ilk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Problem durumu Beden Eğitimi dersiyle, bireylerin motor becerilerinin gelişimi yanında sosyal yeterliliklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanması amaç edinilmiştir. Öğrencilerin, beden eğitimi dersi öğretim programlarında belirlenen genel amaçlarından beklentileri ve beklentilerinin gerçekleştirme düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın amacı Farklı cinsiyetteki İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitiminin amaçlarını hangi öncelik sırasıyla algıladıklarını tespit ederek, cinsiyetlere göre beden eğitimi derslerinden beklentilerini belirlemektir. Yöntem Çalışma, Balıkesir il merkezinde eğitim-öğretim veren farklı türdeki 5 ilköğretim ile 5 liseden basit tasadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen toplam 255 öğrenci 126 erkek, 129 kız üzerinde yapılmıştır. Öğrencilere beden eğitimi dersinin 18 maddelik genel amaçlarım kapsayan bir anket uygulanmıştır. Bulgular ve sonuçlar Her iki cinsiyete ait öncelikli amaçlar belirlenmiştir. Farklı cinsiyetteki öğrencilerin, beden eğitimi dersinin öncelikli amaçları konusunda verdikleri cevaplar farklılık göstermekle beraber, "beden eğitimi ve sporun sağlığa yararını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme" ve dostça oynama ve yarışma, kazananı taktir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlık karşısında olma" amaçlan ilk 5 amaç arasında gösterilmiştir. Sosyal ve zihinsel amaçların ilköğretim ve ortaöğretim kız ve erkek öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilmesine rağmen hazırlanan resmi programda ve uygulamada fiziksel amaçların ön planda olduğu görülmektedir. Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri arasında da amaçlardaki tercih ilişkisinde, eğitim düzeyi farklılığından kaynaklanan anlamlı değişmeler söz konusudur. Öneriler Beden eğitimi ve spor müfredat programalan, fiziksel gelişim amacımn ön planda tutulduğu ve öğrencilerin günlük hayatlarına transfer edebilecekleri uygun davranış biçimleri doğrultusunda geliştirilmeli ve beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından bilinçli olarak uygulatılmalıdır

The expectations of elemantary and secondary school students for physical education classes according to their genders

Problem Statement Both the motor skills development and providing the development of social competence and positive ego of the individuals has been aimed at PE courses. The expectations of the students in different genders from the general objectives defined in the curriculum of PE Courses and to determine and compare the realization levels of their expectations Purpose The purpose of the present study was to describe the expectations of male and female elementary and secondary school students from physical education courses. Design/methodology/approach The study was conducted with the method of simple random sampling on 225 students 126 male, 129 female from 5 different elementary and 5 different high schools in downtown Balıkesir. An invantory including 18 general purposes of physical education courses was administered to the sample. Findings and results Results were organized according to gender. Even though there were gender differences on the ratings of the 18 items, both male and female students rated the following 5 items as least important: "the understending of health benefits of physical education and developing free time sport activites", "fair play", "congratulating the winner", accepting the lost", "being against cheating in sports". In addition, differences were found on the ratings between elementary and secondary school students educational levels. Recommendation Physical education and sport curriculum should be developed in the direction of the objectives of physical development and enabling the students to transfer proper behavour to their daily lives, and should have these programes appl ied consciously

___

Danish, S.,Petitpas, J. ve Albert, J.(1993). Life development intervention foratthletes; life sklls through Sport.Counseling Psychologist, 21 (3), 352-385

Erkal, M. (1982). Sosyolojik açıdan spor. îstankul: Filiz Kitabevi.

Lapp, V.(1993). Pupil objectives in high school physical education. Research quarterly,4,156-167.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.(1988). İlköğretim okulları, lise ve dengi okullar beden eğitimi dersi öğretim programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Sally, A., Duda, J. ve Keller, M.R.(1998). The relationship bateween goal orientation and perceived purposes of sport among youth sport participants. Journal of Sport Behavior, 21 (4), 474-483.

Yalçınkaya, M., Saraçaloğlu, A.S. ve Varol, S.R.(1993). Üniversite öğrencilerinin spora ilişkin görüşleri ve beklentileri. Spor bilimleri dergisi, 4 (2), 12-26.

Yıldıran, İ. ve Yetim, A.(1996). Ortaöğretimde beden eğitimi dersinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3), 36-43.

Yıldıran, İ., Yetim, A. ve Şenel, 0.(1996). Farklı cinsiyetteki lise öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentileri. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spo Bilimleri Dergisi, 1(1), 52-57.

Wilgosse, C.E.(1984).77*e cirruculum in physical education. New Jersey: Prentice- ^ ; Hall.

___

APA Göktaş, Z. & Arıkan, A. N. (2007). ilk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (17) , 1-11 .