FREUD PSİKANALİZİNDEKİ NEVROZ AÇILIMINA TEPKİLER

Freud psikanalizinin tedavi yönü, psikopatolojinin sınırları içine giren ve hasta doktor ilişkisine dayanan bir konuşma tedavisidir. Psikanaliz uygulamaları için tıp tahsili yapmanın gerekli olup olmadığı sık sık tartışmalara sebep olmuştur. Ancak Freud, psikanalitik uygulama yani psikanalitik terapi yöntemleri için tıp tahsili yapmanın şart olmadığını ifade etmiştir.Freud psikanalizi esasen nevrozlar, psikosomatik hastalıklar ve fonksiyonel psikozlara açıklık getirmiştir. Ancak nevroz bilgisi ve nevroz tedavisi psikanalizin temel yapısını teşkil etmektedir.Freud’e göre ruhsal hastalıkların özellikle de psikonevrozların birçok nedenleri vardır. Ancak en önemlisi cinsiyet hayatında aranmalıdır. Freud’e göre cinsel istek ve arzuların göstergesi olan libidonun çeşitli nedenlerle baskı altına alınması anksiete nevrozunu doğurur ki, bu da tüm nörotik reaksiyonların çekirdeği sayılmaktadır. Freud, en çok bu iddialar yüzünden eleştirilmiştir. C.G.Jung ve Muhammed Kutub Freud’u en çok eleştiriye tabi tutan bilginlerdir

The Reactions against the Neurotic openings in the Freudian Psychoanalysis

The therapeutic aspect of Freud’s psychoanalysis is a conversation therapy which enters the limits of psychopathology and is based on the relationship between the patient and doctor. İt has been always discussed whether a medical education is necessary for psychoanalytical applications. But Freud, said that a medical education for a psychoanalytical application is not a condition.Freud, taking into consideration the psychoanalysis,made clear the neuroses, psychosomathic disease and functional psychosis. But psychoanalysis mainly consists of neuroses information and neuroses therapy.According to Freud, spiritual diseases and especially psychoneurosis have got a lot of reasons. But the most importand one must be searched for in the life of sexuality.According to Freud, it causes anxıety neuroses that libido is supressed on account of several reasons so this is considered to be the main core of all neurotic reactions.Freud, has been critisied about this subjects mostly. C.G.Jung,and Mohammad Kutub are the ones who critisied him most

___

Adasal,R. Ruh Hastalıkları, 3.baskı, Ankara Üniv. Tıp Fak.Yay. 1976

Adler,A. Understanding Human Nature, trans by, W.B.Wolfe, seventh print Greenberg Publisher, NewYork,1929

BolayS.H. Felsefi Terimler Sözlüğü, 4.baskı, Akçağ Yay. Ankara, 1987

Brenner,C. Psikanalizin Temelleri, çev.İ.Savaşır-Y:Savaşır, Yankı matb. Ankara,1977

Brown, J.A.C. Tıp Ansiklopedisi, çev. R.Erez. 2.baskı, Remzi Kitabevi Yay. İstanbul, 1980

Carrel,A. İnsan Denen Meçhul, çev. R.Özdek, 2. baskı, Yağmur Yay. İstanbul, 1973

Challaye,F. Bütün Yönleriyle Freud ve Freud Doktrini, çev.H.Özgü, Fakülteler matb. İs- tanbul, 1973

Dinçmen. Deskriptiv ve Dinamik Psikiyatri, Sağol matb. İstanbul, 1969

Egemen:B.Z.Din Pskolojisi Saha Kaynak ve Metod Üzerine Bir Deneme,Ankara Üniv. İlahiyat Fak.Yay.1952

Freud.S.Hayatım ve Psikanaliz,çev.SEvrim,İnsel Kitabevi Yay.İstanbul,1944

Freud:S.The Future of an İllusion,Trans by.J.Strachey N: W. Norton Comp. New York,1961

