Türkiye Florası İçin Yeni Bir Akhatmi Kaydı: Kitaibela vitifolia Willd. (Ebegümecigiller / Malvaceae)

Bu çalışmada, Kitaibela vitifolia Willd. Türkiye Florası için ilk kez kaydedildi. Bu tür, Eski Yugoslavya ve Arnavutluk’ta doğal, dar yayılışlı bir endemik olup, Macaristan ve Romanya’da kültür formundadır. Amanos Dağları’nda (Osmaniye) biyoçeşitlilik projesi kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında bu tür çam ormanı açıklıklarında görüldü ve örnekler fotoğraflandı. Bu örnekler herbaryum materyali haline getirmek için toplandı. Türkiye Florası ve ilişkili flora eserleri kontrol edildikten sonra, bu örneklerin Avrupa'da doğal olarak yayılış gösteren Kitaibela vitifolia olduğuna karar verildi ve yeniden betimlendi. Ayrıca, türün coğrafik dağılımı haritalandı ve IUCN tehlike kategorisi tartışıldı.

A new Kitaibela record for the flora of Turkey: Kitaibela vitifolia Willd. (Malvaceae)

In this study, Kitaibela vitifolia Willd. was recorded at the first time for Flora of Turkey. This species is a natural, narrow-spread endemic in the Former Yugoslavia and Albania, and is cultural in Hungary and Romania. This species was observed in pine forest openings during the field studies carried out within the scope of the biodiversity project in the Amanos Mountains (Osmaniye) and the samples were photographed. These samples were collected to make the herbarium material. After checking Flora of Turkey and associated flora books, it was decided that these examples was Kitaibela vitifolia naturally distributed in Europe and it was described again. In addition, the geographical distribution of the species was mapped and the IUCN threat category was discussed.

Kaynakça

Cullen, J. (1967). Kitaibela Willd. Şu eserde: Davis P.H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 404. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Bayer C. ve Kubitzki, K., (2003). Kitaibela Willd. Şu eserde: Kubitzki, K. (ed.). The Families and Genera of Vascular Plants, 5: 303, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.

Boissier, E. (1867). Kitaibelia Willd. Şu eserde: Boissier, E. (ed.). Flora Orientalis 1: 52-53. Geneve.

Ertuğrul, K., Tugay, O., Aslan, S. ve Ulukuş, D. (2016). XV OPTIMA Meeting, Özet Kitabı, 132, Montpellier, Fransa.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T. ve Vural, M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

IUCN (2001). IUCN Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survial Commission. IUCN, Gland Switzerland and Cambridge, UK.

IUCN (2014). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Ver. 11: http://www.iucn.org. Erişim tarihi: 15.09.2019

Webb, D.A. (1968). Kitaibela Willd. Şu eserde: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentıne, D.H., Walters, S.M. ve Webb, D.A. (edlr.). Flora of Europaea 2: 249. Cambridge Univ. Press, Edinburgh.

Willdenow, L. (1799). Beitrage zur Naheren Kenntnis Einiger Seltenen, Wenig Bekannten Pflanzen. Neue Schriften Ges. Naturf. 107-111, Freunde Berlin.

Kaynak Göster