Kültürel Farklılık Açısından Delilik Olgusu (Amerikan ve Türk Sinemasına Yansıması)

Öz ÖZ :Bir sanat dalı olan sinema, kurgusal olmasına rağmen kaynağını toplumdan ve bireyden alır. Hayatın gerçekliğinden müşahede ettiği mevzuları, kendi kurallarına uygun hale getirerek yeni bir hikâye oluşturur. Vücuda getirdiği karakterlere yüklediği farklı yetenekler, konumlar ve biçimler ile seyircilere farklı bir çerçeve sunar. Beyaz perdede, bazı zamanlar kalabalık kitleleri ilgilendiren evrensel konular, bazen de gündelik hayatın rutinleri görülmektedir. Diğer sanat dalları gibi toplumdan ve toplumun sorunlarından ayrı düşünülmeyen sinema, insanı anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır. Akıl hastalıkları her toplumda ve her zaman üzerinde düşünülen bir konu olmuştur. Sinema ise akıl hastalıklarını bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak konu etmiştir Betimleyici ve yorumlayıcı nitelikte olan ve aynı zamanda nicel veriler ışığında gerçekleşen çalışmada, seçilmiş filmlerde akıl hastalıklarının Amerikan ve Türk sinemasında ele alınış biçiminin karşılaştırılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

Adler, A. (1983). Kişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşme. (Çev. Belkıs Çorakçı). İstanbul: Say Yayınları.

Arslan, A. (1998). Çağına Tanıklık Eden Sinema. Papirüs Kültür ve Sanat Dergisi. 14: 5.

Busfield, J. (2000). Introduction: Rethinking the Sociology of Mental Health. Sociology of Health & Illness. 22:5: 543-558.

Erasmus. (2001). Deliliğe Methiye.( Çev. Nusret Hızır). Ankara: MEB Yayınları.

Foucault, M. (2000). Deliliğin Tarihi. (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.

Kaynak Göster

APA Hancığaz, E . (2020). Kültürel Farklılık Açısından Delilik Olgusu (Amerikan ve Türk Sinemasına Yansıması) . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 313-329 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/820914