Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Tüketim Davranışına Yansıması

Anne-çocuk ilişkisinin niteliği güçlü olduğunda ve anne çocuğuna karşı olumlu tutum sergilediğinde çocuklarının gelişimi ve sosyalleşmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle, annenin tutumlarının şekli çocuğun sosyal ya da materyalist tüketim davranışı sergilemesinde de etkili olabilmektedir. Bu araştırmanın konusu, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların tüketim davranışlarına etkisinin materyalist ve sosyal tüketim açısından tespit edilmesidir. Araştırma, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ikamet eden ve okul öncesi çağda çocuğu olan annelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Sosyo-demografik veri toplama formu, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI), Sosyal tüketim ölçeği ve Materyalizm Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; baskıcı ve eğitici annelik tutumunun doğru satın alma kararına ve bilinçli tüketimi öğretmeye yönelik olan sosyal tüketim davranışı üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi bulunmaktadır. Reddedici annelik tutumunun ise sosyal tüketim üzerinde negatif yönde anlamlı etkisi vardır. Ayrıca baskıcı ve reddedici annelik tutumunun materyalist tüketim üzerinde pozitif yönde anlamlı etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

Reflection of Mothers' Child Rearing Attitudes to Child Consumption Behavior

When the quality of the mother-child relationship is strong and the mother has a positive attitude, their children can develop and socialize.In particular, the mother's attitudes shape can also be effective in the socialization of the child or the display of materialist consumption behavior. The subject of this study is to determine the effects of mothers' child-rearing attitudes on children's consumption behavior in terms of materialist and social consumption. The research was carried out by making with mothers who live in the district of Bandırma in Balıkesir and have children in preschool age. Socio-demographic data collection form, Parental Attitude Research Instrument, Social Consumption Scale and Materialism Scale were used in the study. As a result of the analysis; oppressive and educational maternity attitude has a positive effect on social consumption aimed at teaching the right purchase decision and conscious consumption. Refusing motherhood attitudes have a negative effect on social consumption. In addition, it was observed that oppressive and rejecting motherhood attitudes had a positive effect on materialist consumption.

Kaynakça

Aktürk F.M. (2015). Çocukları okul öncesi eğitime devam eden (5 yaş grubu) ebeveynlerin ana-baba tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Atabey, D. (2017). Anasınıfına devam eden çocukların annelerinin anne tutumlarının incelenmesi (Çorum ili örneği). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 145-167.

Barnett, M. A., Shanahan, L., Deng, M., Haskett, M. E., & Cox, M. J. (2010).Independent and interactive contributions of parenting behaviors and beliefs in the prediction of early childhood behavior problems. Parenting: Science and Practice, 10: 43-59.

Kaynak Göster

APA Aydın, H , Ayhan, D . (2021). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Tüketim Davranışına Yansıması . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 977-995 . DOI: 10.16951/atauniiibd.863623
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

129.8b 51.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki İşletmelere Etkileri: Sorunlar, Dönüşümler, Olanaklar

Özge CAN

Kamu Etkinliği Rekabet Gücü Endeksi Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin Analizi

Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Ömer Selçuk EMSEN

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Tüketim Davranışına Yansıması

Hatice AYDIN, Didem AYHAN

Tedarik Zincirinde Bilgi Entegrasyonunun İşletmelerinin Operasyonel Performansları Üzerine Etkisi: İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Serkan DEMİRDÖĞEN

Duygusal Emeğin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerinde Bir Araştırma

Yahya YILDIRIM, Şeyma Gün EROĞLU

Yeniden Yapılandırılabilir Üretim Sistemlerinin ve Tedarikçi Cevap Verebilirliğinin, Ürün Cevap Verebilirliği Üzerindeki Rolü: İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Gülşah GENEŞ, Erdinc KOC

Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi

Fulya ASLAY, Üstün ÖZEN, Handan ÇAM

Tüketici Güveninin Oluşumunda Borsa ve Döviz Kurunun Etkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması

Salih BARIŞIK, Engin DURSUN

Biyoçeşitlilik Yönetiminde Yenilenebilir Enerjinin Rakip Rolleri: Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Vakalarinin Karşilaştirmasi

Suleyman Orhun ALTİPARMAK, Sidan WANG

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile İlgili Muhasebe-Finans Eğitimcilerine Yönelik Bir Araştırma

Birgül BOZKURT YAZAR