Tapu Harç Oranlarındaki İndirimin Konut Satışları Üzerine Etkisinin Araştırılması

Öz Çalışmada Tapu harçlarında yapılan indirimin konut satışları üzerine etkisinin olup olmadığı ve aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Veri analizlerinde Eviews-8 ekonometri paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan 3 dönemde indirim dönemi(Mart 2017- Eylül 2017), indirim öncesi (Ağustos 2016 – Şubat 2017), indirim sonrası (Ekim 2017-Nisan 2018)Türkiye’ de toplam 2.445.589 adet konut satışı gerçekleşmiş ve bu dönemlerde satış işlemlerindeki yasal tapu harç oranları kullanılmıştır. Toplam konut satış sayıları ile tapu harcı oranları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, Pedroni Eş bütünleşme Analizi kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişkinin ölçü ve derecesinin belirlenmesi amacıyla da Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak; Toplam Konut sayısı (TK) ve Tapu Harç oranı (H) değişkenleri arasında karşılıklı olarak % 1,82 oranında ve pozitif yönlü bir etki bulunduğu tespit edilerek; tapu harçlarının düşük olmasının konut satışları üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Konut, Gayrimenkul Değerleme

Kaynakça

Açlar, A., Çağdaş, V.: Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2. Baskı, (2008), Ankara.

Afşar, M. (2011). Küresel kriz ve Türk bankacılık sektörüne yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 143-171.

Alkan, L.,&Ugurlar, A. (2015). Türkiye’de konut sorunu ve konut politikaları. Kent Araştırmaları Enstitüsü, Rapor, (1).

Alkan, M.,&Özfidan, F. (2016). Taşınmaz Değerlemesine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(2), 334-344.

Apak, S.,& Yılmaz, G. (2009). Türkiye’de Kriz Döneminde Açıklanan Ekonomik Önlem Paketleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (43), 14-23.

Badurlar, İ. Ö. (2008). Türkiye'de konut fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Anadolu university journal of social sciences, 8(1).

Berberoğlu, M. G.,& Teker, S. (2011). Konut finansmanı ve Türkiye'ye uygun bir model önerisi. İTÜDERGİSİ/b, 2(1).

Bostan, A.,& Bölükbaş, M. (2011). Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörüne Etkileri; Türkiye Örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(562), 1-16.

Büyükkaracığan, N.,Altınışık, İ., & Uzun, Ö. G. H. (2017). Türkiye’de gayrimenkul değerleme çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (14), 77-91.

Coşkun, Y. (2016). Konut Fiyatları Ve Yatırımı: Türkiye İçin Bir Analiz. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 201-217.

Çıkılı, G. (2010). Türkiye'de gayrimenkul sektörü ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

Çengel, Ö., İçli, G., Turan, N., & Öztürk, S. (2013). Emlak Yönetimi ve Pazarlaması. Anadolu Üniversitesi Yayını, (2785), 204. DİE (2001), Bina Sayımı 2000, Yayın Numarası: 2471, Ankara

Demirbaş, M.,& Sezgin, F. H. (2010). Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi: 2006-2010 dönemi. Gazi üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 12(3), 135-158.

Erdem, N. (2018). Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Bilimsel Çalışma Ve Öneriler Üzerine Bir Değerlendirme. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 159-170.

Erol, I. (2011). Abdmortgage krizi ve Türkiye’de ikincil mortgagepiyasasi. Eğitim bilim toplum, 7(27), 16-34.

Ertaş, M., (2007), Taşınmaz Değerlemesi İçin Değer Ve Değer Öğretisi. Selçuk-Teknik Dergisi, C:6(3),148.

Ertuğrul, C., Evren, İ. P. E. K., & Çolak, O. (2010). Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(13), 59-72.

ENGİN, C., & GÖLLÜCE, E. (2016). 2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye Üzerine Yansımaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 27-40.

Gül, G. (2012). Gayrimenkul Yatırımcısı İnşaat Firmalarında Konut Pazarlama Yönetim Süreci, İstanbul: İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Gayrimenkul ve Konut Sektörüne Bakış. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Raporu (Eylül-2017).

Granger, C. W.,Newbold, P., &Econom, J. (1974). Spurious regressions in econometrics. Baltagi, Badi H. A Companion of Theoretical Econometrics, 557-61.

Harçlar Kanunu (492). T. C. Resmi Gazete, 11756, 17.07.1964.

Hepşen, A. (2011). Finansal Krizlerde Gayrimenkul Finansman Piyasalarının Rolü ve Gayrimenkul Fiyat Endekslerinin Önemi. İstanbul: Literatür Yayıncılık, 1-75.

Hepsen, A.,Berberoglu, M. G., & Aydın, O. (2017). Real Estate Investment Trusts in Turkey: Structure, Analysis, and Strategy. Journal of Business, Economicsand Finance, 6(2), 191-199.

Kaya, O. A.,& Gülhan, Ö. G. Ü. (2010). Küresel finansal krizin işletmelerin etkinlik ve performans düzeylerine etkileri: 2008 finansal kriz örneği. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (11), 61-89.

Kaynak, D. Y.,&Öziş, M. T. D. Küresel ekonomik kriz ve konut fiyatları arasındaki ilişki–Ankara uygulaması (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı).

Kokaçya, S. E. (2019). Türkiye’de konut değerlemesi ve bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü,Marmara Üniversitesi

Kutlu, H. A.,& Demirci, N. S. (2011). Küresel Finansal Krizi (2007-?) Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış ve Mevcut Durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (52), 121-136.

Selami, E., (2011). Finansal Krizleri Önleme Aracı Olarak Finansal Sektörün Regülasyonu, Mortgage Krizi ve Türkiye. Maliye Dergisi, 160, 307-327.

Susam, N.,& Bakkal, U. (2008). Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?. Maliye dergisi, 155, 72-88.

Önder Badurlar, İ. (2008). Türkiye’ de Konut Fiyatları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C:8 (1), 226.

Tanrıvermiş, H., (2019),Türkiye Ekonomisinde İnşaat ve Gayrimenkul Sektörlerinin Rolleri ve Gelişme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Assesment of TheRoles of Construction and Real Estate Sectors andTheir Development Trends in Turkey, 36. Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, Gaziantep

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası. İnşaat Sektörü Raporu(Temmuz 2016).https://intes.org.tr/content/insaat_2016.pdf (Erişim tarihi:15.10.2019)

Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi:15.02.2020)

Türk Medeni Kanunu (4721). T. C. Resmi Gazete, 24607, 08 Aralık 2001.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709). T. C. Resmi Gazete, 17863, 09 Kasım 1982.

Ülger C., Ülger E., & Yıldız N., Taşınmaz Mal Değerlemesi, İstanbul, Yem Yayınevi, 2019.

Üreten, A. (2007). Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında değer tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yahşi, E. (2007). Konut değerlemesi ve konut değerlerini etkileyen faktörlerin regresyon analizi ile incelenmesi (Doctoral dissertation).

Yıldırım, S. (2010). 2008 yılı küresel ekonomi krizinin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010(1), 47-55.

Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çete, M., & Candaş, E. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de taşınmaz değerlemesi.

SPK Tebliğ(VII-128. 7),Resmi Gazete, 14.08.2014 tarih, 29088 Sayı.

SPK Tebliğ (III-62. 3), Resmi Gazete, 31.08.2019 tarih, 30874 Sayı.

Kaynak Göster

APA Muti, A . (2020). Tapu Harç Oranlarındaki İndirimin Konut Satışları Üzerine Etkisinin Araştırılması . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 277-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/737817