RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ

Öz ÖZETÇalışmamızda materyalolarak altı grup hayvan bulunmaktadır.Bunlar sırasiyle, Rambouillet ve Ar/es Merinoslan, bu iki ırkm {RxA}Fl melezieri, Alman Merinosları, Morkaramanlarla yine bu iki ırkm(Alman meri x Marka) Fl melezleridir/er.Neticede, Rambouillet'lerdeki yapağı örtüsünün gayet üniform birdurum gösterdiği, sadece grup içerİsindeki iki hayvanda, omuz bölgesindekiyapağınm, diğer bölgelere kıyasla önemli derecede uzun olduğumüşahede edilmiştir.Arles Merinoslann.da ise, yapağı Wle uzunluklar/mn, omuz Mlgesindediğer vücut nalüyelerine kıyasla öemli derecede uzun olduğu müşahadeedilmiştir. .Bu iki ırkın melezi olan [RxA]=ı= 1 lerde, yan bMgesinden alınan yapağılülelerinin, vücudun diğer bölgelerinden almanlara nazaran dahakısa olduğu tespit edilmiştir.Alman Merinoslannda, yan bölgelerinden alınan, yapağı nümunelerindekiWle uzunluklan için buhman değer/erin, Rambouillet'lerdeaynı bölge için bulunan değer/ere çok yakın oldukları müşahade edilmiştir.Diğer Merinoslarda olduğu gibi, bunlarda da yapağı !üleleri silindirikbir durum arz etmektedir.Morkaramanlarda, yapağının seyrek olması sebebiyle, !üleler açıkbir durum arzeder. Yapağının sütrüktürü diğer ırkıara kıyasla çokfarklılık gösterir. Liile uzunluklan, diğer ırkıara nazaran dahafazla olup,konik bir durum arz ed~rler.Alman Meri x Morkaraman-melezi olan Fl lerde {se, yapağınınebeveynlere nazaran entermediyer bir durum arz ettiği görülmüştür.Yapağıdaki % uzama miktarı Ar/es Merinoslarında en fazladır.Bu % uzama miktarının Markaramanlarda ise en az olduğu görüldü.Arles Merinoslannın yan biilgesinden alınan yapağı nümunelerinde% uzama miktarının iki mislinden fazla olduğu müşahade edilmiştir.Rambouillet ve Arles Merinosları arasında, meleziemenin yapılmasıile F1 lerin yapağı inceliğini muhafaza etmesi dikkate değer birneticedir. Ayrıca, Fl lerde yapağı sıklığı' ebeveynlere nazaran dahafazladır. Yapağı inceliği Morkaramanlarda en kabadır. Folikül sıklığıda, diğer gruplara kıyasla çok düşüktür.Seleksiyon yapma bakımından SıP nin pekfaydası yoktur. Denemegrupları içerisinde SıP değerinin 13,5 ile Merinoslarda en fazla olup,Morkaramanlardan çok üstündür.ETUDE COMPARATİVE DES TOİSONS DES RAMBOUİLLETS,DES, MERİNOS D'ARLES, DES CROİSES (RxA) F1, DES MERİNOSD'ALLEMAGNE, DES MORKARAMANS ET DES CROİSES DE(MERİNOS X MORKA) F1.Comme materiel nous avons sixgroupes de betes. Ce Sont des Merinos deRambouillet, des Merinos d'Ar.1es, lescroises (RxA) Fı, des Merinos d'Allemagne les Morkaramans et les croisesde (Merinos x Morkararnan) Fı.On a fait Une comparaison sur les differencesde sutructures entre les mec-hesde laine des toisons.Chez les Rambouillet, la toisonest remarquablement uniforme aupoint de vue de La hauteur de meche, seuts2 Rambouillets ont des hauteursde meche (significativement) plus eleveesil. l'epaule seutement.Chez les Arles La moyenne deshauteurs de meehe des epaules estsignjficativement plus elevee que ee1ledes autres regions.Chez les (RxA) Fı, la moyenne deshauteurs de meche des flanes est moinselevee que-d'autres endroits du corps.Chez les Merinos d'Allemagne,sur le f1ane Jes hauteurs de meehe ontune tendance voisines de ee1le desRambouillet. En meme temps les meehessont cylindriques eomrne chez lesraces precedentes.Les Morkaramans, ont line toisonmoins serree. La structure de la laine60est tres differente que chez les autresraees precedentes. Les hauteurs demeehe ont ~e valeurs nettement pluselevee que chez les autres groupes. İlFaut bien dire que les meches sont bienconiques.La toison des eroisees (MerinosxMorkaraman) Fı a un caraetere intermediaire.Le taux d'extension des mechesest plus eleve chez les Arles. Tandisque ehez les Morkaramans Le tauxd'extension est assez faible. Chez lesArles, sur le fIane la hauteur fait plusque le double li l'extension.Le eroisf-ment entre Rambouilletet Merinos d'Arles semble tres inte-- ressent car la finesse moyenne de lalaine est eonservee. Tandis que la densiteest notablement augmentee. Chezles Morkaramans la finesse de la laineest plus grossiere. La densitefolliculaire est moİns elevees que eellesdes autres raees.Le SıP ne presente donc aucuninteret pour la seıeetion. Nos Merrinosles plus dense~ ont des SıP de13,5 nettement superieurs il. eeux desMorkaramans.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40787, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ}, key = {cite}, author = {Selçuk, Erdoğan} }
APA Selçuk, E . (2010). RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40787
MLA Selçuk, E . "RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40787>
Chicago Selçuk, E . "RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ AU - Erdoğan Selçuk Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ %A Erdoğan Selçuk %T RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Selçuk, Erdoğan . "RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Selçuk E . RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
Vancouver Selçuk E . RAMBOUİLLET, ARLES MERİNOSLARI VE BUNLARIN F1 MELEZLERİ İLE ALMAN MERİNOSYARI, MORKARAMANLAR VE BUNıARIN Fl MELEZLERİNDE YAPAĞI ÖRTÜLERİNİN MUKAYESELİ ETÜDÜ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.