DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR MODEL

Günümüzde doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Ülkemiz vedünyanın geri kalan diğer ülkeleri bu yatırımları çekmede cazibe merkezi olabilmekiçin çeşitli özendirici tedbirler geliştirmektedirler. Bu çalışma, Türkiye’nin ve diğerDünya ülkelerinin uygulamakta olduğu politikalara değinirken, Türkiye’de yabancı yatırımları etkilediği düşünülen bazı değişkenlerin nedensellik ilişkilerini Toda–Yamamoto testi ile incelemeye çalışmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, doğrudanyabancı yatırımlardan cari dengeye, doğrudan yabancı yatırımlardan dışa açıklık oranına, gayri safi yurt içi hasıladan doğrudan yabancı yatırımlara ve doğrudan yabancıyatırımlardan gayrisafi yurt içi hasılaya doğru nedensellik olduğu görülmüştür

The Factors Affecting Inwards of Foreign Direct Investments: A Model on Turkey

Today, foreign direct investments needed to attract advanced developing countries as well as cutthroat competition is between. Our country and the rest of the worldthat other countries in attracting investment to be a center of attraction develop various incentive measures. This study is the application of Turkey and other countriesof the world that touch on politics while Turkey has implemented to attract foreigninvestment as some tools to examine the causality relationship with Toda Yamamototest works. According to the findings, from foreign direct investments to balance ofcurrent account, from foreign direct investments to openness, from the gross domestic product to foreign direct investments , from foreign direct investments to grossdomestic product is deemed to be correct causality

___

 • Addison, T. ve A. Heshmati (2003) The New Global Determinants of FDI Flows to Developing Countries, UNU-WIDER, Discussion Paper No. 2003/45, Helsinki.
 • Agarwal, J. P., Andrea G.&P (1991). Nunnenkamp: Foreign Direct Investment in Developing Co- untries -The Case of Germany, Tübingen:Mohr: Kileler Studies 238.
 • Chakrabarti, Avik(2001). The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions Kyklos, Vol.54.
 • De Mello L.(1999). FDI-Led Growth: Evidence From Time Series and Panel Data, Oxford Econo- mic Papers 51.
 • Dickey, D. A ve W. A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Econometrica, 49, 1057 – 1072.
 • DPT, (2000). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları - Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Dunning J.H. (1994). “Globalization: The Challenge for National Economic Regimes; Dublin Eco- nomic and Social Research Instıtute.
 • Erdilek, A. (2003). A Comparative Analysis of Inward and Outward FDI in Turkey, Transnatioal Corporations, 12, No.3, 78-105.
 • Gövdere B. (2009). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../yab_ser.doc. Erişim Tar. 15.12.2009.
 • Hatzius, Jan . Foreign Direct Investment and Factor Elasticities, Europen Economic Review, Vol. 44, No:1, January 2000.
 • İyibozkurt Erol (2001). Uluslararası İktisat, 4.b.Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Karagöz K., (2007), “Türkiye’de DYY Girişlerini Belirleyen Faktörler 1970-2005”. Journal of Yaşar University 2(8), 927-948.
 • Karluk R.,(1996). Uluslararası Ekonomi (4. Basım). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kristjansdottir, H. (2005). Determinants of Foreign Direct Investment in Iceland, Research Paper, No: 15, University of Copenhagen, Denmark.
 • Larudee, Mehrene&Koechlin (1999). Wages, Productivity and Foreign Direct Investment Flows, Journal of Economic Issues, Jun 1999.Vol.33.
 • Moosa, I.A. ve B.A. Cardak (2006). The Determinants of Foreign Direct Investment: An Extreme Bounds Analysis, Journal of Multinational Financial Managament, 16, 199-211.
 • Nunnenkamp, P. ve J. Spatz, (2004). FDI and Economic Growth in Developing Economies: How Relevant are Host-economy and Industry Characteristics?, Transnational Corporations, 13, No. 3, 53-83.
 • OECD. (2003). Guidelines for Multinational Enterprises www.oecd.org/daf/investment/guideli- nes.
 • Perlmutter H. V.(1969). Three Conceptions of a World Enterprise, Colombia Journal of World Bu- siness, Jan.-Feb.
 • Phillips, P. C. and P. Perron, P (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression”, Biomet- rika, Vol. 75, pp. 335-346.
 • Toda, H.Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical Inferences in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • Trevino L.-Mixon F. (2004). Strategic factors affecting foreign direct investment decisions by multi-national enterprises in Latin America, Journal of World Business 39
 • UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2002). World Investment Re- port (WIR)2001, Geneva.
 • UNCTAD (2003). “FDI Policies for Development”, World Investment Report .
 • UNCTAD (2008). World Investment Report 2008 Transnational Corporations, and the Infrastruc- ture Challenge. www.unctad.org.
 • Uras T. G.(1979). Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, Formül Matbaası, İstanbul, 1979.
 • Yapraklı, S. (2007). Ticarî ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Tür- kiye Üzerine Bir Uygulama, Ekonometri ve İstatistik, 5, 67-89.
 • Zhang H. K.,(2001). “Does FDI Promote Economic Growth? Evidence From East Asia and Latin America”, Contemporary Economic Policy, April 2001.

___

APA Yılgör, M. , Serel, A. & Erçakar, M. E. (2011). DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR MODEL . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 119-132 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • ISSN: 1301-5265
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

104.3b37.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SİYASİ PARTİLERİN UYGULADIĞI PAZARLAMA ANLAYIŞININ VE HEDEF PAZAR STRATEJİSİNİN SEÇİM BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Emin AKKILIÇ, Mehmet Oğuzhan İLBAN, Volkan ÖZBEK

GRÖNROSS MODELİNE GÖRE BANKACILIKTA HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, SADAKATİ VE DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ

Hakan KİTAPÇI, Ayşegül YILDIRIM, Orhan ÇÖMLEK

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Hasan Hüseyin ŞAHAN

ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Birsen BAĞÇECİ, Bülent DÖŞ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülten GENÇ, Ahmet KAYA

SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: GELİBOLU YARIMADASINA GELEN ZİYARETÇİLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Barış YEŞİLDAĞ, Lütfi ATAY

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Hasan Hüseyin ŞAHAN

LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

Yavuz Selim AĞAOĞLU

SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: GELİBOLU YARIMADASINA GELEN ZİYARETÇİLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Barış YEŞİLDAĞ, Lütfi ATAY

LİSANS DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gülay Özdemir YILMAZ