KESİT GÖRÜNÜŞLER KONUSUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Problem Durumu: Son yıllarda farklı alanlardaki konuların öğretiminde sıkça kullanılmaya başlanan bilgisayar destekli öğretim yönteminin, Teknik Resim dersi içerisindeki Kesit Görünüşler konusunun öğretiminde kullanılması öğrenciler tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Araştırmanın Amacı: Teknik Eğitim Fakülteleri’nde okutulan Teknik Resim dersi içerisindeki Kesit Görünüşler konusunun öğretimi için hazırlanmış olan Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı BDÖY hakkındaki öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Yöntem: Araştırmacılar tarafından geliştirilen yazılım; Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’ndeki Teknik Resim sınıflarından birinde Kesit Görünüşler konusunun öğretiminde kullanılmıştır. Diğer Teknik Resim sınıflarından bazılarında, dersi veren öğretim elemanları tarafından farklı bilgisayar destekli öğretim yazılımları kullanıldığı için, bu çalışmada üç farklı öğrenci grubu geleneksel yöntemle dersi işleyen, çalışmadakinden farklı BDÖY’ler ile dersi işleyen ve bu çalışmada geliştirilen BDÖY ile dersi işleyen öğrenci grubu örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmada geliştirilen ve kullanılan BDÖY hakkındaki öğrenci görüşlerini belirlemek ve üç farklı gruptaki öğrenci fikirlerini karşılaştırmak için veri toplama aracı olarak bir değerlendirme anketi kullanılmıştır. Anketlerin uygulanmasından sonra, her bir grubun değerlendirme anketine verdikleri cevaplar SPSS 10.0 istatistik programından yararlanılarak Çift Yönlü ANOVA Tekniği ile analiz edilmiş, farklı öğrenci gruplarından elde edilen veriler karşılaştırılmış ve sonuçlar tablo veya grafikler aracılığıyla daha anlaşılır hale getirilerek yorumlanmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Kesit Görünüşler konusunun çalışmada geliştirilen BDÖY kullanılarak anlatıldığı sınıftaki öğrencilerin ankete verdikleri toplam puanların ortalamasının diğer gruplara geleneksel yöntemle dersi işleyen ve çalışmadakinden farklı BDÖY’ler ile dersi işleyen kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, konunun farklı bilgisayar destekli öğretim yazılımlarıyla anlatıldığı diğer sınıflardaki öğrencilerin puanlarının da geleneksel yöntemle konuyu işleyen sınıfların ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür Öneriler: Bu çalışmada geliştirilen ve kullanılan yazılımın Teknik Resim dersinin öğretiminde geleneksel yönteme kıyasla daha başarılı olması nedeniyle, farklı dersler için ya da Teknik Resim dersinin farklı konuları için yeni yazılımların geliştirilmesinin ve uygulamaya konulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir

Computer Aided Instruction for Section Views and Students’ Opinions

Problem Statement: How do students evaluate the using of Computer Aided Instruction, which has been frequently used for teaching of many subjects of various areas in recent years, for Section Views subject taught in Technical Drawings lessons? The Aim of the Study: The aim of the study is to investigate students’ views about a Computer Aided Instruction Software CAIS which was designed for the teaching of Section Views subject in Technical Drawings lessons at Vocational Education Faculties. Methodology: The CAIS designed by researchers was used as an instructional tool for the teaching of Section Views subject in one of the Technical Drawings class at Vocational Education Faculty of Karabuk University. Because there were other classes which were taught with other CAISs developed by the other instructors, three groups of students one was taught by traditional methods, one was taught with other CAISs, and the other was taught with CAIS designed in this study were chosen as the sample of this study for the comparison. To define students’ views about the CAIS designed in this study and to compare students’ views in three different groups, an assessment questionnaire was used as the data collection tool. After the administration of the questionnaire, the data obtained from these three groups was analyzed by means of Two-Way ANOVA Technique using SPSS 10.0 TM. The comparisons between three groups were made in terms of different aspects. The results were presented in the forms of tables and graphics to make audience easily understand them. Findings and Results: It was found that the mean of total questionnaire scores of the students who was taught with the CAES designed in this study was higher than those of the other groups one taught by traditional methods and the other taught with other CAISs . Moreover, the mean of total questionnaire scores of the students who were taught with the other CAESs was greater than that of the students who were taught in a traditional manner. Recommendations: Since the CAIS designed and used in this study was more successful than the other methods for the teaching of Technical Drawings, it is suggested that various computer aided instruction software should be designed and used for different subjects in both Technical Drawings class and the others.

