Erzurum’daki Suriyeli Sığınmacıların Kentsel Entegrasyonu

Öz Suriye’de 2011 yılının mart ayında patlak veren, Esad rejiminin silahlı müdahalesiyle birlikte iç savaşa dönüşen olaylar silsilesi, Türkiye’ye doğru yoğun bir göç dalgasını oluşturmuştur. İlk başlarda sığınmacılar sadece sınır illerinde ve kamplarda ikamet etseler de iç savaşın uzaması ile kamp sayısı yetersiz kalmış ve ardından Suriyeliler, kamplardan ayrılarak neredeyse ülkenin tamamına dağılmışlardır. Bu çalışmada, Suriyeli sığınmacıların Erzurum’daki kentsel entegrasyon sürecini analiz etmek ve savaşın bitmesi durumunda sergileyecekleri tutumu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada Erzurum’da farklı mahallelerde ikamet eden 50 Suriyeli sığınmacı ile yüz yüze yapılan anketler kullanılmıştır. Anketlere katılanların tamamı aile reisi veya o rolü üstlenen kişilerden oluşmaktadır. Anket sonuçları frekans (f) ve yüzde (%) kullanılarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda Erzurum’da yaşayan Suriyelilerin; ülkeye uyum sürecinde en çok karşılaştıkları sorunun Türkçe dilini düzgün konuşamama olduğu; şehre uyum sürecinde karşılaştıkları en büyük sorunun ise sert geçen hava koşulları ve iş imkânlarının yetersizliği olduğu; ama yine de %66’sının başka bir yere göç etmek istemediği; %56’sının 1.5-2 yıldır ikamet ettiği; %84’ünün devlet yardımlarından haberdar olduğu; %66’sının Halep’ten geldiği; savaşın bitmesi durumunda %80’inin geri dönme isteğinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Ağır, O. (2018). "Türkiye’deki Suriyelilere sağlanan kamusal hizmetlere yönelik bir değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 111-128.

Altaş, N.T. (2015). Coğrafi Çevre Unsurları ile Şehirleşme Etkileşimi Bakımından Erzurum Şehri. Pegem Akademi: Ankara.

Arınç, K. & Zaman, M. (2018). "Tarihi İpekyolu’ndan Erzurum’a yaya mülteci akını ve ortaya çıkan sorunlar". International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October, 2018, Ankara.

Atasoy, A. & Demir, H. (2015). "Suriyeli sığınmacıların Kırıkhan’a (Hatay) etkileri". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 457-470.

Bulut, Y., Akın, S. & Karakaya, S. (2018). "Türkiye’nin mülteci politikaları: suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin bir inceleme". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 207-222.

Doğan, B. & Karakuyu, M. (2016). "Suriyeli göçmenlerin sosyoekonomik ve sosyokültürel özelliklerinin analizi: İstanbul Beyoğlu örneği". Marmara Coğrafya Dergisi, (33), 302-333.

Ekici, H. (2019). "Türk toplumunda Suriyelilere yönelik algılanan tehditler ve çözüm önerileri". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19 (44) , 695-730.

İncili, Ö. & Akdemir, İ. (2016). "Yerinden edilmişliğin coğrafi analizi: Kilis’te Suriyeli sığınmacılar". Marmara Coğrafya Dergisi, (34), 118-133.

Kahraman, S., Tanıyıcı, Ş. (2018). "Türkiye’de Suriyeli sığınmacılar örneğinde çok düzeyli göç yönetişimi". TESAM Akademi, 5 (1), 235-280.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.

Kaypak, Ş. & Bimay, M. (2016). "Suriye savaşı nedeniyle yaşanan göçün ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri: Batman Örneği". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(1), 84-110.

Mermutlu, A. & Celayir, N. (2017). "Mültecilere yönelik yapılan yardımlara yerel halkınbakış açısı: Elazığ Merkez Örneği". Göç ve Kent Yönetimi, Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu: 28-30 Eylül 2017, Kayseri.

Özcan, B. & Gültekin, E. (2017). "TRB1 Bölgesinin göç dinamikleri ve sürece ilişkin çözüm önerileri". Göç ve yerel yönetimler. Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu: 28-29-30 Eylül 2017, pp. 1118-1130, Kayseri.

Şimşek, D. (2018). "Mülteci entegrasyonu, göç politikaları ve sosyal sınıf: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 367-392.

Tulum, A., Sevim, Y. & Tulum, C., (2017). "Suriye’li sığınmacılar açısından Türkiye: Tamam mı? devam mı? (Malatya ili örneği)". Göç ve Kent Yönetimi, Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu: 28-30 Eylül 2017, Kayseri.

Tunç, A. Ş. (2015). “Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme”. TESAM Akademi Dergisi, 2(2), 29-63.

Tümertekin, E. (1977). "Türkiye’de iç göçler üzerine". İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, (22), 29-43.

Kaynak Göster

APA Altaş, N , Şimşek, Ö . (2020). Erzurum’daki Suriyeli Sığınmacıların Kentsel Entegrasyonu . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 331-349 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/800354