İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA BENCHMARKING YAZINSAL BİR İNCELEME

İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde değişim, işletmeler için en önemli olgulardan biri haline gelmiştir. Artan rekabet koşulları, işletmeleri, uygulamakta olduklar yönetim tekniklerinde kaçınılmaz olarak bir takım değişikliklere zorlamaktadır. 1980’li yılların başında gündeme gelmiş olan kıyaslama, bu anlamda son yıllarda örgütsel performans artırmada önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yeni bir yönetim yaklaşımı olarak kıyaslama tekniğinin önemini, yararlarını ve kıyaslama sürecini kavramsal açıdan inceleyerek; işletmelere bu konuda yol göstermeye çalışmaktır

A NEW MANAGEMENT APPROACH IN COMPANIES: BENCHMARKING A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Changing in the process of globalization at present has been one of the most prominent concepts for the companies. The increasing challenge conditions inevitably force the companies to make some changes in the management techniques which they execute. The benchmarking at issue in the early 1980’s has been considered as a significant means in increasing the organizational performance in recent years. The aim of this study is to try to lead the companies on this matter, dealing with the importance of benchmarking technique as a new management approach, its benefits and the benchmarking process conceptionally

___

Akat, İlker, Gönül Budak, Gülay Budak, (2002), İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları , Gen. 4. Baskı .

Akmut, Özdemir vd., (2003), Girişimciler İçin İşletme Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları .

Aktan, C. Can, İ. Yaşar Vural, “Rekabet Gücü Göstergeleri ve Rekabet Gücünün Ölçülmesi”,(http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-rekabet/olçme.htm erişim tarihi: 29.11.2004)

Andersen, Bjorn, Robert C. Camp, (1995), “Current Position and Future Development of Benchmarking”, The TQM Magazine, Vol. 7, No. 5, ss. 21-25.

Bhutta, Khurrum S., Faizul Huq, (1999), “Benchmarking Best Practices: An Integrated Approach”, Benchmarking: An International Journal, MCB University Press, Vol. 6, No.3, ss. 254-268.

Brah, Shaukat A., Ai Lin Ong, B. Madhu Rao, (2000), “Understanding the Benchmarking Process in Singapore”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 17, No. 3, ss. 259-275.

Bumin, Birol, Hakan Erkutlu, (2002), “Toplam Kalite Yönetimi ve Kıyaslama (Benchmarking) İlişkileri”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1/2002, ss. 83-100.

Camp, Robert, (1989), Benchmarking: The Search for Industry Best Practice That Lead to Superior Performance, Milwaukee: ASQC Quality Press.

Carpinetti, Luiz C. R., Alexandre M. de Melo, (2002), “What to Benchmark ? A Systematic Approach and Cases”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9, No. 3, ss. 244-255.

Clarke, Angela, Stan Manton, (1997), “A Benchmarking Tool for Change Management”, Business Process Management Journal, Vol. 3, No. 3, ss. 248-255.

Çetin, Canan vd., (2002), Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi (ISO 9000-2000 Revizyonu) İlke, Süreç, Uygulama, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Dalay, İsmail, Recai Coşkun ve Remzi Altunışık, (2002), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Daniels, Shirley, (1996), “Benchmarking”, Work Study, Vol. 45, No. 3, MCB University Press, ss. 18-20.

Demirdöğen, Osman, Orhan Küçük, (2003), “Kıyaslama (Benchmarking) Süreci ve Ürün Odaklı Kıyaslama’nın İmalatçı İşletmelerde Uygulanmasının Verimliliğe Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Say : 3-4, ss. 303-320.

Deniz, Nevin Döşoğlu, (1997), “Benchmarking Süreci ve Benchmarking’in Yönetim Desteğinin Önemi”, Öneri Dergisi, Cilt: 1, Sayı : 6, Ocak, ss. 13-16.

Düren, A. Zeynep, (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.

Efil, İsmail, (2002), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Alfa Basımevi.

Fisher, John G., (1998), Kıyaslama (Benchmarking) Yoluyla Performansı Nasıl Artırır, İstanbul: Rota Yayıncılık.

