DALAMAN MUĞLA YÖRESİ KADINLARININ BEDENSEL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ YORUMLARI

Araştırmanın Temelleri: Sahadan derlemeler yoluyla elde edilmiş, yöre insanının inanç ve düşünce yapısını yansıtan bedenle ilgili inanış ve yorumlar. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Dalaman Muğla yöresindeki kadınlardan derlenen bedensel özelliklerle ilgili yorumları kendi aralarında karşılaştırmak ve genel kanaatleri tespit etmeye çalışmaktır. Örneklere ve tespitlere geçilmeden önce, bedensel özelliklerden yola çıkılarak karakter tespitleri yapma geleneği üzerinde kısaca durulacaktır. Böylece sözlü gelenekten elde ettiğimiz bu verilerin, yazılı gelenekteki bazı hükümlerle örtüştüğünü ve sözlü gelenek ile yazılı geleneğin iç içe olduğunu göstermektedir. Veri kaynakları: Dalaman Muğla yöresindeki kadınlar, Firâset-name, Kıyafet-name, Marifetname, Fizyognomi. Ana Tartışma: Bu yazıda, Dalaman Muğla yöresindeki kadınlardan tespit edilmiş bedensel özelliklerle ilgili inanış ve yorumlar ele alınıp üzerlerinde yorumlar yapılmaya çalışılacaktır. Tespit edilen inanış ve yorumlar; boy, baş, saç, alın, kaş, göz, kulak, burun, ağız, diş, ses, beniz, ben, sakal, boyun, el, ayak vb. bağlamında ele alınıp yorumlanacaktır. Kadınlardan derlenen bedensel özelliklerle ilgili yorumlar, kendi aralarında karşılaştırmaya ve genel kanaatler tespit edilmeye çalışılacaktır. Sonuçlar: Bedensel özelliklerden yola çıkarak karakter tahlili yapma geleneği, özellikle kadınlar arasında günümüzde de canlı bir şekilde yaşamaktadır. Araştırma bölgesindeki kadınların, atalarından devraldıkları genel yargıların yanı sıra, çocukluktan beri bedensel özelliklere yönelik yaptıkları gözlem ve tespitleri de insan mizacı ve ahlakı üzerinde yaptıkları yorumlarlarda etkili olmaktadır
Anahtar Kelimeler:

Beden, İnanış, Yorum, Tespit

Interpretations of Women who Live in Region of Dalaman Muğla about Physical Characteristics

. Purpose of the Research: Purpose of this study, tried to make interpretations and show beliefs related to physical characteristics about woman who live in region of Dalaman Muğla . Before samples and proofs, we are going to give short information about tradition which is specified of the characters. In this way, showed that datas which are obtained from oral culture, directly with datas of written culture and Resources of Data: Woman who live in region of Dalaman Muğla , Firâset-name, Kıyafetname, Marifetname, Fizyognomi. Main Discussion: In this article, it has been tried to make interpretations and show beliefs related to physical characteristics about woman who live in region of Dalaman Muğla . These beliefs and interpretations which have been specified will be commented about height, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, nose, mouth, tooth, sound, color of face, mole, beard, neck, hand, foot etc. It has been tried to compare with each other and detect general opinions which are obtained from women. Conclusions: Tradition of character based on physical characteristic is living today especially among women. Women who live in area of research are interpret about charecter and ethic of human being. Their observations and establishings related to physical characteristics effect this interpretations, beside general interpretations taken over from their ancester

___

Avcı, B. ve Karaağaç, G.(2005), Çal Dağından Akdenize Dalaman, Yatağan / Muğla: Anıl Ofset-Tipo Matbaacılık.

Çavuşoğlu, A.(2004), Kıyafetnameler, Ankara: Akçağ Yayınları. Erzurumlu İbrahim Hakkı. (t.y.), Marifetname, (hzl. Durali Yılmaz, Hüsnü Kılıç), İstanbul: Çelik Yayınevi.

“Fizyognomi”, (15.03.2007), http://www.fizyognomi.com/genel/. Külekçi, N.(1999), XI-XX. Yüzyıllar El Yazması Metinler ve Özetleriyle Mesnevi Edebiyatı Antolojisi, II. Cilt, Erzurum: Bakanlar Media.

Ögel, B.(1993), Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar), Cilt I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Uludağ, S.(1996), “Firâset-name”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Cilt onüç, ss.116-117), İstanbul: Divantaş Diyanet Vakfı Neşriyat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

___

APA Büyükokutan, A. (2007). DALAMAN MUĞLA YÖRESİ KADINLARININ BEDENSEL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ YORUMLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (18) , 168-193 .