X Faktörü: Ishiguro’nun Beni Asla Bırakma Adlı Romanında İnsanlık Onuru

Öz Kazuo Ishiguro çağdaş İngiliz edebiyatının en önemli roman yazarlarından biridir. Beni Asla Bırakma isimli romanında biyoetiğin başlıca sorunlarından birini ele alan Ishiguro, klonların da ruha sahip olup olmadıkları sorusunu sorar. Felsefe tarihi boyunca olduğu gibi, çağdaş biyopolitikada da başkalarınca insan olarak tanınmak, insanlık onuruna sahip olmakla yakından ilgilidir. Bu bağlamda bu çalışma, Klasik dönem düşünürleri ve onları izleyen Immanuel Kant, Michel Foucault ve Giorgio Agamben’in yapıtlarından yararlanarak insanlık onuru kavramını tanımlamaya çalışacaktır. Ardından, sözü edilen düşünürlerin insanlık onuru ile ilgili kuramları Beni Asla Bırakma’da izlenerek klonların insanlık onuruna sahip olup olmadığı sorusuna yanıt aranacaktır.

Kaynakça

Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (Çev. İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Andorno, R. ve Pele, A. (2015). “Human Dignity”. Encyclopedia of Global Bioethics. (Edit. H. ten Have). Springer Reference, 1-11.

Aristoteles. (1932). Politics, (Çev. H. Rackham). Cambridge, MA: Harward University Press.

Aristoteles. (2011). On the Soul, (Çev. Mark Shiffman). Newburyport, MA: Focus Publishing.

Boschetti, F. (2017). “Memories in Ishiguro’s Never Let me Go: A Clone’s Humanity”, To Be Decided Journal. Cilt 2. 41-57.

Butler, J. (2014). Bela Bedenler, (Çev. Cüneyt Çakırlar, Zeynep Talay). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Chin-Yi, C. (2012). “More Human than Human: Clones as Authentic Humanity in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go”, Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal, Cilt 1. Sayı 4. 1-4.

Cicero, M. T. (1999). On the Commonwealth and on the Laws. (Çev. James E. G. Zetzel). Cambridge: Cambridge University Press.

Cicero, M. T. (2016). On Duties, I. (Çev. Benjamin Patrick Newton). Ithaca and London: Cornell University Press.

Counsel of Europe, Draft Additional Protocol to the Convention on human Rights and Biomedicine, On the Prohibiting of Cloning Human Beings, Doc. 7884, 16 Temmuz 1997. Formosa, P. (2013). “Kant’s Conception of Personal Autonomy”. Journal of Social Philosophy 44(3). 193-212.

Foucault, M. (1982). “The Subject and Power”. Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics. (Edit. Hubert Dreyfus and Paul Rabinow). Chicago: University of Chicago Press. 208-226.

Foucault, M. (2001). Power-Knowledge. (Çev. ve Edit. Robert Hurley, James D. Faubion). New York: The New Press.

Foucault, M. (2003). Cinselliğin Tarihi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, M. (2008). Toplumu Savunmak Gerekir. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Foucault, M. (2014). “Özne ve İktidar”. Seçme Yazılar 2. (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Fukuyama, F. (2003). İnsan Ötesi Geleceğimiz: Biyoteknoloji Devriminin Sonuçları. (Çev. Çiğdem Aksoy Fromm). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. Gewirth, A. (1982). Human rights: Essays on justification and applications. Chicago: University of Chicago Press.

Ishiguro, K. (2019). Beni Asla Bırakma. (Çev. Mine Haydaroğlu). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kant, I. (1993). Grounding for the Metaphysics of Morals. Indianapolis: Hackett.

Kant, I. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. (Çev. İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Kateb, G. (2011). Human Dignity. Cambridge: Harvard University Press.

Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge: Harvard University Press.

Oxford Encyclopedic English Dictionary (1996). (Edit. Judith M. Pearsall). Oxford: Oxford University Press.

Özmakas, U. (2012). “Foucault: İktidardan Biyoiktidara”, Cogito, 70-71, Michel Foucault Özel Sayı. 53-81.

Pakaluk, M. (2005). Aristotle’s Nicomachean Ethics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Pele, A. (2016). “Kant on Human Dignity: A Critical Approach”. Espaço Jurídico Journal of Law (EJJL). Cilt 17. Sayı 2. 493-512.

Platon, (1991). The Republic. (Edit. Allan Bloom). New York: Basic Books.

Platon, (1997). Timaeus, (Edit. Francis McDonald Cornford). Indianapolis: Hackett.

Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon.

Robinson, A. (2011) “In Theory Giorgio Agamben: the state and the concentration camp.” Ceasefire, 7 January 2011, www.ceasefiremagazine.co.uk/in-theory-giorgio-agambenthe-state-and-the-concentration-camp/

Seneca, L. A. (2015). Moral Letters to Lucilius: Letters from a Stoic. New York: Aegitas.

Sensen, O. (2011). Kant on Human Dignity. Berlin: De Gruyten.

Spiegelberg, H. (1970). “Human dignity: A challenge to contemporary philosophy”. Human Dignity. This Century and the Next. (Edit. R. Gotesky and E. Laszlo). New York: Gordon and Breach. 39-62.

Yücel, D. M. (2018). “Kant’ın Ahlak Metafiziğinde Evrenselliğin Hukuki Çözümlemesi”. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyalog. 11 (1). 23-39.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, T . (2020). X Faktörü: Ishiguro’nun Beni Asla Bırakma Adlı Romanında İnsanlık Onuru . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 205-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/738504