DOĞRU MALİYET HESAPLAMADA GÜVENİLİR BİR SİSTEM: FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE JOHN DEERE ÖRNEĞİ

İşletmelerin küresel rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için faaliyetlerini verimli hale getirmeleri gerekir. Bunun yanında geleceği etkin bir şekilde planlayabilmeleri için ise kendilerine yol gösterecek ve alınacak kararlarda yardımcı olacak bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilerden hiç kuşkusuz en önemlisi maliyet bilgi sistemlerinin sağladığı bilgilerdir. Geleneksel maliyet sistemleri zaman içinde çeşitli gelişmelere bağlı olarak önemini yitirmeye başlamıştır. Bu durumda işletme yönetimine karar almada kendilerine yol gösterecek ve doğru maliyet hesaplayarak objektif bilgi üretecek bir maliyet sistemine ihtiyaç vardır. Geleneksel sistemlere bir alternatif olarak işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamada faaliyetleri esas alarak yapan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada öncelikle üretim ortamındaki değişiklikler ortaya konarak faaliyet tabanlı maliyetlemeye neden ihtiyaç duyulduğu anlatılmıştır. Daha sonra FTM'nin tanımı, mantığı ve anahtar unsurları ile işleyişi ortaya konularak FTM'nin başarılı bir şekilde uygulandığı John Deere şirketinin uygulama örneğiyle çalışma tamamlanmıştır.

A RELİABLE SYSTEM İN CALCULATİNG TRUE COST: ACTİVİTY BASED COSTİNG AND THE CASE OF JOHN DEERE

Businesses should realize high level of effectiveness to succes in the conditions of global competition. Furthermore they need data that helps businesses to predict for the future in effective way, and in determining the way they make decision. One of the most critical data comes from cost information systems. Traditional cost systems has been loosing its importance due to new developments in production area. in this context, a new cost system that produces more precise cost fıgures and more objective information is needed. in this study activity based costing is the main subject we focuse on. John Deere company, in vvhich activity based cost system is been applied succesfully, is analyzed as the specifıc case in this study

___

Brimson, James A. (1991) Activity Accounting: An Activity-Based Costing Approach. New York, John Wiley and Sons, Inc

Erdoğan, Nurten.(1995),Faaliyete Dayalı Maliyetleme. EskişehirAnadolu Ün.Yay.

Ersoy, Ayten. (1996), Tekdüzen Maliyet Sisteminin Çağdaş Gelişmeler ve Amaçlar Açısından Değerlendirilmesi. 1.Baskı. Ankara

Hansen, Don R. (1991), Management Accounting. Boston: Pws-Kent, Publishing Comp.

Horngren, Charles T. ve George FOSTER. (1991), Cost Accounting A Managerial Emphasis, Nevv Jersey, 7th Ed., Prentice-Hall International, Inc.

Kırlıoğlu, Hilmi. (1998), Kalite Maliyetleri Muhasebesi. Sakarya: Değişim Yayınları

Pazarçeviren, Selim. (2000), Standart Maliyet Sistemi: Kaynak Tabanlı Maliyetleme Yöntemi. İstanbul: Çizgi Yay.

Rayburn, Letricia Gayle. (1996), Cost Accounting, Using a Cost Management Approach. Six Edition, Times Mirror Higher Group ine.

___

APA Ülker, Y. & İskender, H. (2005). DOĞRU MALİYET HESAPLAMADA GÜVENİLİR BİR SİSTEM: FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE JOHN DEERE ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (13) , 189-217 .