Covid-19 pandemi sürecinin seyahat etme niyetine etkisi

Covid-19 pandemisi ile başlayan kısıtlamalar pek çok sektörü etkisi altına alırken, turizm en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin tüketicinin seyahat etme isteğine olan etkisini ve seyahat etme niyetinin, hijyen önlemleri için fazladan ödeme yapmaya rıza gösterip göstermeyeceklerini araştırmaktır. Google anketlerde hazırlanan soru formu ile internet üzerinden, çevrimiçi olarak kolayda örnekleme yöntemiyle, Türkiye geneline yaşayan yerli turist potansiyeline sahip olan 207 kişiye uygulanmıştır. Analizler sonucunda, Covid-19 pandemisi insanların algıladığı riskin, seyahat etme niyetine negatif yönlü olarak etki ettiği tespit edilmiştir. Tutumların ve algılanan davranış kontrolünün seyahat etme niyetine pozitif etki ettiği görülmüştür. Seyahat etme niyetinin, ilave ödeme istekliliğine etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma, tüketicilerin pandemi koşulları altında seyahat etmek için aradıkları şartları gösterebilmek ve konaklama işletmelerinin standartlarını belirlemesi ayrıca seyahat acentalarının tüketicilere tercihleri doğrultusunda seçenek sunması açısından önem taşıması boyutuyla, literatüre katkı sağlayacaktır.

Impact Of Covıd-19 Pandemic On Intention to Travel

The restrictions COVID-19 pandemic has caused restriction among all sectors affected, especially tourism. The purpose of this study is to analyze the impact of perceived risk on intention to travel during COVID-19. Moreover, the study analyzed the willingness to pay extra in order to benefit from hygiene measures. The questionnaire prepared through Google surveys was administered online to 207 people selected by using the easy sampling method. As a result of the analysis, it was determined that the risk perceived by people in the COVID-19 pandemic negatively affects the intention to travel. It was observed that attitudes and perceived behavior controls positively affect the intention to travel. It was determined that the intention to travel has no effect on willingness to pay extra. The research will contribute to the related literature by indicating the safety conditions that customers seek while travelling during the pandemic and the travel agencies offering customers alternative tourism destinations in which safety measures are taken.

Kaynakça

Agag, G., Brown, A., Hassanein, A., ve Shaalan, A. (2020). Decoding travellers’ willingness to pay more for green travel products: Closing the intention–behaviour gap. Journal of Sustainable Tourism, 28(10), 1551-1575. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1745215

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Akbaba, M. (2020). Covid-19 salgını kapsamında turist yorgunluğunun turistlerin satın alma, tavsiye etme ve daha fazla ödeme niyetlerine etkisinin belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 225-240. https://doi.org/10.24289/ijsser.766329

Akova, M. (2020). Covid-19 influenza ilişkisi. Türk Tabibler Birliği Covid-19 Pandemisi. Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. chrome- extension: //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ttb.org.tr%2Fkutuphane%2Fcovid19-rapor_6%2Fcovid19-rapor_6_Part48.pdf&chunk=true adresinden alındı

Aksoy, G., Aytaç, A., ve Mammadova, M. (2021). Azerbaycan vatandaşlarının seyahat etme niyeti ile covıd-19 korkusu ve güven algısının ilişkisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 4(3), 87-104.

Alaeddinoğlu, F., ve Rol, S. (2020). Covid-19 pandemisi ve turizm üzerindeki etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 233-258.

Aydın , B., ve Doğan, M. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisinin turistik tüketici davranışları ve Türkiye turizmi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93-115.

Chang, S. (2009). Australians’ holiday decisions in China: A study combining novelty-seeking and risk-perception. Journal of China Tourism Research, 5(4), 364-387. https://doi.org/10.1080/19388160903382533

Cheer, J. (2020). Human flourishing, tourism transformation and COVID-19: A conceptual touchstone. Tourism Geographies, 22(3), 514-524. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1765016

Çizel , B., Kırtıl, İ., Çizer, R., ve Aşkun , V. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde seyahatten kaçınma niyetinin karmaşıklık bakış açısı ile analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2-Ön Yayımdaki Makaleler), 212-223. https://doi.org/10.17123/atad.896981

Das, S., ve Tiwari, A. (2021). Understanding international and domestic travel intention of Indian travellers during COVID-19 using a Bayesian approach. Tourism Recreation Research, 46(2), 228-244. https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1830341

Demir, B., ve Türkmen, S. (2020). COVİD-19 salgının oluşturduğu sağlık riski sonrasında Türk turistlerin tatil beklentilerinin belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2456-2471. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.491

Dereli, G., ve Kızılırmak, İ. (2021). Covid-19 Sonrası yerli turistlerin seyahat davranışları üzerine bir araştırma. 19. Geleneksel Turizm Sempozyumu 2021. Kocaeli - Türkiye: Kocaeli Üniversitesi.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3.Bs). Londra: Sage Publication.

