Kamu Etkinliği Rekabet Gücü Endeksi Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin Analizi

Küreselleşmenin ve bilgi çağının yoğun etkilerini hissettiğimiz günümüzde rekabet gücü, ekonomik büyümenin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. IMD sınıflamasına göre rekabet gücünün alt endekslerinden biri de kamu etkinliği endeksidir. Kamu etkinliği rekabet gücünün sağlanmasında etkili olan değişkenlerin incelendiği bu çalışmada Türkiye başta olmak üzere IMF sınıflamasına göre orta gelirli ülkeler grubunda yer alan ve veri setlerine tam olarak ulaşılan on iki ülke için 1997-2012 dönemi verileri ile dengeli panel veri analizi yapılmıştır. Kamusal etkinliği ölçmede sık kullanılan bütçe dengesi/GSYİH oranı, dış borç/GSYİH’ya oranı ile mülkiyet ve güvenlik hakları bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda yapılan panel veri analizi sonuçlarına göre kısa dönemde bütçe dengesi/GSYİH ve mülkiyet-güvenlik hakları değişkenlerinin kamu etkinliği üzerinde anlamlı ve pozitif etkili oldukları görülmektedir. Bütçe dengesindeki ve mülkiyet-güvenlik haklarındaki iyileşmenin kamu etkinliği endeksini pozitif yönlü etkilemesi, beklenen bir sonuç olup, teori ve literatür çalışmaları ile uygundur. Çünkü bütçe dengesindeki iyileşme, ülkenin kamusal açıdan rekabet gücüne katkıda bulunurken, mülkiyet-güvenlik haklarındaki iyileşme ise gerek yerli, gerekse yabancılar için kamunun otoritesine olan güveni artırarak kamu etkinliği endeksini olumlu etkilemektedir.

Analysis of Variables Affecting the Government Efficiency Competitiveness Index

In today's world where we feel the intense effects of globalization and the information age, competitive power is of great importance in achieving economic growth. According to IMD classification, one of the sub-indices of competitiveness is the government efficiency index. Government events are balanced panel data analysis with the 1997-2012 period, the data are made fully accessible on the two countries to located and data sets in the middle-income group of countries according to the IMF classification, particularly to Turkey in this study that examined the effective variable in ensuring competitiveness. Budget balance / GDP ratio, external debt / GDP ratio, and property and security rights, which are frequently used in measuring government efficiency, were used as independent variables. According to the results of the panel data analysis conducted in this context, it is seen that the variables of budget balance / GDP and property-security rights have a significant and positive effect on government efficiency in the short term. It is an expected result that the improvement in the budget balance and property-security rights will affect the government efficiency index positively and it is in line with the theory and literature studies. Because while the improvement in the budget balance contributes to the competitiveness of the country in terms of government, the improvement in property-security rights increases the confidence in the government authority for both locals and foreigners and positively affects the government efficiency index.

Kaynakça

Acemoğlu, D., Johnson, S., Robinson J. and Taicharoen, Y. (2003). Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms, Volatility, Crises and Growth. Journal of Monetary Economics, 89 (September), 49-123.

Acemoğlu, D. and Johnson, S. and Robinson, J. (2004). Institutions as The Fundemental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper, No. W10481, 1-92.

Aschauer, A. D. (1989). Is Government Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics, 23, 177-200.

Barro, R. J. (2002). Education as a Determinant of Economic Growth, Ed. Edward P. Lazear, Education in the Twenty-first Century, 9-24.

Barro, R.J. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, Cambridge, MA: MIT Press.

Bedir, A. (2009). Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü İle Endüstri-İçi Ticaret Arasındaki İlişki: Türk İmalat Sanayii Örneği, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Berber, M. (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma. Trabzon: Derya Kitabevi.

De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumph in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New York.

Fagerberg, J., Srholec M., Knell, M. (2007). The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind. World Development, 35, 1595-1620.

