EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ SICAK PARA AKIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Finansal liberalizasyon ve kamunun artan borçlanma gereği, dövizin kurunun düşük belirlendiği ülkelerde, "sıcak para" denilen kısa vadeli sermaye hareketlerini teşvik etmektir. Fon sahiplerine yüksek kazanç sağlayan bu kaynak akımının olumsuz makro ekonomik sonuçları bulunmaktadır. Pahalıya borçlanma ve reel kesimde küçülme, ekonomik ve politik araçların etkisizleşmesi ve ekonomik krizlere kaynaklık etmesi bunlardan en önemlileridir. Çalışmada, konunun ampirik çalışmalarla desteklenmesi, sıcak para akımlarının belirlenen olumsuz etkilerinin güvenirliğini arttırmıştır

TURKEY'S HOT MONEY PROBLEM EVALUATION FROM THE POINT OF VIEW OF ECONOMIC INFLUENCES

If financial liberation in progress and public debt amount inreases seriously in a developing country; aplications of low valued rate of exchange causes tragic results. This situation encourages short term foreign credits. This kind of short term capital flow is often called "hot money". While owners of this short term capital are getting ultra-high intrest incomes, the national macro economy is effected and injured serously. So, many negative economic failures are observed: National real economy gets smaller dramatically day by day. Economic and political measurements becomes ineffective. This kind of expensive credits are often resulted economic crisis additionally

___

Akkaya, Şahin ve Pazarlıoğlu, M.Vedat. (1995), Ekonometri 1. Üçüncü basım. İzmir

Akman, Vedat. (1998), Modern Dünya'daki En Büyük Ekonomik Kriz-Asya Krizi Sonrası ve Muhtemel Etkileri-, Rota Yayınları. İstanbul.

Bal, Harun. (1998), Gelişme Sürecinde Dış Finansman Kullanımı ve Türkiye, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve İnceleme Dizisi: 16.

Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı. (1990), Dış Borçlar Bülteni.

Kara, Mehmet. (2000), Ekonomik Sonuçları Açısından Türkiye'nin Dış Borçlanma Sorunu ve Çözüm Arayışları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TCMB. (1994), 1994 Yıllık Raporu.

United Naitons Conference on Trade and Development. (1999), Trade and Development Report 1998.

___

APA Kara, M . (2001). EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ SICAK PARA AKIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (6) , 29-45 .