I. Dünya Savaşı Yıllarında Türk - Macar Dostluğuna Bir Örnek: Macaristan'da İslamiyet'in Resmi Dil Olarak Kabulü (1916)

Macarların İslamiyet’le etkileşimi bilinenin aksine 1526 Mohaç Savaşı’nın öncesine uzanmaktadır. Ancak Macaristan’da İslamiyet’in en etkin olduğu dönem Osmanlı’nın Macaristan’ı fethinden itibaren başlayan yüz elli yıllık dönemdir. Fakat Osmanlı’nın 1683 Viyana yenilgisi ardından Macaristan’daki Müslümanların bir kısmı Osmanlı ordusuyla geri dönmüş bir kısmı Sırbistan ve Bosna’ya yerleşmiş geride kalanlar ise Habsburg idaresi altında öldürülmüş veya Hrıstiyanlaştırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması’na dayanarak Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından işgaliyle bazı Müslümanlar Macaristan’a yerleşmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Macarların müttefik olması ve tarihten gelen iki millet arasındaki siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel alandaki dostane ilişkiler artarak devam etmiştir. Bu dönemde Macaristan’da bulunan imam Abdüllatif Efendi Müslümanların dini temsilcisi, Gül Baba Türbesi ise Müslümanların buluşma noktası olmuştur. Bu dostane atmosferin sonucunda 1916 tarihli 17 numaralı kanunla Macaristan’da İslam dini resmi din olarak kabul edilmiştir. Böylece dini yönden daha önceki kanuni sınırlamalar kaldırılarak Macaristan’daki Müslüman topluluklar kendi imamlarını belirleme hakkını elde etmişlerdir. Bu kanunun yayınlanması İslam dünyası açısından önemli bir gelişme olmakla beraber Türk-Macar dostluğunu geliştirmesi açısından da önemlidir.

Kaynak Göster