Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve İntihar Düşüncesi

Giriş: Alkol kullanım bozukluğu anksiyete bozuklukları ile yüksek oranda birliktelik göstermekte ve intihar riskini artırmaktadır. Ölüm anksiyetesi tüm anksiyete bozukluklarının ve psikiyatrik bozuklukların oluşumunda etkili olduğu öne sürülen transdiagnostik bir yapıdır. Çalışmada alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde ölüm anksiyetesi düzeyi sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmış ve intihar düşüncesi ile arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya 22 alkol kullanım bozukluğu tanısı almış hasta ve benzer sosyodemografik özellikler gösteren 20 sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcılarda sosyodemografik ve klinik özellikler ile intihar düşüncesi ve ölüm anksiyetesi düzeyi değerlendirilmiştir. Bulgular: Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde ölüm anksiyetesi kontroller ile farklılık göstermediği, intihar düşüncesinin hastalarda yüksek olduğu bulundu. İntihar düşüncesi ile alkol kullanım şiddetinin ilişkili olduğu bulundu. Sonuç: Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde ölüm anksiyetesi ve ilişkili faktörleri değerlendiren daha geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Death Anxiety and Suicidal Ideation in Patients with Alcohol Use Disorder

Objective: In this study, the death anxiety level of individuals with alcohol use disorder was compared with healthy controls and the relationship with suicidal ideation was evaluated. Method: Twenty-two patients diagnosed with alcohol use disorder and 20 healthy controls with similar sociodemographic characteristics were included in the study. Suicidal ideation and death anxiety were evaluated in the participants. Results: Death anxiety did not differ in individuals with alcohol use disorder compared to controls, and suicidal ideation was found to be high. Suicidal ideation and severity of alcohol use were found to be related. Conclusion: The level of death anxiety was not high in patients with alcohol use disorder. However, our findings suggest a potential link between alcohol use disorder and suicidal ideation and suicide attempt.Studies with larger samples are needed to evaluate death anxiety and related factors in individuals with alcohol use disorder..

Kaynakça

Referans1. Vorspan F, Mehtelli W, Dupuy G, Bloch V, Lépine J-P. Anxiety and substance use disorders: co-occurrence and clinical issues. Current psychiatry reports. 2015;17(2):4.

Referans2. Cloninger CR, Sigvardsson S, Bohman M. Type I and Type II Alcoholism: An Update. Alcohol Health Res World. 1996;20(1):18-23.

Referans3. Paulus DJ, Capron DW, Zvolensky MJ. Understanding hazardous drinking and suicidal ideation and suicide risk among college students: anxiety sensitivity as an explanatory factor. Cogn Behav Ther. 2020:1-17.

Referans4. Menary KR, Kushner MG, Maurer E, Thuras P. The prevalence and clinical implications of self-medication among individuals with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders. 2011;25(3):335-9.

Referans5. Çakmak SŞ. Psychometric properties of anxiety sensitivity index-revised and the relationship with drinking motives and alcohol use in Turkish university students and patients 2006.

Referans6. Yalom ID, Babayiğit Zİ. Varoluşçu psikoterapi: Kabalcı Yayınevi; 2001.

Referans7. Furer P, Walker JR. Death anxiety: A cognitive-behavioral approach. Journal of Cognitive Psychotherapy. 2008;22(2):167-82.

Referans8. V. Fortner RAN, Barry. Death anxiety in older adults: A quantitative review. Death studies. 1999;23(5):387-411.

Referans9. Eshbaugh E, Henninger W. Potential Mediators of the Relationship Between Gender and Death Anxiety. Individual Differences Research. 2013;11(1).

Referans10. Russac R, Gatliff C, Reece M, Spottswood D. Death anxiety across the adult years: An examination of age and gender effects. Death Stud. 2007;31(6):549-61.

Referans11. Menzies RE, Sharpe L, Dar‐Nimrod I. The relationship between death anxiety and severity of mental illnesses. Br J Clin Psychol. 2019;58(4):452-67.

Referans12. Starčević V. Body as the source of threat and fear of death in hypochondriasis and panic disorder. Psihijatrija danas. 2007;39(1):73-82.

Referans13. Menzies RE, Dar-Nimrod I. Death anxiety and its relationship with obsessive-compulsive disorder. Journal of Abnormal Psychology. 2017;126(4):367.

Referans14. Vail III KE, Reed DE, Goncy EA, Cornelius T, Edmondson D. Anxiety buffer disruption: Self-evaluation, death anxiety, and stressor appraisals among low and high posttraumatic stress symptom samples. J Soc Clin Psychol. 2020;39(5):353-82.

Referans15. Khanna N, Khanna R, Sharma R. A study on death anxiety. Journal of Personality and Clinical Studies. 1988;4(1):47-51.

Referans16. Daradkeh F, Moselhy HF. Death anxiety (Thanatophobia) among drug dependents in an Arabic psychiatric hospital. Am J Drug Alcohol Abuse. 2011;37(3):184-8.

Referans17. Arndt J, Routledge C, Cox CR, Goldenberg JL. The worm at the core: A terror management perspective on the roots of psychological dysfunction. Applied and Preventive Psychology. 2005;11(3):191-213.

Referans18. ÇELİK S, DEMİRBAŞ H, İLHAN İÖ, DOĞAN YB. Alkol bağımlılığında intihar olasılığı ile depresyon, anksiyete ve kişilik bozukluğu ek tanıları arasındaki ilişki. Bağımlılık Dergisi. 2002;3(1):17-20.

