EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KÜLTÜREL LİDERLİKLE MESLEK AHLAKI İLİŞKİSİ

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin kültürel liderlik rolleri ile öğretmenlerin meslek ahlakı algılamaları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Türkiye'de 7 coğrafi bölgeden seçilen 17 ilde 349 okulda 339 müdür ve 1159 öğretmen üzerinde anket aracılığıyla elde edilen verilerin analizi sonucunda okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini başarılı bulmaları ile meslek ahlakı algılan arasında özel liselerde .65 oranında devlet liselerinde .63 oranında doğrusal ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre bir okulda yöneticiler kültürel değerleri ne ölçüde liderlik amaçlı kullanabiliyorsa öğretmenlerin meslek ahlakı değerlerini o ölçüde benimsedikleri anlaşılmaktadır.

THE RELEATION OF CULTURAL LEADERSHİP AND OCCUPATIONAL ETHIC İN EDUCATIONAL ORGANIZATİONS

cultural leadership roles of schoolmasters and teachers' perception of occupational ethic. As a result of analizing findings from the questionnaires applied to 339 schoolmasters and 1159 teachers from 349 schools in 17 cities throughout the country , a=.65 positive releanship has been found at private and a=.63 positive releanship at state schools betvveeıı the succes of schoolmasters' cultural leadership roles and occupational perception. Consequent y, the more schoolmasters use cultural values for leadership, the more seriously teachers take up occupational values.

___

Aydın, Mustafa, (1992), Eğitim Yönetimi, Hatiboğlu Yayını, 2. Baskı, Ankara.

Başaran, 1. Ethem, (1982), örgütsel Davranış, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 108. Birinci Baskı, Ankara.

Biggerstaff, Charlotte, (1992), Cultural Leadership, Edit. George A. Baker III, American Association of Community and Junior Colleges, Washington D.C.

Bursalıoğlu, Ziya, (1994), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, PEGEM Yayınları,9.Basım, Ankara.

Cunningham, William G. & Gresso, Donn W. (1995), Cultural Leadership for a New Generation of American Schools, http://www.coe.memphis.edu/journals /ep/ culturallead.html.

(1997b),, Okul Kültürü ve Yönetimi, PEGEM Yayını. 1. Baskı, Ankara.

(2000) Okul Kültürü ve Yönetimi, PEGEM Yayını, 2. Baskı, Ankara.

(1999), Eğitimsel Liderlik, PEGEM Yayını, 1.Baskı, Ankara.

Durkheim, Emile, (1986), Meslek Ahlakı, Çev. M. Kaplan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Basımevi, 3. Basılış, İstanbul.

Fumvengler, Willis J. (1992), Basic Leadership Inventory Part II Expectation. http:// www2.southwind.net/ furtweng/rsi/Bas icLExp.html.

Karslı, Mehmet Durdu, (1998), Yönetsel Etkililik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınlan No:6, Bolu.

Moore, Rock D. (1998), School Leadership That Promotes A Dynamic School Culture, http://www.nationalforum.eom/0/moore.htm.

Morgan, Gareth, (1998), Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, Çev: Gündüz Bulut, MESS Yayını, İstanbul.

Oğuzkan, Ferhan. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü, Emel Matbaacılık, Ankara. Ouchi, William, (1989), Teori Z, İlgi Yayıncılık, İstanbul.

Özen, Şükrü, (1996), Bürokratik Kültür, TODAİ Yayını,!. Baskı, Ankara.

Pehlivan, İnayet, (1998), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik,. PEGEM Yayınlan, Ankara.

Peters, Thomas J., & Waterman, Robert H., (1995), Yönetme ve Yükseltme Sanatı: Mükemmeli Arayış, Çev. Selamı Sargut, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

Schein, Edgar H., (1992), Organizional Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.

(1993), Supervision, McGraw-HilI,inc. Nevv York, USA.

Sergiovanni, Thomas J. (1992), Moral Leadership, Jossey-Bass Publisher, San Francisco.

Şişman, Mehmet, (1994), Örgüt Kültürü, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.

Unutkan, G. A. (1995), İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

___

APA Yıldırım, B. (2005). EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KÜLTÜREL LİDERLİKLE MESLEK AHLAKI İLİŞKİSİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (13) , 8-27 .