Lojistik Sektöründe Çalışan Kadınların Motivasyonlarının Cam Tavan Algıları Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışma, cam tavanın motivasyon ile olan ilişkisini ortaya koymak ve cam tavanı kırmanın kadın çalışanların motivasyonu üzerinde yaratacağı olumlu etkileri yöneticilere ve işletme sahiplerine göstermek ve onlarda bu konu hakkında bir farkındalık yaratmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu çalışma insan kaynağı yönetiminin temel işlevlerinden biri olan kariyer yönetiminin önemini ortaya çıkarmak, kariyer yönetiminin etkin bir şekilde kullanımı sayesinde kadın çalışanların motivasyonunun artırılabileceğini karar alıcılara göstermek amacıyla yapılmıştır. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Mersin ilinde faaliyet gösteren lojistik firmalarında çalışan 100 beyaz yakalı kadın çalışandan elektronik ortamda anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda cam tavan algısı ile genel motivasyon ve genel motivasyonun dışsal boyutu arasında negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada cam tavan algısının oluşmasında cam tavanın; cinsiyet ayrımcılığı, aile hayatı, örgüt kültürü ve politikaları alt boyutlarının da etkili olduğu tespit edilmiştir.

Evaluation of the Motivation of Women Working in the Logistics Sector in Terms of the Perception of Glass Ceiling

This study was conducted to reveal the relationship between the ceiling glass and motivation and to show the managers and business owners the positive effects of breaking the ceiling glass on the motivation of female employees to create awareness among those managers and business owners. Additionally, this study was conducted to reveal the importance of career management, which is one of the basic functions of human resources, and to show the decision makers that it is possible to increase the motivation of female employees through effective use of career management. The data obtained were evaluated using SPSS and AMOS package programs. As a result of the evaluations it was determined that there was a low level significance in the negative direction between the perception of glass ceiling and general motivation and the external dimension of motivation. Additionally, it was determined that there was a low level significance in the negative direction between “gender discrimination, family life, organizational culture and organization politics”, which are sub-dimensions of glass ceiling perception, and general motivation. 

___

Akdemir, B., Çalış Duman, M., (2017), Kadın Çalışanların Performansında Cam Tavan Sendromu Engeli!, International Journal of Academic Value Studies, 3(15), 517-526.

Alhassan, N., Greene, E., (2020), Individual Approach to Employee Motivation: Is It Worthwhile in The 21st Century?, International Journal of Global Business, 13(1), 16-24.

Al-Zawahreh, A., Al-Madi, F., (2012), The Utility of Equity Theory in Enhancing Organizational Effectiveness, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 46, 158-170.

Arnania-Kepuladze, T., (2010), Gender Stereotypes and Gender Feature of Job Motivation: Differences or Similarity?, Problems and Perspectives in Management, 8(2), 84-93.

Can, E., Kaptanoğlu, S., Halo, L.M., (2018), Akademisyenlerde Cam Tavan Sendromunun Güç Mesafesi İle İlişkisi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(50), 52-64.

Cummins, H.A., (2012), Queen Bees and Mommy Tracking: How’s an Academic Woman Supposed to Get Ahead?, Advancing Women in Leadership Journal, 32, 79-91.

Çakar Özenç, M., Salepçioğlu, M.A., (2019), Erkek Egemen İşlerde Çalışan Kadınlarda Cam Tavan Sendromu ve İş Motivasyonu, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 56, 313-333.

Daud, I., (2020), The Influence of Organizational Culture and Compensation on Employee Performance with Work Motivation as a Mediating Variable. Journal of Management and Marketing Review, 5(2), 122-128.

Eliyahu, A.S., Bibu, N., Danaiata, D., (2020), Organizational Politics and Its Influence on Employees’ and Volunteers’ Motivation in Emergency Organizations in Israel, Review of International Comparative Management, 21(2), 251-264.

Ertan, H., Ağca, V. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

George, D., Mallery, P. (2003), SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, Boston, MA: Allyn & Bacon.

Hassoo, A.K., Akbay, C., (2020), Factors Affecting Motivation of Employees in Public Sector: Case Study in Erbil, Iraq, Review of International Comparative Management, 21(3), 412-422.

Hymowitz, C., Schelhardt, T.D., (1986), The Glass-Ceiling: Why Women Can’t Seem to Break The Invisible Barrier That Blocks Them from Top Jobs, The Wall Street Journal, 57, D1, D4-D5.

Irmak, R., Budak, G. (2010). Cam Tavan Sendromu-Bir Hastane Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

İmadoğlu, T., Kurşuncu, R.S., Çavuş, M.F., (2020), The Effect of Glass Ceiling Syndrome on Women’s Career Barriers in Management and Job Motivation, Holistica,11(2), 85-99.

İmam, A., Shah, F.T., Raza, A., (2013), Mediating Role of Job Stress between Workplace Discrimination Gender Discrimination-Glass Ceiling and Employee Attitudinal Outcomes Job Satisfaction and Motivation in Banking Sector of Pakistan, Middle-East Journal of Scientific Research, 18(2), 264-274.

Kurt, S., Akgün Kostak, M., (2019), Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Cam Tavan Sendromu Hakkındaki Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 859-866.

MIP, (2018). Mersin International Port Panorama, 16 Haziran 2020 tarihinde Mersin Uluslararası Limanı: https://www.mersinport.com.tr/images/pdf/MIP_Panorama_2018_4Q.pdf adresinden alındı.

Mulyani, S.R., Sari, V.N., Sari, M.W., (2019), The Model of Employee Motivation and Cooperative Employee Performance, Polish Journal of Management Studies, 20(2), 379-390.

Okoth, V.A., Florah, O.M., (2019), Motivation and Employee Performance at Avenue Hospital Kisumu County- Kenya, Business Management Dynamics, 9(05), 20-36.

Panait, C.A., (2020), Study of Employee Motivation in Organizations, Global Economic Observer, 8(1), 114-119.

Sahoo, D.K., Lenka, U., (2016), Breaking The Glass Ceiling: Opportunity for The Organization, Industrial and Commercial Training, 48(6), 311-319.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., Müller, H., (2003), Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Yörük Karakılıç, N., (2019), Evaluation of Glass Ceiling Syndrome in Terms of Gender Discrimination Perception, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(2), 214-233.

Yusoff, W.F.W., Kian, T.S., Idris, M.T.M., (2013), Herzberg’s Two Factors Theory on Work Motivation: Does Its Work for Todays Environment?, Global Journal of Commerce & Management Perspective, 2(5), 18-22.

___

APA Yanmaz, K , Korkmaz, O . (2021). Lojistik Sektöründe Çalışan Kadınların Motivasyonlarının Cam Tavan Algıları Açısından Değerlendirilmesi . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 805-832 . DOI: 10.16951/atauniiibd.793527
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

191b72.4b