlarının gayri safi yurtiçi hasıladaki payında meydana gelen artışın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kısa vadeli sermaye hareketlerine ilişkin argümanla ve literatürdeki çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Buna göre, kısa vadeli sermaye girişleri ekonomik büyüme üzerinde bir canlılık meydana getirirken, kısa vadeli sermayenin ülkeleri terk etmesi ise durgunluğa ve finansal krizlere yol açmaktadır

Short-Term Foreign Capital Flows and Economic Growth: An Investigation on Emerging Market Economies

In paper, the relationship between short-term foreign capital flows and economic growth is empirically investigated for the total 26 emerging market economies that are classified as the lower opening level and the higher opening level at 2004-2014 period. In investigating this relationship, System Generalized Method of Moments, which is one of autoregressive panel data estimators and produced by Arellano and Bover / Blundell and Bond is used. When investigated 2004-2014 period, it is maked out that the rise in the share of short-term capital flows into gross domestic product positively affects economic growth for both of country group on this period. The results obtained are paralleled the argument about short-term capital flows and the literature. Accordingly, short-term capital outflows in case cause the recession and the financial crisis, whereas short-term capital inflows cause booming on economic growth

___

Aizenman, J., Jinjarak, Y., ve Park, D. (2013). Capital Flows and Economic Growth in The Era of Financial Integration and Crisis, 1990-2010. Open Econ. Rev., 371-396.

Anderson, T. W., ve Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18(1), 47-82.

Arellano, M., ve Bond, S. (1991). Some Test of Spesification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and An Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 277-279.

Arellano, M., ve Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics, 29-51.

Aslan, N., Terzi, N., ve Siampan, E. (2014). Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 15-32.

Baharumshah, A. Z., ve Thanoon, M. A.-M. (2006). Foreign Capital Flows and Economic Growth in East Asian Countries. China Economic Review, 70- 83.

Balestra, P., ve Nerlove, M. (1966). Pooling Cross Section and Time Series Data in tha Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas. Econometrica, 585-612.

Bengoa, M., ve Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence From Latin America. European Journal of Political Ecomomy, 529-545.

Blundell, R., ve Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 115-143.

Choong, C.-K., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z., ve Habibullah, M. S. (2010). Private Capital Flows, Stock Market and Economic Growth in Developed and Developing Countries: A Comperative Analysis. Japan and the World Economy, 107-117.

Claessens, S., Dooley, M. P., ve Warner, A. (1995). Portfolio Capital Flows: Hot or Cold? The World Bank Economic Review, 153-174.

Göksu, E. (2005). Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

US$). 11 Nisan 2016 tarihinde http://databank.worldbank.org/data

adresinden erişildi.

World Bank. (2016c). World Development Indicators, General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP). 11 Nisan 2016 tarihinde http://databank.worldbank.org/data adresinden erişildi.

World Bank. (2016d). World Development Indicators, Gross Capital Formation (% of GDP). 11 Nisan 2016 tarihinde http://databank.worldbank.org/ data adresinden erişildi.

World Bank. (2016e). World Development Indicators, Net Flows on External Debt, Short-Term (NFL, Current US$). 11 Nisan 2016 tarihinde http:// databank.worldbank.org/data adresinden erişildi.

Yerdelen-Tatoğlu, F. (2012). İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Yildirim, N., ve Tastan, H. (2012). Capital Flows and Economic Growth Across Spectral Frequencies: Evidence From Turkey. Panoeconomicus, 441-462.

___

APA Biçen, Ö. F. (2017). KISA VADELİ YABANCI SERMAYE AKIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (38) , 97-122 . DOI: 10.31795/baunsobed.645120
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.9b35.8b