Fuchs, G., ve Reichel, A. (2006). Tourist destination risk perception: The case of Israel. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14(2), 83-108. https://doi.org/10.1300/J150v14n02_06

Göçen, S., Yırık, Ş., ve Yılmaz, Y. (2011). Türkiye'de krizler ve krizlerin turizm sektörüne etkileri. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 16(2).

İbiş, S. (2020). Covid-19 salgınının seyahat acentaları üzerine etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-98.

Kalkan, A. (2011). Kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 189-206.

Kim, J., Kim , J., Lee, S., ve Tang, L. (2020). Effects of epidemic disease outbreaks on financial performance of restaurants: Event study method approach. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 32-41. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.01.015

Kozak, M., Crotts, J., ve Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. International Journal of Tourism Research, 9(4), 233-242. https://doi.org/10.1002/jtr.607

Luo, J., ve Lam, C. (2020). Travel anxiety, risk attitude and travel intentions towards “travel bubble” destinations in Hong Kong: Effect of the fear of COVID-19. International journal of environmental research and public health, 17(21), 7859. https://doi.org/10.3390/ijerph17217859

Orkunoğlu, I. F. (2009). Domuz gribi ekonomisinin Türkiye’ye maliyeti. Mevzuat Dergisi, 12, 144.

Özdemir, M., ve Yıldız, S. (2020). Covid-19 salgını turistlerin seyahat niyetlerini nasıl etkilemektedir? Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(32), 1101-1113. https://doi.org/10.31576/smryj.562

Quintal, V., Lee, J., ve Soutar, G. (2010). Risk, uncertainty and the theory of planned behavior: A tourism example. Tourism management, 31(6), 797-805. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.006

Ramdas, M., ve Mohamed, B. (2014). Impacts of tourism on environmental attributes, environmental literacy and willingness to pay: A conceptual and theoretical review. Procedia-Social and behavioral sciences, 144, 378-391. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.307

Sánchez-Cañizares, S., Cabeza-Ramírez, L., Muñoz-Fernández, G., ve Fuentes-García, F. (2020). Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current Issues in Tourism, 1(15). https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829571

Shi, Q., Dorling, D., Cao, G., ve Liu, T. (2020). Changes in population movement make COVID-19 spread differently from SARS. Social Science & Medicine, 255, 113036. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113036

Sönmez, S., ve Graefe, A. (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of travel research, 37(2), 171-177. https://doi.org/10.1177/004728759803700209

Sürme, M. (2020). Turizm ve Kovid-19. Ankara: İksad.

Şengel, Ü., Işkın, M., Genç, G., ve Çevrimkaya, M. (2020). COVID-19 ile ilgili ölüm kaygısının seyahat davranışına etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(COVID-19 Special Issue), 105-121.

Tabachnick, B., Fidell, L. S., ve Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (6.Bs). Boston: MA: Pearson.

TURSAB. (2020). Covid-19 sürecinde Türkiye ve Dünya turizmi değerlendirmesi. İstanbul: TURSAB.

UNWTO. (2021). UNWTO World tourism barometer and statistical annex (31.03.21). 21.10.21 Tarihinde https://www.unwto.org/news/tourist-arrivals-down-87-in-january-2021-as-unwto-calls-for-stronger-coordination-to-restart-tourism: UNWTO /adresinden erişildi.

Urs, B., Constantin, M., ve Pollack, E. (2020, 10). COVID-19 tourism spend recovery in numbers. McKinsey ve Company: https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/covid-19-tourism-spend-recovery-in-numbers adresinden alındı

Uzunsakal, E., ve Yıldız, D. (2018). Araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması ve tarımsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28.

Wachyuni, S., ve Kusumaningrum, D. (2020). The effect of COVID-19 pandemic: How are the future tourist behavior? Journal of Education, Society and Behavioural Science, 67-76. https://doi.org/10.9734/jesbs/2020/v33i430219

Wen, J., Kozak, M., Yang, S., ve Liu, F. (2020). COVID-19: potential effects on Chinese citizens’ lifestyle and travel. Tourism Review. https://doi.org/10.1108/TR-03-2020-0110

Wiwanitkit, V. (2009). Swine flu: the present pandemic infectious disease. Kulak Burun Bogaz Ihtis Dergisi, 19(2), 57-61.

Zeithaml, V., Berry, L., ve Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of marketing, 60(2), 31-46. https://doi.org/10.1177/002224299606000203

Zenker, S., Braun, E., ve Gyimóthy, S. (2021). Too afraid to travel? Development of a pandemic (COVID-19) anxiety travel scale (PATS). Tourism Management, 84, 104286. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104286

Kaynak Göster

APA Garipağaoğlu Uğur, N. , Kizilirmak, İ. & Dereli, G. (2021). Covid-19 pandemi sürecinin seyahat etme niyetine etkisi . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (46) , 1274-1262 . DOI: 10.31795/baunsobed.939125