Fong, Sik Wah, Eddie W. L. Cheng ve Danny C. K. Ho, (1998), “Benchmarking: A General Reading for Management Practitioners”, Management Decion, 36/6, ss. 407-418.

Freytag, Per V., Svend Hollensen, (2001), “The Process of Benchmarking, Benchlearning and Benchaction”, The TQM Magazine, Vol. 13, No. 1, ss. 25-33.

Gibson, Lay, Erik Glenn, (2000), “Benchmarking and Benchmarks: Regional Benchmarking and Economic Base Analysis”, Economic Development Review, Summer, ss. 57-64.

Güleş, Hasan Kürşat, Thomas F. Burgess, (2000), “Günümüz İşletmelerinde Değişim Yönetimi: Yöntemler ve Uygulanabilirliği”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 14, Sayı : 1, ss. 101-114.

Halis, Muhsin, (2001), “İşletmelerde Sürekli Geliştirmenin Etkin Bir Aracı Olarak Benchmarking Süreci”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı : 473, May s, ss. 54-63.

Holloway, Jacky, Graham Francis, Matthew Hinton ve David Mayle, (1998), “Best Practice Benchmarking: Delivering the Goods?”, Total Quality Management, Vol. 9, No. 495, ss. 121-125.

http://www.canaktan.org/yonetim/stratejik-yonetim/benchmarking.htm, 12.09.2004.

http://www.coskunoz.com.tr/turkish/sosyal_1_1.html, 12.11.2004.

Hutton, David, “The Search for Best Practices: An Introduction to the Process of Benchmarking”, 04.03.2005

http://www.dhutton.com/samples/sampbench.html

Hutton, Rob, Mohamed Zairi, (1995), “Effective Benchmarking Through a Prioritization Methodology”, Total Quality Management, Vol. 6, No. 4, ss. 399-411.

İçli, Gülnur Eti, (2001), “Benchmarking”, Öneri Dergisi, Cilt: 4, Sayı : 15, ss. 173- 185.

Kalder Uzmanlık Grubu, (2000), Kıyaslama (Benchmarking) Başkalarından Öğrenmek, İstanbul: Kalder Uzmanlık Grubu Yayınları No: 15.

Keehley, Patricia, Sue A. Macbridge, (1997), “Can Benchmarking for Best Practices Work for Government?”, Quality Progress, March, ss. 75-79.

Koçel, Tamer, (1998), İşletme Yöneticiliği, (İstanbul: Beta Yayımcılık A.Ş.).

Longbottom, David, (2000), “Benchmarkin in the UK: An Empirical Study of Practitioners and Academics”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No. 2, ss. 98-117.

Loosemore M., Y. Y. Hsin, (2001), “Customer-Focused Benchmarking for Facilities Management”, Facilities, Vol. 19, No. 13-14, ss. 464-475.

Min, Hokey, Hyesung Min, (1996), “Competitive Benchmarking of Korean Luxury Hotels Using the Analytic Hierarchy Process and Competitive Gap Analysis”, The Journal of Services Marketing, Vol. 10, No. 3, ss. 58-72.

Özer, Pınar Süral, (1999), Benchmarking, İzmir: Vizyon Yayınları.

Özgen, Hüseyin, Ferit Ölçer, (1998), “Toplam Kalite Uygulamasında Benchmarking Uygulaması ”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Y l: 37, Sayı : 440, Ağustos, ss. 60-76.

Pekdemir, Işıl, (2000), Benchmarking Kıyaslayarak Öğrenmek, İstanbul: ARC Yayınları No: 8.

Pınar, İbrahim, Reşat Gün Taşel, (2002), “Türk ve Avrupalı Pompa Üreticilerinin Rekabet Avantajı Sağlamada Stratejik Açıdan Kıyaslanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Dergisi, Yıl: 13, Sayı : 42, ss. 23-37.