Freud,S. Psikanalize Giriş, Genel Nevroz Öğretisi, çev.G:Koptagel-İlal, 3.baskı, Altın Kitaplar Yay.İstanbul, 1984

Freud,S. Psikanaliz Üzerine, çev. A. A .Öneş, 1.baskı, Koza Yay. İstanbul, 1975

Freud,S. Amatör Psikanalizi, çev, K:Şipal, 1.baskı, Bozak Yay. İstanbul, 1974

Geçtan,E. Psikanaliz ve Sonrası, 1.baskı,Hür Yay.İstanbul, 1981

Geçtan:E. Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar, 1.baskı,Maya matb. Ankara, 1981

Göze,E. Fröyd ve Fröydizmin İçyüzü, Boğaziçi Yay. İstanbul, 1992

Horney,K. Çağımızın Tedirgin İnsanı, çev.A: Yörükan, Tur Yay. İstanbul, 1980

İnternational Encyclopedia of the Social Science, The Macmillan Comp. The Free Pres, 1968

Jung,C.G. Psikoloji ve Din,,çev.E:Gürol, Oluş Yay. İstanbul, 1965

Jung,C.G. Psychology of Unconscious, trans by, B.M.Hınkle, M.D.second print,Dodd Mead and Comp. NewYork, 1931

Katipoğlu,B.Din Psikolojisi Açısından Freud Psikanalizi ve Din, 1.baskı, Özden Ofset,İzmir 1991 Kur’an-ı Kerim

Kutub,M. İslama Göre İnsan Psikolojisi, çev.A.Nuri.2. baskı, Çığır Yay.İstanbul,1977

Lader,M. Psychiatry on Trial, first publish. Penguin Boks NewYork, 1977

Levit,E.E.Psychology of Anxıety, first publish, The Bobbs Merril Comp. İndianapolis and Newyork, 1967

Nordby,V.J.- Hall,C.S.A.:A Guıde to Psychologists and their Concepts, W.H.Freeman and Comp. San Francisco,1974

Songar,A.Psikiyatri,2.baskı,Cerrahpaşa,Tıp Fak.Yay.İstanbul,1976

The Encyclopedia of Philosophy, The MacMillan Comp. The Free Pres, NewYork, 1967

The Reader’s Digest Great Enyclopaedic Dictionary,The Reader’s Digest Assocaotion Limited, London, 1964

___

APA Katipoğlu, B. (2011). FREUD PSİKANALİZİNDEKİ NEVROZ AÇILIMINA TEPKİLER . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 259-266 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.6b35.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SİYASİ PARTİLERİN UYGULADIĞI PAZARLAMA ANLAYIŞININ VE HEDEF PAZAR STRATEJİSİNİN SEÇİM BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Emin AKKILIÇ, Mehmet Oğuzhan İLBAN, Volkan ÖZBEK

Yabancı Dil Öğretiminde Resmin Materyal Olarak Kullanımı ve Önemi

Ali KARAKAŞ, Gülçin KARACA

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÇALIŞANLARIN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ VE MARDİN’DE BİR UYGULAMA

Kemal EROĞLUER

LİSANS DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gülay Özdemir YILMAZ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülten GENÇ, Ahmet KAYA

PİYANO DERSİNDE KULLANILAN ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Kemal Oğuz ER, Zeynep Kuş ÖZER

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN EĞİTİM PROGRAMINI YÖNETME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yalçın ERGÜNEŞ, Bahri MERCAN

REKABETÇİ STRATEJİLERİN BAŞARISINDA, BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL ATİKLİĞİN ETKİSİ

Gönül BUDAK, Didem GÜLERYÜZ, İşıl TÜRKYILMAZ, Semiha KILIÇASLAN

SİYASİ PARTİLERİN UYGULADIĞI PAZARLAMA ANLAYIŞININ VE HEDEF PAZAR STRATEJİSİNİN SEÇİM BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Emin AKKILIÇ, Mehmet Oğuzhan İLBAN, Volkan ÖZBEK

ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Birsen BAĞÇECİ, Bülent DÖŞ