Fischer, S. (1993). The Role of Macroeconomic Factors in Growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 485-512

Furman J.L., Porter M.E. and Stern S. (2002). The Determinants of National İnnovative Capacity. Research Policy, 31(6), 899-933

Garcia-Mila, T., McGuire, T. and Porter, R. H., (1996). The effect of government capital in state level production functions reconsidered. The Review of Economics and Statistics, 78, 177-180.

Göçer, İ. (2013). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-Bütünleşme Analizi. Journal of Yasar University, 30(8), 5086-5104.

Gramlich, E.M. (1994). Infrastructure Investment: A Review Essay. Journal of Economic Literature, 32, 1176-1196

Hall, R. E. and Jones, C. I. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others? The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.

Hausman, J.A. (1978). Specification Test in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. Im, K. S., Pesaran, M.H. and Shin, Y. (2003), Testing for unit root s in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115, 53–74.

IMD, World Competitiveness Yearbook 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, Institute for Management Development Geneva and Lausanne.

IMF, World Economic Outlook Databases, 2012, 2013, 2014.

Kara, M. A. ve Taş, S. (2012). Ulaştırma ve Haberleşme Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Katkısı ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Maliye Dergisi, 163, 468-480.

Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2008). Governance Matters VII:Aggregateand Individual Governance Indicators 1996-2007. The World Bank, Policy Research Working Paper, WPS4654, 1-103.

Kibritçioğlu, Aykut (1998).”İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 53(1-4), 207-230.

Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, 109, 681-712.

Porter, M. E. (1990). Competitive Advantage of Nations, Macmillian Inc., New York, USA.

Rebelo, S. (1991). Longrun Policy Analysis and Longrun growth. Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.

Reinhart, C. M. and Rogoff K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. American Economic Review, American Economic Association, 100(2), 573-78.

Rekabet Forumu (2011). Türkiye’nin Küresel Rekabet Düzeyi 2011, http://ref.sabanciuniv.edu/sites/ref.sabanciuniv.edu/files/rapor_2011_kuresel_rekabet_duzeyi_2011.pdf.

Kaynak Göster

APA Yurttançıkmaz, Z , Emsen, Ö . (2021). Kamu Etkinliği Rekabet Gücü Endeksi Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin Analizi . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 1085-1100 . DOI: 10.16951/atauniiibd.890454
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

126.8b 51.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Duygusal Emeğin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerinde Bir Araştırma

Yahya YILDIRIM, Şeyma Gün EROĞLU

Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi

Fulya ASLAY, Üstün ÖZEN, Handan ÇAM

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile İlgili Muhasebe-Finans Eğitimcilerine Yönelik Bir Araştırma

Birgül BOZKURT YAZAR

Lojistik Sektöründe Çalışan Kadınların Motivasyonlarının Cam Tavan Algıları Açısından Değerlendirilmesi

Kader YANMAZ, Oya KORKMAZ

Korku Endeksi (VIX) ile Kıymetli Madenler Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma

Mert Baran TUNÇEL, Yaşar ALPTÜRK, Tayfun YILMAZ, İsmail BEKCİ

Yeniden Yapılandırılabilir Üretim Sistemlerinin ve Tedarikçi Cevap Verebilirliğinin, Ürün Cevap Verebilirliği Üzerindeki Rolü: İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Gülşah GENEŞ, Erdinc KOC

Pozitif Psikolojik Sermaye Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi

Emine Vasfiye KORKMAZ, Adnan ÇELİK

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Tüketim Davranışına Yansıması

Hatice AYDIN, Didem AYHAN

Biyoçeşitlilik Yönetiminde Yenilenebilir Enerjinin Rakip Rolleri: Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Vakalarinin Karşilaştirmasi

Suleyman Orhun ALTİPARMAK, Sidan WANG

İki Türk Diplomatının (Mehmet Emin Ali Türkgeldi ve Numan Menemencioğlu) Bakışıyla 1935 Yılının İlk Yarısında Avrupa’da Yaşanan Önemli Gelişmeler

Ali Servet ÖNCÜ