İlköğretim Okullarının Fiziksel Yapılarının Eğitim ve Öğretim Açısından Değerlendirilmesi

1-Problem Durumu: Türkiye’de milyonlarca öğrencinin öğrenim gördüğü ilköğretim okulları daha çok aynı mimari özellikte yapılan tip proje olarak tasarlanmaktadır. Bu tip projeler Türkiye genelinde coğrafi şartlar gözetilmeksizin tüm bölge ve illerde yapılmaktadır. Ancak ilköğretim okullarının tip proje olarak yapılmasından ziyade fiziksel olarak eğitim ve öğretime uygunluğu daha önemlidir. Çünkü öğrenciler zamanlarının büyük bölümünü bu okullarda geçirmektedir. Dolayısıyla ilköğretim okulları fiziki olarak yeterli, sağlık koşullarına uygun, ihtiyaçları karşılayacak şekilde bölümlere sahip, okul bahçelerinin de yine öğrencinin ihtiyacını karşılayacağı şekilde düzenlenmemesi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.2-Arastırmanın Amacı: İlköğretim okullarının fiziksel yapılarının okul binası ve bina dışı/bahçesi eğitim ve öğretim açısından uygunluğunun 4-8. sınıf öğrencilerin görüşlerine göre değerlendirilmesidir.3-Yöntem: Araştırma tarama modelinde olup mevcut durum ortaya konulacağından dolayı da betimsel niteliktedir. Araştırma evrenini Afyonkarahisar’a bağlı Emirdağ İlçesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulundaki 325 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenden “Küme Örnekleme Yöntemi” ile 260 öğrenci örnekleme alınmıştır. Araştırmada geliştirilen anket okul binasıyla ilgili 18, bina dışıyla/bahçesiyle ilgili 11 olmak üzere toplam 29 maddeden oluşmuştur. Anketin iç güvenirliği için hesaplanan “Cronbach Alpha ” katsayısı .770 olarak bulunmuştur. Veriler “SPSS 13.0” paket programına kodlanarak; aritmetik ortalama ve standart sapma, t-test, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve Tukey HSD testi yapılmıştır. İstatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi p: .05 alınmıştır.4-Bulgular ve Sonuçlar: İlköğretim okullarının fiziksel yapılarının eğitim ve öğretim açısından uygunluğunun okul binası ve okul bina dışı/bahçesi bölümlerinin değerlendirilmesine ilişkin öğrenci görüşleri arasında fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin okul dışı/bahçesi bölümle ilgili görüşleri X=2.859 okul binası bölümleriyle ilgili görüşlerinden X=2.234 daha olumludur. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre okul binasıyla ilgili kız öğrencilerin [t=2.214, p>05] ve erkek öğrencilerin [t=2.223, p>.05] görüşleri arasında anlamlı fark olmadığı ancak okul dışı bölümle/bahçesiyle ilgili olarak kız öğrencilerin [t=2.946, p

The Evaluation Of The Primary Schools’ Physical Structure In Terms Of Education

1-Statement of the Problem: In Turkey the primary schools where millions of students study are mostly designed as one type architectural projects.this kind of projects are built in all regions and in all cities regardless of the geographical conditions across Turkey. However, it is more important that primary schools are appropriate for education physically than they are built as one type. Because students spend most of their time at schools. Thus,the primary schools which are not adequate physically, not appproprite for health conditions, have not parts where necessities are covered, also school gardens not designed appropriately for students’ necessities are appeared as a problem. 2-Purpose/Research Question of the Study:To evaluate whether the primary schools’ physical structure school building and indoors/outdoors are adequate for the education with the assistance of 4th-8th grades students’ conceptions.3-Methods: This research is of surveying method and it is descriptive as the existing state will be displayed. 325 students from Afyonkarahisar Emirdağ Mehmet Akif Ersoy Primary School consist of the study macrocosm. 260 students from this macrocosm have been picked up by the help of “Cluster Sampling Method”. The survey improved for the research consist of 29 questions, 18 of which are related with school building and the remaining 11 are related with outdoors. The Cronbach Alpha of the survey,calculated for the internal reliability of the survey, is “.770”. The datas that reflect the students’ conceptions are coded to “SPSS 13.0” and arithmetic average, standart deviation, t-test, one sided variance analysis ANOVA and Tukey HSD tests have been applied. Throughout the all statistical process, the significance level p is “.05”.4-Finding and Results: It is understood that there is a significant difference within the students’ conceptions about the evaluation of the primary schools’ physical structure in terms of education. Students’ conceptions of the outdoors X=2.859 are more positive than conceptions of the indoors X=2.234 . It is also understood that there isn’t a significant difference between the girls’ [t=2.214, p>05] and boys’ [t=2.223, p>.05] conceptions in respect of sexual terms; however when it comes to their conception of outdoors, there is a significant difference between girls [t=2.946, p

___

Akar, V. R. ve Sadık, F. (2003). “İlköğretim Okul Binalarının Fiziksel Açıdan Değer- lendirilmesi” Eğitim ve Bilim Dergisi, 28 (130):16-23.

