Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankaların Finansal ve Borsa Performanslarına Dair Bir İnceleme

Teorik olarak, hisseleri teşkilatlanmış borsalarda işlem gören şirketlerin borsa performanslarının, kamuoyuna sundukları finansal raporlar yardımıyla elde edilen finansal performans göstergelerinden etkilenmesi beklenir. Bu nedenle literatürde, finansal performans ile hisse senedi getirilerini veya borsa performansı arasındaki ilişkiyi konu edinen çok sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır. Bankalar özelinde de bu türlü incelemeler oldukça sıktır. Öte yandan yapılan çalışmalarda TOPSIS, Bulanık AHP, ELECTRE, Gri İlişkisel Analiz, PROMETHEE gibi farklı yöntemler ile değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Ayrıca kamu ve özel bankalara dönük karşılaştırmalar ile kriz öncesi ve sonrası dönemlere dair karşılaştırmalar öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bankaların kamuoyu ile paylaşılan finansal raporlarının yıllar itibariyle mukayeseli olarak değerlendirilmesi, finansal performanslarının ve borsa performanslarının karşılaştırmalı olarak irdelenmesidir. Borsa performansının, işletmelerin finansal performansı ile doğru ilişkili olduğu düşünüldüğünde, bu değerlendirme neticesinde bankaların borsa performanslarındaki seyirde finansal performanslarının göreli etkisi de ortaya konulmuş olacaktır. Bunun için literatürde sıklıkla başvurulan tekniklerden farklı olarak panel veri analizi yapılmıştır.

An Analysis On Financial And Stock Market Performance Of Banks In Borsa Istanbul

Theoretically, it is expected that the stock market performances of companies whose stocks are traded in organized stock markets will be affected by the financial performance indicators obtained with the help of the financial statements that are publicly available. For this reason, there are a number of studies in the literature that focus on the relationship between financial performance and stock return (yield) or stock market performance. These kinds of analysis are being done quite frequent also particularly for banks. On the other hand, it is seen that the studies carried out by different methods such as TOPSIS, Fuzzy AHP Method, ELECTRE, Grey Relation Analysis, PROMETHEE, etc. In addition, comparisons between public and private banks are also done in pre- and post-crisis periods. The purpose of this study is to evaluate the financial statements of banks disclosed publicly in terms of years’ financial performance and stock market performance comparatively. Stock market performance is considered to be correlated with the financial performance of companies, the relative effect of the financial performance on the stock market performance will be explained. Regarding its purpose, panel data analysis is applied in the study unlike the other studies in the literature.

Kaynakça

Çalışkan, E., & Eren, T. (2016). “Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi”. Ordu Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Dergisi, 6(2), 85 – 107.

Doğan, M. (2013). “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (58), 175 – 188.

Güney, S., & Saka Ilgın, K. (2015). Finansal Krizlerin Bankalarin Performanslarina Etkisi: Türk Mevduat Bankalarinda CAMELS Modelinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 303 – 331.

Güneysu, Y., Er, B., & Ar, İ.M. (2015). “Türkiye’deki Ticari Bankalarin Performanslarinin AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi”. KTU Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 71 – 93.

Oktay Akın, B., & Erdinç Dinçsoy, E. (2019). “Türkiye’deki Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarinin Karşilaştirmali Finansal Analizi Ve Türkiye Varlik Fonu Açisindan Değerlendirilmesi”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 325 – 344.

Öndeş, T., Çalı, M.S., Aydın, S., & Muti, A. (2020). “Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar ile Katılım Bankaları’nın ELECTRE Yöntemi ile Performans Analizi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 689 – 710.

Shah, S.Q., & Jan, R. (2014). “Analysis of Financial Performance of Private Banks in Pakistan”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (109), 1021 – 1025.

Uçkun, N., & Girginer, N. (2011). “Türkiye’deki Kamu ve Özel Bankalari Performanslarinin GRİ İlişki Analizi İle İncelenmesi”. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (21), 46 – 66.

Ünal, S., & Yüksek, R. (2017). “Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (ICMEB17 Özel Sayısı), 264 – 270.

Kaynak Göster

APA Özdemir, F , Karahan Gökmen, M , Akdemir, O . (2020). An Analysis On Financial And Stock Market Performance Of Banks In Borsa Istanbul . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (4) , 1941-1949 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/811594