___

Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okur-yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programları'nın kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127-134.

Ayas, A., Karataş, F. Ö., Ünal, S. ve Çalık, M. (2001). Gazlar konusu ile ilgili bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının yeterliliklerinin araştırılması. Maltepe Üniversitesi, Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

Çankaya, A. (1999). Endüstri meslek liselerinde uygulamalı bilgisayar destekli tasarım (bdt) dersi öğretiminin etkinliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. (2006). The effects of computer-assisted material on students’ cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computer and Education, (46) 2, 192-205.

Devlet Planlama Teşkilatı (1988). VI. BVKP gelişme raporu. Ankara: Başbakanlık Yayınları, 354.

Doğanay, H. (2002). Coğrafya öğretim yöntemleri. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Güler, M.H. ve Sağlam, N. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 117-126.

İpek, İ. (2001). Bilgisayarla öğretim tasarım, geliştirme ve yöntemler. Ankara: Tıp Teknik Yayıncılık.

İşman, A. (2001). Bilgisayar ve eğitim. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-34.

Kabapınar, F., Özdener, N. ve Salan, Ü. (2000). Ortaöğretim fizik ve kimya derslerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar yazılımlarının dizayn açısından Ankara:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fen incelenmesi. IV. Bilimleri Eğitimi Kongresi

Kaput, J. J. (1991) Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan.

Karataş, F. Ö. (2003) Lise 2 kimyasal denge konusunun öğretiminde bilgisayar paket programları ile klasik yöntemlerin etkililiğinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kebapçı, İ. (1999). Bilgisayar destekli öğretim için özel ders türünde bir ders yazılımının hazırlanması uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kulik, J. A. and Kulik, C. L. C. (1987). Review of recent research literature on computer-based instruction. Contemporary Education Psychology, 12, 222- 230.

Kulik, J. A., Bangert, R. L. and Williams, G. W. (1983). Effects of Computer- based teaching on secondary school students. Journal of Educational Psychology, 75, 19-26.

Mendi, F., Toktaş, İ. ve Karabıyık, Ö. (2004a). Teknik resim dersinde açınımlar konusunun çoklu zekâ kuramına göre bilgisayar destekli öğretimi. Teknoloji, 7, (4), 565-578.

Mendi, F., Karabıyık, Ö., Toktaş, İ. (2004b). Tasarı geometride görünürlük prensiplerinin bilgisayar destekli öğretimi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3, 15-21.

Odabaşı, F. (1998). Bilgisayar destekli eğitim: çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Eskişehir:Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Potter, C. and Merwe, E. (2001). Spatial ability, visual imagery and academic performance in engineering graphics. In Proceedings of the international conference on engineering education, Oslo/Bergen, Norway.

Reffold, R.N. (1998). Teaching and learning computer-aided engineering drawing. International Journal of Engineering Education 14, 4, 276-281.

Rupe, V. (1986). A study of computer-assisted ınstruction: ıts uses, effects, advantages, and limitations. South Bend, IN: Indiana University.

Tandoğan, M. ve Akkoyunlu, B. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Tezci, E. ve Gürol, A. (2001). Oluşturmacı öğretim tasarımında teknolojinin rolü. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 151-156.

Tuna, F. (2005). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya anlatım becerisinin bilgisayar destekli anlatımla geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ünal, S. (2007). Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler” konularının öğretiminde yeni bir yaklaşım: bdö ve kdm’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Üstün, I. ve Ubuz, B. (2004). geometrik kavramların geometer’s sketchpad yazılımı ile geliştirilmesi. Sabancı Üniversitesi İOK 2004 Konferansı, Kocaeli.

Wiebe, E. N. & Clark, A. C. (1998). Evolving technical graphics in the high schools: a new curriculum in scientific visualization. Engineering Design Graphics Journal, 62, 2, 4-15.

Yalın, H. İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yılmaz, M. ve Saka, A.Z. (2004). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya.

___

APA Ünal, S , Kadı, İ , Ünal, S . (2009). KESİT GÖRÜNÜŞLER KONUSUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (21) , 7-22 .