Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları

Gerçek bilim adamları bilgi teorileri içerisindeki gerçeği aramayla meskûndur. Bunlardan biri de Prof. Selman Rıza'dır. Onun araştırma boyutları sürekli bilginin, kavramanın, gramerin, dil teorilerinin derinliklerine iner. Onun çalışmaları mikro linguistic değil makro linguistic özelliktedir. Yani dilbilimini kendi içerisinde değil, diğer disiplinlerle-bilimlerle ilişkilendirerek araştırır. Selman Rıza'nın kullanım bilimde (pragmatics) vurguladığı şey iş/eylem ve özgürlüktür. O ayrıca söz dizimle (syntax) de uğraşmıştır. O basit bir cümleyi oluş ve eylem diye iki temele dayandırır. Kullandığı birinci kavram anlamlı cümle, ikincisi ise gramatik cümledir. Anlamlı bir cümlenin 3 temel öğesinin predicandum, copula ve predicate olduğunu savunur. Gramere uygun bir cümlenin ise iki kısımdan oluştuğunu gösterir: Özne ve nesne. Özne işi yapanı, nesne de yapılan işi gösterir. Selman Rıza'nın çalışmasında söz diziminden istatistiksel bir boyut vardır. Bunu da söz dizimindeki dönüşümlerle, edebi imgelerle, tekrarlamalarla vb. göstermiştir. Yazara göre gramatik bir cümlenin temel öğelerinin dışında destekleyici öğeler de vardır: Farklı tamlayıcılar, nesne ve dolaylı nesne. Selman Rıza gramatik cümleyle anlamlı cümleyi gramatik anlamlı cümlede birleştirmiştir. Böyle bir cümlenin dört temel öğesinin bulunduğunu göstermiştir: Subject, ject, object, and object predicate. Ona göre cümleler amacına göre sınıflandırılır: Olumlu, soru, emir ve istek cümlesi. S. Rıza cümledeki sözcük dizilişinin zihinsel öğelerin yapılandırılmasını gösterdiğini vurgular. Xhevat Lloshi'nin de vardığı kanı odur ki sözcüklerin özel bir dizilişi vardır ve Arnavutçanın diğer dillere kıyasla daha esnek bir söz dizimi vardır. Çünkü Arnavutça zengin bir morfolojik yapıya ve yaygın bir edat kullanımına sahiptir. Prof. Selman Rıza Arnavutçanın ortak bir söz diziminin olduğunu söyler: Özne, yüklem, nesne ve tamlayıcı. Birleşik cümleler söz konusu olduğunda yan cümleler sayesinde daha çok olasılıklar/çeşitlemeler ortaya çıkar.

Syntactical Problems in The LinguisticsStudies of Selman Riza

Real scientists call the fact that theories of knowledge in the area was inhabited. One of them is Prof. Salman Rıza. His constant research dimensions of knowledge, understanding, grammar, language theory goes deeper. His work is not linguistic micro-macro linguistic properties. So linguistics in itself, but in relation to other disciplines-science investigates. Selman Riza science use (pragmatics) emphasized what business / action and freedom. He also promised my knee (syntax) has been involved in the. It is a simple sentence as being and action bases on two foundations. The first concept is used in a significant sentence, the second sentence is grammatical. Predicandum three fundamental elements of a meaningful sentence, Copula, and argues that predicate. In accordance with the grammar of a sentence indicates that the two parts: the subject and the object. The subject who did the work, the object also shows the work done. Selman Riza has a size of a statistical study of syntax. This syntax in the transformations, literary images, repetitions and so on. shown. According to the author the basic elements of a sentence other than grammatical items that are supportive: Different modifiers, object and indirect object. Selman Riza combined sentence grammatically meaningful sentence grammatically meaningful sentence. Showed that the four fundamental elements of such a sentence: Subject, ject, object, predicate and object. According to him, sentences are classified according to purpose: Positive, questions, commands and requests the sentence. Q. Shows the configuration of the sentence word order all the mental elements of consent highlights. He is also concluded that the blood of Lloshi'nin Xhevat sequence of words that has a special syntax is more flexible compared to other languages are Albanian. Because the Albanian has a rich morphological structure, and widespread use of a preposition. Prof. Albanian Selman Riza says that a common syntax: subject, predicate, object and complement. When it comes to the United sentences more possibilities thanks to clauses / variations occur.

___

  • ASHAK, Special edition XXVI, Language and Literature Department, Book 13, Sel?man Riza, Work 2, Prishtina, 1997, pg. 501.
  • ASHAK, Special edition 22, Language and Literature Department, Book 11, Selman Riza, Work 1, Prishtina.
  • Xhevat Lloshi, Stylistics and pragmatics, Toena, Tirana, 1999, pg.88.
  • "Professor Selman Riza and Albanian Language and Literature" (On the occasion of 100-years of his birth)

___

APA ZYMBERAJ X (2012). Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(28), 67 - 76.
Chicago ZYMBERAJ Xheladin Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no.28 (2012): 67 - 76.
MLA ZYMBERAJ Xheladin Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.28, 2012, ss.67 - 76.
AMA ZYMBERAJ X Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 15(28): 67 - 76.
Vancouver ZYMBERAJ X Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 15(28): 67 - 76.
IEEE ZYMBERAJ X "Dilbilimde Sözdizimsel Sorunlar Selman Rıza'nın Araştırmaları." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss.67 - 76, 2012.