İlköğretim Okullarında Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Öğretmen Görüşleri)

Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim düzeyinde gerçekleştirilen ev ziyaretleri uygulamasının öğrenci başarısına etkisini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma evreni gönüllülük esasına dayalı olarak örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, 2019-2020 öğretim yılında Erzincan ilinde görev yapan 26 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Ev ziyaretleri öğrencileri motive etmekte ve onlarda olumlu davranış değişiklikleri meydana getirmektedir. Nitekim bulgulara göre, öğretmen-veli ilişkisinin önemi kavranmış, taraflar birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Velilerin okul ve öğretmenlerle ilgili bazı ön yargıları yıkılmış, karşılıklı güven duygusu artmıştır. Bu durum eğitim-öğretim sürecini pek çok yönden olumlu etkilemiştir.

Kaynakça

Adams, K. S., & Christenson, S. L. (2000). Trust and the family–school relationship: An examination of parent–teacher differences in elementary and secondary grades. Journal of School Psychology, 38, 447–497.

Alfaro, E. C., Umana-Taylor, A. J., & Bamako, M. Y. (2006). The influence of academic support on Latino adolescents’ academic motivation. Family Relations, 55, 279-291.

Allen, S. F. and Tracy, E. M., (2003). Revitalizing the role of home visiting schools. Children & Schools, 26(4), 197-208.

Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Barton, P. E. and Coley, R. J., 2007. The family: America’s smallest school. Princeton: Educational Testing Service.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206–1222.

Beder, J. (1998). The home visit, revisited. Families in Society, 79, 514-522.

Black, S. (1999). Research: House calls. The American School Board Journal, 186(6),34-36.

Christenson, S. L. (2004). The family–school partnership: An opportunity to promote the learning competence of all students. School Psychology Review, 33, 83–104.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications.

Cutting, A. L. and Dunn, J., (1999). Theory of mind, emotion understanding, language, and family background: Individual difference and interrelations. Child Development, 70(4), 853-865.

Delpit, L. D. (1995). Other people's children: Cultural conflict in the classroom. The New Press.

Doğru. Ç. T. (2005). Okul–öğretmen–aile iş birliğinin sınıf yönetime etkisinin sınıf yönetimine etkisi. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak.

Epstein, J. (1998). School and family partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder: Westview Press

Gomby, D. S., Larson, C. S., Lewit, E. M., & Behrman, R. E. (1993). Home visiting: Analysis and recommendations. The Future of Children, 3(3), 6-22.

Gülcan M. Gürkan, Taner N. (2011) Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Ev Ziyaretinin Okul Başarısına Etkisi (Kahramanmaraş İl Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 129-144.

Hancock, R.D. &Algozine, B. (2006). Doing case study research. New York: Teachers College Press.

Hoover-Dempsey, K.V. & Sandler, H. M. (1995). Parental involvement in children’s education: Why does it make a difference? Teachers College Reports, 97(2), 310–331.

İşmen, A. E. ve Yıldız S.A. (1996). ‘Okulöncesi Dönemde Aile-Okul İş birliği ve Ebeveynin Eğitime Katılımı’. Yaşadıkça Eğitim. 44, 30-32.

MEB (2002). 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Pizzolongo, P.J. (1996). The comprehensive child development program and other early intervention program models.

Ömeroğlu, E. ve Can Yaşar, M. (2005). ‘Okul Öncesi Eğitim kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı.’ Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, (62)

R.D Peters & R.J. McMahon (1996). Preventing childhood disorders, substance abuse, and delinquency (pp. 48-64) Thousand Oaks, CA: Sage.

Susan F. Allen, Elizabeth M. Tracy (2002). Revitalizing the Role of Home Visiting in Schools. Children & Schools, Volume 26, Issue 4, October 2004, Pages 197–208.

Wasik, B. H. & Bryant, D. M. (2001). Home visiting: Procedures for helping families (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Kaynak Göster

APA Öcal, S , Akpınar, E . (2020). İlköğretim Okullarında Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Öğretmen Görüşleri) . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 223-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/809628