KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE KONTROL ODAĞI VE İŞE YÖNELİK UMUT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çalışmada; kontrol odakları (dışsal-içsel) ile işe yönelik umutları ve bunun boyutları arasındaki ilişki üniversite öğrencileri bağlamında incelenmiştir. Ayrıca kontrol odağı değişkeninin cinsiyet ve çalışma durumu gibi demografik değişkenlere göre farklılıkları ele alınmıştır. Araştırma sonucunda kontrol odağı ile işe yönelik umut arasında ilişki olduğu ve işe yönelik umut değişkeni ve boyutlarının kontrol odaklarına göre farklılaştığı bulunmuştur. Yine kontrol odağının demografik değişkenlerden, cinsiyet ve çalışma durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Investigation of the Relationship Between Locus of Control and Work Hope with Canonical Correlation Analysis

In the study, the relationship between the locus of control (external-internal) and work hopes and its dimensions has been examined in the context of of university students. In addition, the differences in the demographic variables such as gender and working status of the locus of control variables were examined. As a result of the research, it has been found that there is a relationship between the locus of control and work hope and the work hope variables and its dimensions were found to differ according to the locus of control. Again, it has been determined that the locus of control varies according to demographic variables, gender and working status.

Kaynakça

Akbolat, M., Oğuz I. ve Özgür U. (2011). Sağlık Çalışanlarının Kontrol Odağı, İş Doyumu, Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 23-48.

Albayrak, A. S. (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dagıtım. Appannaiah, H. R., Reddy, P. N. ve Kavitha. B. R. (2010). Organisational Behaviour, Mumbai, Indonesia:Global Media

Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem,Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Barnett, M.D. (2014). Future Orientation and Health Among Older Adults: The Importance of Hope. Educational Gerontology, 40, 745–755.

Basım, H. N. ve Şeşen, H. (2008). Çalışanların Kontrol Odaklarının Örgüt İçi Girişimcilik Tutumları ile İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBE Dergisi, 63(3), 49-64.

Brackney, B.E. ve Westman A.S. (1992). Relationships among hope, psychosocial development, and locus of control. Psychological Reports, 70, 864-866 .

Brislin, R. W., Lonner W. J., & Thorndike R. M. (1973). Cross-cultural research methods. New York: John Wiley&Sons Pub.

Dağ, İ., (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliliği ve Geçerliliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.

Dil, S. ve Bulantekin, Ö. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Başarı Düzeyi ile Aile İşlevselliği ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(1), 17-24.

Durna, U. ve Şentürk, K. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odaklarını Çeşitli Değişkenler Yardımıyla Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 37-48.

Geraghty, A. W.A, Wood, A. M. ve Hyland, M. E. (2010). Dissociating the Facets of Hope: Agency and Pathways Predict Dropout from Unguided Self-Help Therapy in Opposite Directions. Journal of Research in Personality, 44, 155–158.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B. ve Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th Ed., New Jersey:Pearson Education Inc.

Hisli-Şahin, N., Basım, H. N. ve Çetin, F. (2009). Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 153-163.

Juntunen, C. L. ve Wettersten, K. B. (2006). Work Hope: Development and Initial Validation of a Measure. Journal of Counseling Psychology, 53 (1), 94–106.

Kalaycı, Ş. vd.. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Küçükkaragöz, H., Yasin, A., Tuncay, C. (2013). Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Öğretmen Adaylarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-12.

Lin, C. C. ve Tsay, H.F. (2005). Relationships among perceived diagnostic disclosure, health locus of control, and levels of hope in Taiwanese cancer patients. Journal Psycho-Oncology, 14 (5) , 376-385

McCarter, A. K. (2007). The Impact of Hopelessness and Hope on the Social Work Profession. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 15(4), 107-123.

Mishra, M. N. (2010). Organisational Behaviour and Corporate Development, Mumbai:Himalaya Publishing House.

Moraitou, D., Kolovou, C., Papasozomenou, C. ve Paschoula, C. (2006). Hope and Adaptation to Old Age: Their Relationship with Individual-Demographic Factors. Social Indicators Research, 76 (1), 71–93

Nair, S. R.. (2010). Organisational Behaviour, Mumbai:Himalaya Publishing House.

Orhunbilge, N. (2002). Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, İ.Ü İşletme Fakültesi Gözden Geçirilmiş (2. Bs.), İstanbul.

Rao, P. S., (2010). Organisational Behaviour, Mumbai: Himalaya Publishing House.

Robbins, S. P., Coulter, M. (2009). Management, (10th Ed.), International edition, New Jersey: Pearson Education Inc.

Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs, 80(1), 1-28.

Schermerhorn, Jr., J. R.. (2010). Introduction to Management, (10th Ed.), International Student Version, Asia: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Snyder, C. R. (2002). Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, 13 (4), 249–275.

Spector, P. E. (1988). Development of the Work Locus of Control Scale. Journal of Occupational Psychology, 61, 335-340.

Tabachnick, B.G ve Fidell, L.S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, (6. Bs. Çeviri), Ed. Mustafa Baloğlu, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.

Tacq, J. (1999). Multivarate Technique in Social Sciences, Great Britain:Sage Publications. Tien, H.L. S. (2007). Practice and Research in Career Counseling and Development. The Career Development Quarterly, Annual Review, 56, 98-140.

Yang, J. C., Lin, Y. L. ve Liu, Yi-C. (2016). Effects of locus of control on behavioral intention and learning performance of energy knowledge in game-based learning. Environmental Education Research, 1-14.

Weis, F. D., Fitzpatrick, T.R. ve Bushfield SY. (2008). Hope, locus of control, and quality of health among elder Latina cancer survivors. Social Work Health Care, 46(2), 51-70.

Kaynak Göster

APA Demirhan, A , Doğan, A , Bozkurt, S . (2019). KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE KONTROL ODAĞI VE İŞE YÖNELİK UMUT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22 (41) , 253-266 . DOI: 10.31795/baunsobed.581825
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

54.8b29.9b