Akçay, R. C. (1997).“Fiziksel Mekan ve Okul Kültürü”,Çağdaş Eğitim Dergisi,22(236):23-30.

Kubat, A. (2010) Emirdağ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Tarihçesi, (Erişim tarihi:17.09.2010).

Barker, L. L. (1982). Communication in The Classroom, Prentice Hall Inc. Englewo- ods Cliffs.

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi, İstanbul: MEB Yayınları.

Başar, M. A. (2003). İlköğretim Kurumlarının Olanakları. Yayınlanmamış Doktora Tezi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Başaran, İ. E.(1982). Temel Eğitim ve Yönetimi, Ankara: AÜ. Eğitim Bilimleri Fakül- tesi Yayınları.

Benjamin, L. T. (1991). “Personalization And Active Learning in The Large İntroduc- tory Psychology Class”, Dissertation Abstracts International. 53 (2): 68-73.

Cangelosi, J. S. (1988). Classroom Management Strategies, New York: Longman Inc.

Cilve, N. (2006). İlköğretim ve Lise Eğitim Binalarının Kullanıcı Gereksinimlerinin ve Fiziksel Mekan Özelliklerinin Bina Değerlendirme Yöntemi İle Belirlen- mesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilim- leri Enstitüsü: Adana.

Çabuk, G. (2006). İlköğretim Binalarının Renk Açısından Değerlendirilmesi. Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Adana.

Ergen, Y. B. (1986). Bina Bilgisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Gürol M. ve Gök H. (2002) “Zaman ve Ergonomik Açıdan İlköğretim Okul Bina- larının Kullanım Durumu”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2): 263-273.

Halis, M. (2000). “İş yaşamında Kalite Açısından Çalışma Ortamında İnsan Renk Et- kileşimi” Verimlilik Dergisi. Milli Produktivite Merkezi Yayınları. 2, 64-68.

Harder, H. (1990). “A Critical Look At Reduced Class Size”, Contemporary Educa- tion, 62(1): 28-30.

Hataway, W. E. (1987). “Light, Colour And Air Quality: Important Elements Of The Learning

Environments”, Education Canada. Fall/Automne, 35-44.

Hull, J. (1990). Classroom Skills Teacher Guide, London: David Fulton Publication.

Işıkoğlu, Y. E. (2007). Hakkari İlinde Bulunan YİBO’ların Olanakları ve Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens- titüsü: Ankara.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka- nun, Resmi Gazete, (30.3.2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun).

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Milli Eğitim Bakanlığı (1961). 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 12.1.1961 ta- rih ve 10705 sayılı Resmi Gazete.

Milli Eğitim Bakanlığı (1993). Kalkınma Planlarında Eğitim, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (2003). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazete.

Milli Eğitim Bakanlığı (2010). Milli Eğitim İstatistikleri(Örgün Eğitim 2009-2010), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2011a). Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, 17.02.2011 tarih ve 1243 sayılı Resmi Yazı.

Milli Eğitim Bakanlığı (2011b). Okullar Hayat Olsun Projesi (MEB, Orman Su İşleri Baakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Gönüllü Katılımcılar ve Belediyeler ara- sında imzalanan 13 Aralık 2011tarihli protokol).

Surlu, B. A ve Güler, Ç. (2002). “Ergonomi ve Çocuk”, Standart:Ekonomik ve Tek- nik Dergi, 40 (481), 70-73.

Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2010). “Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan”,Milli Eğitim

Dergisi, 153-154, 18-36.

Ulusoy, A. (2006). Kaynaştırma Eğitimi Kapsamında Eğitim Yapılarında Engellilerin Kullanımına Yönelik Mimari Düzenlemeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İzmir.

Uz, H. M. ve Sur, H. (1997). “Çocuk ve Çevresi”, Standart:Ekonomik ve Teknik Dergi, 36 (426):76-81.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, An- kara: Detay Yayınları.

Yılmaz, A. (2010).“İlköğretimde Fayda-Maliyet Analizi”,Milli Eğitim Dergisi, 39 (188),7-18.

Yılmaz, A. (2012). “Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Sorunlarının Öğrenci Algıla- rına Göre Değerlendirilmesi” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3):659-679

Wood, G. H. (1992). Schools That Work, New York: Dutton Book.

___

APA Yılmaz, A. (2012). İlköğretim Okullarının Fiziksel Yapılarının Eğitim ve Öğretim Açısından Değerlendirilmesi . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (28) , 77-107 .