İnsan Haklarının Afrika'da Hukuki Korunma Sistemi Üzerine Bir İnceleme (Bölgesel Karşılaştırmalar ve Orta Doğu Üzerine Bazı Öneriler)

İnsan Hakları hukukunun tarihsel gelişimine bağlı olarak İnsan Haklarının Korunmasına ilişkin kaynaklar ve korunma düzeyleri de gelişim göstermektedir. Birleşmiş Milletler bünyesinde uluslararası düzeyde insan haklarını koruma mekanizmaları olduğu gibi bölgesel düzeyde insan haklarını koruma mekanizmaları da bulunmaktadır. Avrupa Konseyi, Amerikan Devletler Teşkilatı ve Afrika Birliği bunlar içerisinde en fazla yol kat etmiş olan bölgesel koruma örgütleridir. Avrupa ile ilgili olarak literatürdeki çalışmalar ön plandadır. Ancak bölgesel düzeyde Amerika ve Afrika, gerek farkındalık gerekse çalışma sayısının varlığı açısından Avrupa kadar göze çarpmamaktadır. Amerika ve Afrika örnekleri, insan haklarını bölgesel düzeyde koruma mekanizmalarının, sadece ileri demokrasilere özgü olmadığını göstermektedir. Bu çalışmada, Afrika bağlamında insan haklarının bölgesel düzeyde korunma sistemi ve kaynakları incelenmiş, mevcut durumun hukuki altyapı açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, bölgesel koruma mekanizmalarından yoksun Orta Doğu için mevcut modeller hakkında farkındalık yaratmak ve neden idealist olunması gerektiğini ortaya koymaktır. Bulgular, farklı yönetim sistemlerine sahip olmanın ve devletler arasındaki husumetin insan haklarının korunması için ortak çabalar içerisinde bulunmaya engel olmadığını göstermektedir. Bu çerçevede, Orta Doğu için Orta Doğu İnsan Hakları Mahkemesi, bölgesel kurucu örgüt olarak da Orta Doğu Ülkeleri Birliği önerilebilir.

Kaynak Göster