Amasya Şehri’nin İklim Yapısı ve Özellikleri

Öz Araştırma sahasını, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan Amasya Şehri oluşturmaktadır. Alanda kışın Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen Maritim Polar-Kontinental, yazın ise ülkemizin güneydoğusundan sokulan Kontinental Tropikal hava kütleleri etkili olmaktadır. Çalışmanın amacı Amasya Şehri’nin genel iklim karakterini bilimsel çerçeve içerisinde ele almaktır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, Amasya’da nemli Karadeniz İklimi ile yarı kurak nitelikli karasal İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimi etkili olmaktadır. Çalışmanın daha bilimsel ve tutarlı olması için, sahanın genel iklim verileri şehrin yakın çevresindeki Samsun, Tokat ve Taşova istasyonlarının verileriyle karşılaştırılmıştır. Bunun için Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden Amasya’nın 58 yıllık (1961-2019), Samsun’un ve Tokat’ın 54 yıllık (1960-2014), Taşova’nın 40 yıllık (1975-2015) iklim rasatları temin edilmiştir. Elde edilen veriler Word ve Excel programları yardımıyla tablo ve grafiklere dönüştürülerek yorumlanmıştır. Ayrıca bu veriler akıl yürütme ve saha gözlemleriyle desteklenerek sahanın iklim özellikleri ortaya konulmuş, böylece yöre ve çevresinde etkili olan hakim iklim tipi belirlenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

Bahadır, M. (2011). Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Akademik Bakış Dergisi, S. 26, s. 1-18.

Çetin, B. (2007). Burdur Şehir Coğrafyası. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı.

Erinç, S. (1996). Klimatoloji ve Metodları, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Koçman, A. (1993). Türkiye İklimi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Sezer, L. İ. (1990). "Türkiye'de Ortalama Yıllık Sıcaklık Farkının Dağılışı ve Kontinentalite Derecesi Üzerine Yeni Bir Formül". Ege Coğrafya Dergisi, 5(1), 110-159.

Şenol, E. (2010), Amasya’nın Cumhuriyet Dönemi Kentsel Gelişim Süreci ve Kentleşme Sorunları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

Ünal, Ç. (2006). "Tokat’ın İklim Özellikleri". GOP Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 171-197.

Yılmaz, Y. (2017). "Erbaa Şehri’nin İklim Özellikleri". Marmara Coğrafya Dergisi, 36, 243-259.

Zeybek, H. İ. (1998). Amasya Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, Y . (2020). Amasya Şehri’nin İklim Yapısı ve Özellikleri . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 24 Özel Sayı , 167-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59390/804605