The Role of Education in International Cooperation: The Case of Turkey and Sub-Saharan Africa

This article analyses the role of the cultural factor (education, grants or exchange programs) in the international cooperation, namely the case of the cooperation be-tween Turkey and Sub-Saharan Africa countries. The place of the cultural factor in the international politics is analyzed here through a liberal vision: ‘soft power’, ‘public diplomacy’ and ‘exchange diplomacy’ concepts. Turkey and Sub-Saharan Africa States use these concepts as a strategy in order to develop their political, diplomatic, economic and cultural relations. Thus, in this paper, public diploma-cy is seen as a ‘strategy’ for the development of these relationships. Shortly, the students - future elites - trained through Turkey-Africa scholarships program are contributing to the enhancement of Turkey and Sub-Saharan Africa cooperation in both public and private sectors. Therefore, it was concluded that Turkey is us-ing more exchange diplomacy and public diplomacy than the classical soft power in order to know Africa better and develop its cooperation with this zone.

Uluslararası İşbirliğinde Eğitimin Rolü: Türkiye-Sahraaltı Afrika Örneği

Bu makale, uluslararası işbirliğinde Türkiye-Sahraaltı Afrika ilişkilerinin gelişi-mini (eğitim, burs veya değişim programları) ve bu gelişmenin kültürel faktörler üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Kültürel faktör veya eğitimin, uluslararası politikadaki yeri, bu makalede, liberal teori perspektifinden analiz edilmiştir. ‘Yu-muşak güç’, ‘kamu diplomasisi’ ve ‘değişim diplomasisi’ kavramları çalışmanın temel çerçevesini oluşturacaktır. Türkiye ile Sahraaltı Afrika ülkelerinin eğitimin sağladığı ‘strateji’ veya ‘araçsal yöntem’ ile aralarındaki politik, diplomatik, eko-nomik ve kültürel ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceğine işaret edilmiştir. Kısaca, Türkiye-Sahraaltı Afrika burs programı kapsamında Türkiye’de eğitim alan Afri-kalı öğrenciler – gelecekte elit olarak – iki taraf arasındaki işbirliğinin gelişimine, kamu ve özel sektörde de, katkıda bulunmaktadırlar. Türkiye, Afrika’yı daha çok tanımak ve Afrika ile mevcut işbirliğini geliştirmek üzere, klasik yumuşak gücün yerine daha çok değişim diplomasisi ve kamu diplomasisin kullandığını sunucuna varılmıştır.

Kaynakça

Billion, Didier. “Tentative de mise en perspective de la politique extérieure de la Turquie”, Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique / IRIS, Janvier 2013.

Bolat, Mehmet Ali ve diğ. “Türkiye’de Afrika Çalışmalarının Bugünü ve Yarını Çalıştayı Raporu”, Kayseri, Türkiye: Erciyes Üniversitesi Afri-ka Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eylül 2014.

Cowan, Geoffrey and Nicholas J. Cull. “Public Diplomacy in a Changing World”, The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 616, March 2008, 286 p.

Cull, Nicholas. Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: University of Southeastern California, Figueroa Press.

Çavuş, Tuba. “Dış Politika’da Yumuşak Güç Kavramı ve Türkiye’nin Yu-muşak Güç Kullanımı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No. 2, 2014, pp. 23-37.

Hazar, Numan. “Türk Dış Polikası ve Afrika”, Ortadoğu Analiz, Ekim 2012, C. 4.

Hazar, Numan. Turkey in Africa: The Implementation of the Action Plan and the Evolution after Fifteen Years, Ankara: Orsam Report No. 124, July 2012

Kalın, İbrahim. “Soft Power and Public Diplomacy in Turkey”, Percep-tions, Autumn 2011, Vol. XVI, No. 3.

Nye, Joseph S. “Soft Power: the Means to Success in World Politics”, For-eign Affairs, May-June 2004.

Oğuzlu, Tarık. “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, Online Publication Date: 01 March 2007.

Oliver, Mbabia. “Ankara to Africa: Turkey’s Outreach since 2005”, South African Journal of International Affairs, Vol. 18, Issue 1, May 2011.

Öner, Selcen. “Soft Power in Turkish Foreign Policy: New Instruments and Challenges”, Euxeinos, Vol. 10, 2013.

Özkan, Mehmet. “Türkiye’nin Afrika’da Artan Rolü: Pratik Çabalar ve Söylem Arayışları”, Ortadoğu Analiz, C. 4, S. 46, Ekim 2012.

Rousselin, Mathieu (Ed.). “Editorial: Strategic Depth through Soft Power: The Domestic Production and International Projection of Turkish Cul-ture”, Euxeinos, Vol. 10, 2013.

“Active with Africa”, Better Policies for Better Lives, Global Relations Secretariat OECD, October 2017, Paris/France.

«Déclaration d’Istanbul sur le partenariat Afrique-Turquie”, 21 Aout 2008, adopted by Turkey-Africa Istanbul Summit in 2008.

“Le cadre de coopération pour le partenariat Afrique-Turquie”, 21 Aout 2008, adoptée dans le cadre du Sommet de coopération Turco-Afri-cain de 2008.

Dedet, Joséphine. “Le Sommet Turquie-Afrique de Malabo: partenaires et amis”, 18 Novembre 2014.

La Déclaration finale du Sommet Turquie-Afrique de 2014 à Malabo: Second Africa –Turkey Summit, “New model of partnership for the strengthening of sustainable development”, 19-21 November 2014 Malabo, Equatorial-Guinea.

Official website of “Afrika Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (AFESAM)”, http://afesam.erciyes.edu.tr

Official website of “Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi”, www.acaum.ankara.edu.tr

Official website of “Diyanet İşleri Başkanlığ”; http://www.diyanetvakfi. org.tr

Official website of “Kirklareli Üniversitesi Afrika Çalışmatarı Araştırma ve Uygulama Merkezi”, http://acm.klu.edu.tr

Official website of “Yurtdisi Turkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” (YTB), http://www.turkiyeburslari.gov.tr

Official website of Ministry of Turkish Foreign Affairs; www.mfa.gov.tr

Tepebaş, Ufuk. “Rising Africa and Turkey”, 1st international African-Turkish Congress Report, Novamber 2005.

“Türkiye-Afrika İlişkileri”, www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa.

Kaynak Göster