Referans19. Boysan M. Üniversite öğrencilerinde disosiyatif yaşantılar, travma ve ölüm anksiyetesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma: Yüzüncü Yıl Üniversitesi /; 2005.

Referans20. Doğulu C, Uğurlu NS. Dehşet Yönetimi Kuramı üzerine bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları. 2015;18(35):33-47.

Referans21. Gibbs LE. Validity and reliability of the Michigan alcoholism screening test: a review. Drug Alcohol Depend. 1983;12(3):279-85.

Referans22. Coskunol H, Bagdiken I, Sorias S, Saygili R. Michigan alkolizm tarama testinin geçerliliği. Ege Tıp Dergisi. 1995;34:15-8.

Referans23. Templer DI. The construction and validation of a Death Anxiety Scale. J Gen Psychol. 1970;82(2d Half):165-77.

Referans24. Akça F, Köse İA. Ölüm Anksiyetesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2008;11(1).

Referans25. Levine S, Ancill Ru, Roberts A. Assessment of suicide risk by computer‐delivered self‐rating questionnaire: preliminary findings. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1989;80(3):216-20.

Referans26. Dilbaz N, Holat H, Bayam G, Tüzer T, Bitlis V. İntihar düşüncesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği. 31. Ulusal Psikiyatri Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı. 1995:40-1.

Referans27. Abdel-Khalek AM. Death anxiety in clinical and non-clinical groups. Death Stud. 2005;29(3):251-9.

Referans28. Daradkeh F, Moselhy HF. AUTHOR QUERY SHEET.

Referans29. Maxfield M, John S, Pyszczynski T. A terror management perspective on the role of death-related anxiety in psychological dysfunction. The Humanistic Psychologist. 2014;42(1):35-53.

Referans30. Lasota D, Al-Wathinani A, Krajewski P, Mirowska-Guzel D, Goniewicz K, Hertelendy AJ, et al. Alcohol and the Risk of Railway Suicide. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(19):7003.

Referans31. Kaplan MS, Huguet N, McFarland BH, Caetano R, Conner KR, Giesbrecht N, et al. Use of alcohol before suicide in the United States. Ann Epidemiol. 2014;24(8):588-92. e2.

Referans32. Yalom ID. Staring at the sun: Overcoming the terror of death. The Humanistic Psychologist. 2008;36(3-4):283-97.

Referans33. Erdoğdu MY, Özkan M. Farklı dini inanışlardaki bireylerin ölüm kaygıları ile ruhsal belirtiler ve sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. 2007.

Referans34. Şenol C. Ankara İlinde Kurumlarda Yaşayan Yaşlılarda Ölüme ilişkin Kaygı ve Korkular Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, AÜ Sosyal Bilimler Enst. 1989;100.

Referans35. Neimeyer RA, Wittkowski J, Moser RP. Psychological research on death attitudes: An overview and evaluation. Death Stud. 2004;28(4):309-40.

Referans36. Strachan E, Schimel J, Arndt J, Williams T, Solomon S, Pyszczynski T, et al. Terror mismanagement: Evidence that mortality salience exacerbates phobic and compulsive behaviors. Personality and Social Psychology Bulletin. 2007;33(8):1137-51.

Referans37. Furer P, Walker JR, Stein MB. Treating health anxiety and fear of death: A practitioner's guide: Springer Science & Business Media; 2007.

Kaynak Göster

AMA Çiçek İ . Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve İntihar Düşüncesi. Bağımlılık Dergisi. 2021; 22(4): 413-420.
Bağımlılık Dergisi
  • ISSN: 1302-5570
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

8.3b5.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Egzersiz Yapan Bireylerde Egzersiz Bağımlılığı ve Benlik Saygısı

Haşim KATRA

COVİD- 19 Sürecinde Çocukların Oyun Bağımlılığı Düzeylerinin Uyku Ve Akademik Başarılarına Etkisi

Yeliz SUNA DAĞ, Yakup YAYAN, Emriye Hilal YAYAN

Dijital Bağımlılık ve FoMo, Kişilik Faktörleri ve Mutluluk ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri İle Bir Uygulama

Hande SARICA KEÇECİ, Esra KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ, Lale ÖZBAKIR

Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyetini Koruma Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Özlem GELBAL ODABAŞ, Tahsin İLHAN, Kerem KILIÇER

Denetimli Serbestlik Polikliniğine Başvuran Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Bireylerde İntihar Davranışı

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Mehmet Emin DEMİRKOL, Sevler YILDIZ, Fatma KARTAL, Aslı KAZĞAN, Hatice POLAT

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarında Karşılaşılan Davranış Sorunları

Fatma KANTAS YİLMAZ, Mine ERGELEN, Gizem AKÜLKER, Rabia BİLİCİ

COVID-19 Pandemi Kısıtlamalarının Nomofobi ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi

İzzet FİDANCI, Hilal AKSOY, Duygu YENGİL TACİ, Duygu AYHAN BAŞER, Mustafa CANKURTARAN

Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve İntihar Düşüncesi

İsmet Esra ÇİÇEK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Dürtüsellik Düzeyleri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Zehra SU TOPBAŞ, Arzu KARAKAYA

Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve İnternet Bağımlılığı

Yağmur SEZER EFE, Emine ERDEM, Birgül VURAL