Razmi, Jaffar, Mohamed Zairi, Yasar F. Jarrar, (2000), “The Application of Graphical Benchmarking An International Journal, Vol. 7, No. 4, ss. 304-314. in Evaluating Benchmarking Partners”

Redhouse Büyük El Sözlüğü, (1995), İstanbul: Redhouse Yayınevi, 3. Baskı.

Rodriguez, Cristobal Sanchez, Angel R. Martinez-Lorente ve Jose G. Clavel, (2003), “Benchmarking in the Purchasing Function and Its Impact on Purchasing and Business Performance”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 10, No. 5, ss. 457-471.

Sachau, Ralf-Jörg, (2001), “Benchmarking”, http://www.fh-wolfenbuettel.de/ fb/v/mtm/Studenten/vortraege/Vortragsreihe_2/mtm_Vortrag_sachau.pdf, 24.03.2005.

Seçer, H. Şebnem, (2000), “Benchmarking Uygulamasının Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Seymen, Oya Aytemiz, Tamer Bolat, (2002), Örgütsel Öğrenme ve Kıyaslama (Benchmarking) Tekniğinin Bir Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Kullanılması, Bursa: Ezgi Kitabevi.

Sidi, Viktor, (1995), Benchmarking, İstanbul: Kogem Yayınları.

Tavana, Madjid, Barbara Mahebbi, Denis T. Kennedy, (2003), “Total Quality Index: A Benchmarking Tool for Total Quality Management”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 10, No. 6, ss. 507-527.

Umutlu, Uğur, (1999), “TKY ve Benchmarking”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Watson, Gregory H., (1993), Strategic Benchmarking: How To Rate Your Company’s Performance Against The World’s Best, Canada: John Wiley and Sons, Inc.

Wiarda, Edith A., Daniel D. Luria, (1998), “The Best Practice Company and Other Benchmarking Myths”, Quality Progress, February, ss. 91-94.

Wilkins, Maurice J., (2003), “Learning from Other Guy: Benchmarking and Best Practices”, Control Engineering, January, ss. 33-39.

Yücesoy, F. Meltem, “Benchmarking – Kıyaslama”, http://www.ytukvk.org.tr/arsiv/ kariyerplanlama5.htm, 18.10.2004

Zairi, Mohamed, (1992), “The Art of Benchmarking: Using Customer Feedback to Establish a Performance Gap”, Total Quality Management, Vol. 3, No. 2, ss. 177-188.

Zairi, Mohamed, (1994), “Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness”, Benchmarking Technology, Vol. 1, No. 1, ss. 11-24. for Quality Management &

___

APA Erdem, B. (2006). İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA BENCHMARKING YAZINSAL BİR İNCELEME . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (15) , 65-94 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.3b35.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

THE COMPARISON OF LEADERSHIP BEHAVIORS ON INITIATION OF STRUCTURE OF STUDENTS STUDYING IN THE COLLEGE OF PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT AT SELÇUK UNIVERSITY ACCORDING TO THEİR YEAR LEVELS.

Erdil DURUKAN, Süleyman CAN, A Naci ARIKAN, Zekeriya GÖKTAŞ

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Murat Selim SELVİ, Fatih ERCAN

SINIF REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI, AKADEMİK BAŞARILARI VE SINAV KAYGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yağmur AVCI, Serap NAZLI

REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Banu GÜLEÇ

REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Banu GÜLEÇ

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Murat Selim SELVİ, Fatih ERCAN

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMA SÜRECİ

Oya İnci BOLAT

İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA BENCHMARKING YAZINSAL BİR İNCELEME

Barış ERDEM

THE COMPARISON OF LEADERSHIP BEHAVIORS ON INITIATION OF STRUCTURE OF STUDENTS STUDYING IN THE COLLEGE OF PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT AT SELÇUK UNIVERSITY ACCORDING TO THEİR YEAR LEVELS.

Erdil DURUKAN, Süleyman CAN, A Naci ARIKAN, Zekeriya GÖKTAŞ

ABBASİLER DÖNEMİNDE HURREMİYE MEZHEBİ VE BABEK İSYANI

Sebahattin ÇELİK